پرستشی حقیقی

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Edward260409_1200.mp3{/s5_mp3}

عمیقترین رابطه ما با خدا در پرستش عیان می‌شود. نگاهی به اطاعت و پرستش ابراهیم می‌تواند درسهای مهمی در این رابطه برای ما داشته باشد. ویژگیهای یک پرستش عمیق و واقعی چیستند؟ چطور باید برای پرستش آماده شد، به حضور خدا رفت؟…

 

——————————————————————————————

اولین و دومین حکم ده فرمان پرستش خداست. بعد خدا بقیۀ فرامین را داد .مهمترین کار ما پرستش خداست . رابطۀ عمیقی که بین ما و خدا بر قرار می‌شود و هیچ رابطه‌ای نمی‌تواند جایگزین آن باشد .

 

آیا به تصوّر شما پرستش بخش خاص از زندگی مارا در بر می‌گیرد؟ مثل خواندن سرود یا دعا یا ابراز احساسات و دست زد‌نها ؟ چنین نیست بلکه پرستش مفهومی عمیق‌تر دارد . تمام زندگی ما پرستش است . دعای فردی ، عبادت خانوادگی ، جلسات کلیسائی ، خدمات روحانی ما ، هیچ چیز جای پرستش خدا را نمی‌گیرد.

 

مفهوم پرستش

 

نکتۀ اول : پرستش ، اطاعت محض و کامل از خداست . کتاب پیدایش باب ۲۲آیات ۵-۱

در این آیات فرمان خدا به ابراهیم درخصوص قربانی کردن اسحق است . ابراهیم اصلاً این فرمان را درک نمی‌کند . چون وعدۀ خدا در باب ۱۷ آیۀ ۱۶ برکت اسحق بوده که از نسل او امتها بوجود آید . حالا خدا می‌فرماید به زندگی اسحق خاتمه دهد آنهم این چنین ! قربانی سوختنی ! فرمانی که برای او غیر قابل فهم و غیر ممکن است . اما ابراهیم اطاعت کرد . چنین اطاعتی پرستش حقیقی است . نه آنکه دربعضی قسمتها اطاعت داریم و دربعضی از آنها نا اطاعتی. اوامر خدا مثل زنجیر به هم پیوسته است .

 

نکتۀ دوم : پرستش بهائی دارد که باید پرداخته شود. در آیۀ ۲ می‌فرماید پسر تو را که یگانۀ توست و او را دوست می‌داری . ( پسری که ۲۵ سال منتظر بوده که به دنیا بیاید). گر چه که هاجر هم پسر داشت ولی پسر وعده اسحق بود . حالا خدا می‌خواهد که او را قربانی کند . ابراهیم اطاعت کرد و عزیزترین و گران بهاترین هدیه‌ای راکه از خدا دریافت کرده بود حاضر شد که تقدیم کند. در حقیقت پرستش قربانی کردن است . قربانی کردن برای خدا .

 

رسالۀ رومیان ۱۲ایۀ ۱ : وقتی بدنهای خود را مثل قربانی زنده روی مذبح خدا می‌گذرانید عبادت معقول را انجام می‌دهید . در پرستش حقیقی بهترینها و گرانبهاترین‌های خودرا قربانی می‌کنیم و باید حاضر باشیم که پول ، انرژی و وقت خود را قربانی کنیم .

 

نکتۀ سوم : پرستش خدمت در آن مکانی است که خدا تعیین کرده . ایۀ ۲ می‌فرماید به زمین موریا برو . میبینیم که دلبخواهی نیست که ما هرجا خودمان بخواهییم برویم . ابراهیم باید همان جائی را که خدا تعیین کرده بود قربانی کند . پرستش باید تحت کنترل وهدایت خدا و در مکان و در جائی که خدا مارا برای آن خوانده است باشد . گاهی نمی‌دانیم در بدن مسیح کجا باید قرار بگیریم و خدمت ما چه هست ؟ چنینن پرستشی ایراد دارد . در پرستش دلخواه خدا در مکان و جائی قرار می‌گیریم که ارادۀ خدا هست و خدا ما را برای آن جا خوانده است .

 

نکتۀ چهارم : برای پرستش باید آمادگی داشت. آیۀ ۶ ابراهیم هیزم و الاغ وپسر خود اسحق و آتش و کارد را برداشت . با آمادگی کامل . وقتی خدا را می‌توانیم بپرستیم که آمادگی قبلی داشته باشیم . یعنی با اشتیاق، با انتظار ، با تشنگی ، متمرکز با دعا ، با گرفتنن مسح از خدا و ماندن درحضورخدا ، با آمادگی روحانی لازم ، اگر رابطۀ ما با کسی بهم خورده درست کنیم ، یا اگر در گناهی هستیم قبل از پرستش با خدا تصفیه کنیم. کتاب عاموس ۱۲:۴ خدا می‌فرماید پس ای اسرائیل خویشتن را مهیا ساز تا با خدای خود ملاقات نمائی .

 

نکتۀ پنجم : حفظ رابطۀ ایمان . آیۀ ۵ ، ابراهیم ، به خادمان خود گفت ، (( شما در اینحا بمانید ،تا من با پسر بدانجا رویم ، و عبادت کرده ، نزد شما باز آییم . )) نمود ایما‌ن !

 

چرا ابراهیم می‌گوید با هم بر می‌گردیم ؟ چون ایمان داشت اسحق پسر وعده است و خدا حتی اگر او را بکشد می‌تواند او را قیام دهد . سایه ای از مرگ و قیام مسیح را درا ین قربانی دیده بود .عبرانیان ۱۷:۱۱به ایمان پذیرفت که خدا روی آنچه که وعده داده عمل خواهد کرد . و وعدۀ خدا به خلاف عمل نمی‌کند . و وعدۀ خدا در پیدایش ۱۲:۲۱که خدا فرمود : ذریت تو از اسحق خواند ه خواهد شد. کلام می ‌فرماید هر که می‌خواهد به خدا نزدیک شود باید ایمان آورد که خدا هست و جویندگان خود را جزا می‌دهد .

 

وقتی خدا می‌گوید من خدای ابراهیم هستم، یعنی خدای وعده ها هستم .

وقتی خدا می‌گوید من خدای اسحق هستم ، یعنی خدای معجزات هستم .

وفتی خدا می‌گوید من خدای یعقوب هستم، یعنی خدای تکثیر دهنده هستم .

 

خدا می‌خواهد نه از روی عادت ، نه با کلما‌‌ت ظاهری یکنواخت و یک سری کلمات حفظی ، بلکه با ایمان و اعتماد به وعد‌ه‌های خدا و شناخت او به او نزدیک شویم و باور داشته باشیم که او می‌تواند معجزات عجیب کند.

 

اما ابراهیم از همراهان خود جدا شد و با پسر تنها رفت . او با خدا در مکانی دور خلوت کرد . ما چقدر با خدا خلوت داریم ؟ چقدر با خدای واقعی وقت تنها داریم ؟

 

نکتۀ ششم : در پرستش واقعی خدا تدارک می‌بیند . آیات ۷-۱۵ . آن چه را نیاز داریم خدا فراهم می‌کند. اسحق می پرسد همه چیز برای قربانی حاضر است . پس برۀ قربانی کجاست ؟ ابراهیم پاسخ می‌دهد خدا برۀ قربانی را فراهم می‌کند . بعد که ابراهیم آمادۀ بریدن سر اسحق شد فرشتۀ خداوند او را منع کرد ه و قوچی را دید آن را گرفته قربانی کرد . یهوه یایرا خدای فراهم کنند‌ه. یهوا دیده خواهد شد ، یهوه تدارک می‌بیند . اگر واقعاً او را پرستش کنیم او نیازهای ما را برآورده می‌نماید . کلام خدا می‌فرماید : اول ملکوت خدا را بطلبید زیاده از آن مزید خواهد شد . درخروج : یهوه خدای خود را عبادت نمایید ، نان و آب تو را برکت خواهد داد و بیماری را از تو دور خواهد کرد . پرستش واقعی این است که او را به خاطر وجود خودش بپرستیم ، تمجید کنیم و بدهیم به او تمام عشقمان ، آرزوهایمان و ایمان قلبی‌مان ، نه به خاطر احتیاحات . ولی او بر حسب دولت خودش در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد کرد .

 

نکتۀ آخر : در پرستش واقعی ، ترس و احترام عمیق به خدا نمایان می‌شود .

آیۀ ۱۱ می‌فرماید ای ابراهیم ! ای ابراهیم ! دانستم که از خدا می‌ترسی ، چون پسر یگانۀ خود را از من دریغ نداشتی . ترس به معنی وحشت و اضطراب نیست بلکه احترام عمیق به خداست . درکنار این عشق و صمیمیت و آزادی در روح در حضور خدا حقیقتاً با احترام نزدیک شویم . کتاب ملاکی ۶:۱ می‌فرماید : اگر من پدرم ، احترام من کجاست ؟ اگر من اربابم و شما غلام ، هیبت من کجاست ؟

 

مزمور ۱۱:۲ خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید .

اول سموئیل ۳۰:۲ آنانیکه مرا احترام کنند تسلیم خواهند شد .

 

خاتمه : خدا وعده‌های بسیار مبارکی به ابراهیم داد آیات ۱۹-۱۶ .

 

این آیات می‌تواند برای من و شما با‌شد اگر پرستندۀ واقعی او باشیم ، او در وعده‌های خود امین است و برکت او بر شما خواهد بود و پیروزی او با شما تا دروازه‌های دشمن را متصًرف شوید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا