صخره یا شن

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Miltan160809_1200.mp3{/s5_mp3}

زندگی را می‌توانید بر بنیاد و زیربنایی محکم یا متزلزل بنا کنید. توصیه عیسی مسیح این است که خانۀ زندگیمان را نه بر شن و ماسه بلکه بر صخره بنا کنیم…

آیات: متی باب ۷ آیات ۲۴-۲۹، و باب ۳ آیۀ ۱۰،و باب ۲۴ آیۀ ۱، و باب ۱۶ آیۀ ۱۸، اول قرنتیان باب ۳ آیات ۹-۱۴،و باب ۱۰ آیۀ ۴، امثال باب ۲۹ آیۀ ۱۴، اول پطرس باب ۱ آیات ۶و ۷، لوقا باب ۱۱ آیات ۲۷ و ۲۸،و باب ۲۲ آیات ۳۱-۳۲، و باب ۱۸ آیۀ ۹، مزمور ۱۲۷ آیۀ ۱

متن: انجیل متی ۷: ۲۴-۲۹ از سخنان عیسی مسیح بر بالای کوه می‌فرماید

«پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آرد، او را به مردی دانا تشبیه می‌کنم که خانۀ خود را بر سنگ بنا کرد. و باران باریده، سیلابها روان گردید و بادها وزیده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگردید زیرا که بر سنگ بنا شده بود. و هر که این سخنان مرا شنیده، به آنها عمل نکرد ، به مردی نادان ماند که خانۀ خود را بر ریگ بنا نهاد و باران باریده، سیلابها جاری شد وبادها وزیده، بدان خانه زورآورد وخراب گردید وخرابی آن عظیم بود.»

توجه شود که در این آیات هدف خدا حکم کردن بر ما نیست . زیرا در همین انجیل باب ۷ می‌فرماید که حکم نکنید تا بر شما حکم نشود . هدف، بنیان داشتن در مسیح است. آن رابطۀ اساسی با مسیح به عنوان صخره. این جا نمی‌گوید اگر به آن عمل کنی انسان خوب یا انسان بد خواهی بود ، بلکه می‌گوید اگر به آن عمل کنی دانا و اگر عمل نکنی نادان خواهی بود.

برجی زیبا در اروپا کشف شده به نام تیزار یا ( پیزار) ، این برج ۸۱۰ سال قدمت دارد،ولی در خطر سقوط است . در سال ۲۰۰۱ – ۲۵ میلیون دلار خرج زیر سازی آن شده و ۱۱۰ تن لجن و موادی که مانع ثبات برج و عامل کج شدن آن بوده خارج کردند تا کمک کنند برجِِ کج ثابت بماند . در این رابطه ۲ نکتۀ مهم است :

۱- بنیان و اساس و عمق این برج ضعیف بوده.

۲- این برج بر زمین نامناسبی ساخته شده.

روزی که آن را ساختند به این موضوع فکر نکردند که روزی آبها خواهند آمد پایه و اساس این برج را کج خواهد کرد. میبینیم که نه زیبایی برج مانع بوده نه معماری آن ،نه شیشه های قشنگ آن.

امروز بر ماست که در عیسی روی چه چیز می‌خواهیم بنا و پایه گذاری شویم. شیطان همیشه به ریشه می‌زند.

پولس رسول در اول قرنتیان ۳: ۹-۱۴ می‌فرماید: «زیرا با خدا همکاران هستیم و شما زراعت خدا و عمارت خدا هستید، به حسب فیض خدا که به من عطا شد، چون معمار دانا بنیاد نها‌‌د‌م و دیگری بر آن عمارت می‌سازد؛ لکن هر کس با خبر باشد که چگونه عمارت می‌کند. زیرا بنیادی دیگر هیچ کس نمی‌تواند نهاد جز آنکه نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح. لکن اگر کسی بر آن بنیاد ، عمارتی از طلا یا نقره یا جواهر یا چوب یا گیاه یا کاه بنا کند ، کار هر کس آشکار خواهد شد ، زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود، چنانکه آن به آتش به ظهور خواهد رسید و خود آتش ، عمل هر کس را خواهد آزمود که چگونه است. اگر کاری که کسی بر آن گذارده باشد بما‌ند، اجر خواهد یافت.

۲۵ میلیون دلار خرج شد که برج کج با همان کجی ثابت بماند ولی ما نمی‌خواهیم کجی را نگه داریم بلکه از بنیان خراب کنیم و از بنیان در مسیح بسازیم.

شن و ما‌سه از هم جدا هستند اگر رها شوند پخش می‌شود . امروز هم بسیاری از مردم روی این شنها خود را قرار داده‌اند . چگونه ؟ عقاید مختلف، آداب ورسوم مختلف، گفتگوهای مختلف و هزاران سازو برگ دیگر. خانه‌ای که روی مسیح بنا نشده باشد دوام نخواهد داشت. اگر یک ریگ در کفش شما باشد ناراحت خواهید شد وای اگر که بنیان را بر ریگ بگذارید چه خواهد شد. ولی روی صخره جای محکمی خواهید داشت . هیچ زلزله ای آن را به لرزه نیاورد. خانواده‌‌ای که بنیانش بر مسیح ( این صخرۀ محکم ) بنا شده کانون گرمی خواهد بود. کشوری که بنیان حکومتش بر مسیح است محکم خواهد بود. رابطه‌ای که بر بنیان مسیح قرار دارداستحکام خواهد داشت.

کتاب امثال سلیمان باب ۲۹ آیۀ ۱۴ می‌فرماید

«پادشاهی که نسبت به فقرا با انصاف باشد سلطنتش همیشه پای بر جا خواهد بود.»

چگونه پادشاه با انصاف می‌شود اگر بر بنیان محکمی قرار نداشته باشد؟

خدا خدایی است که تخت سلطنتش روی انصاف است.

چرا عیسی صخره است؟

چون تنها پایگاه محکمی است که در بیابان‌های زندگی ما را از لغزش حفظ می‌کند. در آیات زیر نشان می‌دهد که در واقع مسیح هما ن صخره ای بود که در بیابان برای قوم اسرائیل آب بیرون آورد. در بیابا ن هر چه راه روید بیشتر خسته خواهید شد و اگر بخوابید ، مارها و عقربها و جانوران دیگر حمله می‌آورند ولی وقتی بالای صخره روید در جای سلامتی قرار خواهید گرفت.

پولس رسول در اول قرنتیان باب ۱۰ آیات ۴-۵ که اشاره به قوم اسرائیل است که می‌فرماید:

«و از یک آشامیدنی روحانی نوشید‌ند؛ زیرا از آن صخرۀ روحانی می‌نوشیدند که از پی ایشان می‌آمد، و آن صخره مسیح بود. با این همه ، خدا از بیشتر آنان خرسند نبود، پس اجسا‌دشان در سرتاسر بیابان پراکنده شد.»

بعضی تعلیمات غلطی هست که می‌گوید همین که به مسیح ایمان آوردید تمام است . از آن به بعد آثاری از مشکلات نیست. ولی عیسی ار این مثال تشبیه به انسان دانا و انسان نادان می‌کند و نشان می‌دهد که مشکلات خواهد آمد مثل سیلها ، باران‌ها ، بادها، امّا خانۀ شخص دانا پای بر جا خواهد ماند. و اگر خانه بر ریگ بنیان نهاده باشد خراب خواهد شد. بنیانی که بر عیسی بنا شده باشد تا ابدیت با خدا خواهد بود . دربنیادی غیراز بنیاد عیسی به بیابان افکنده خواهد شد.

انواع مشکلات

الف- باران: انواع باران‌ها داریم : ۱- باران ملایم ۲- باران ملایم طولا‌نی ۳- باران شدید طولانی ۴- رگبار ۵- آمدن برف

ب – سیلاب: سیلاب یعنی سیل آب ، که شروع می‌کند به حرکت کردن . چشمه‌ها ، جویها، نهرها به هم می‌پیوندند و در وصل شدن آنها حرکت و جریانی بوجود می‌آید. وقتی حرکت می‌کند نفوذ می‌کند . اوّلین جائی که نفوذ می‌کند به ریشه می‌زند . اگربنیان خانه بر ریگ و شن استوار باشد نشست می‌کند و بعد ویرانی است.

ج : باد: باد که شدت پیدا کند هر طرف که می‌چرخید نمی‌توانید خود را نجات دهید . اگر کم کم باد شدید تر شده طوفان شود ، پایگاههای ضعیف را خم می‌کند و کم کم تا نابودی می‌کشاند . شیطان هم همین طور، مواظب است که کجا پایه و اساس ما روی عیسی نیست و روی غیر بنا شده و تا شما را کاملاً بیرون نکند دست نخواهد کشید. امّا اگر بر عیسی بنای محکمی بسازیم هیچ یک از حملات شریر ما را خم نخواهد کرد، نه باران ، نه سیلاب و نه بادو طوفان. یهودای اسخریوطی بنیان را بر ریگ و شن وماسه گذاشت . بر انسانهای مذهبی ودولتی و ریشه اش بر مسیح قرار نگرفته بود .

اول پطرس باب ۱آیات ۶ و۷ که بیان می کند که مشکلات ایمان ما را محکم می‌کند اگر بر بنیاد مسیح باشد.

مشکلات، ایمان مارا می‌سازد. اگر در زندگی روحانی ما زلزله نیاید از کجا بفهمیم اعتماد بر او داریم که ما را می‌رهاند وبر بنیاد محکمی قرار داریم؛ اگر طوفان نیاید چگونه استواری ما آشکار خواهد شد که یهوه نجات دهنده است؛ اگر سیلاب بیماری نیاید از کجا بفهمیم که یهوه شفا دهنده است.

مزمور ۱۲۷ آیۀ یک می‌فرماید:

اگر خداوند خانه را بنا نکند بنایان زحمت بی‌فایده می‌کشند.

انجیل متی باب ۳ آیۀ ۱۰ و ۱۲:

«یحیی تعمید دهنده می‌گوید « هم اکنون تیشه بر ریشۀ درختان نهاده شده است. هر درختی که میوۀ خوب ندهد، بریده و در آتش افکنده خواهد شد. او کج بیل خود را در دست دارد و خرمنگاه خود را پاک خواهد کردو گندم خویش را در انبار ذخیره خواهد نمود، امّا کاه را با آتشی خاموشی ناپذیر خواهد سوزانید.»

انجیل لوقا باب ۱۱ آیۀ ۲۸: عیسی مسیح فرمود :

« خوشا به حال آنان که کلام خدا را می‌شنوند و آن را به جای می‌آورند. »

و عیسی در انجیل متی باب ۲۸آیۀ ۱۸،عیسی فرمود

«تمامی قدرت در زمین و آسمان و بر زمین به من سپرده شده است.»

هیچ کس قدرت نداشت این من را برای خود مطرح کند. باید بر این من ( صخرۀ محکم ) بنا شویم. سالها پیش درایران در مشکلی بودم و می‌خواستم ازآن آزاد شوم. متوجه شدم که بخشی ازدیوار زنگیم کج بالا می‌رود. به خدا گفتم، « خداوند عزیز از تو می‌خواهم که این شالوده را خراب کنی و از اوّل بسازی .» مدتها طول کشید تا خدا جواب داد. او به من گفت خودت ساختی ، خودت هم خرابش کن. موضوع این هست که چه چیزی را کج ساختیم که باید خرابش کنیم و بعد با خدا درستش نمائیم . نمی‌شود در گناهی زندگی کرد و از خدا خواست که درست کند . باید آن را از ریشه خراب کرد و خدا برای درست کردن با ما همکاری می‌کند و دوباره بنا می‌سازد.

انجیل لوقا باب ۲۲ آیات ۳۱-۳۲ عیسی می فرماید:

«ای شمعون ، ای شمعون ، شیطان اجاره خواست شما را همچون گندم غربال کند. امّا من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود. پس چون باز گشتی ، برادرانت را استوار بدار.»

اتفاقاً پطرس بک پایش روی صخره بود و یک پایش روی شن. آن پای او که روی شن بود هِی سُر می‌خورد ، یعنی لغزش داشت. مثل بعضی ایمانداران . امّا خدا غربال می‌کند. شن از الک غربال می‌شود . از روی شن بیاییم کنار، تا غربال نشویم. چون سنگ غربال نمی‌شود.

عیسی به شمعون گفت از این پس نام تو کیفا (سنگ ) خوانده خواهد شد که ترجمۀ آن پطرس است .انجیل یوحنا باب ۱ آیه ۴۲. و در انجیل متی باب ۱۶ آیۀ ۱۸ عیسی فرمود:

«من نیز تو را می‌گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا نخواهد یافت.»

نتیجه: این مأموریت به ما داده شده که بر ریگ وشن بنا نشویم بلکه بر صخرۀ محکم عیسی چون پطرس رسول. آنگاه قدرت‌های جهنم بر ما اقتداری نخواهند داشت نه باران، نه سیل، نه طوفان و نه هیچ قدرت دیگری.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا