مسیح قوت ما

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Malcolm011109_1200.mp3{/s5_mp3}

پایداری ایمان از چه طریقی به دست می‌آید؟ شادی و حلم و قناعت چه نقشی در ایمان دارند؟…

متن: رساله فیلپیان

 

فیلیپیان باب ۴

تأکید پولس بر این است که اگر واقعاً عیسی در زندگی ماست باید این نکات را دارا باشیم:

۱- فصل اول فیلیپیان: مسیح حیات ماست (زیستن برای من مسیح است).

۲- فصل دوم فیلیپیان: مسیج سر مشق ماست.

۳- فصل سوم فیلیپیان: مسیح هدف ماست.

۴- فصل چهارم فیلیپیان: مسیح قوت ماست.

 

در باب ۴ این رساله ۸ موضوع را بررسی می‌کنیم.

 

اول: استوار باشید

 

پولس در باب ۴ آیۀ ۱ اشاره دارد که در خداوند استوار باشید . در رسالۀ اول قرنتیان باب ۱۶ آیۀ ۱۳ می‌فرماید : هوشیار باشید ؛ ار ایمان استوار بمانید؛ و اول تسالونیکیان هم در باب ۳ آیۀ ۸ می‌فرماید: اکنون می‌توانیم نفسی به راحت بر آوریم ، زیرا شما در خداوند استوارید.در کولسیان باب ۱ آیات ۲۳-۲۲ به شرطی که در ایمان خود استوار بمانید و امید انجیل را از دست ندهید.

 

ولی سئوال مهم این است که چگونه می‌توانیم استوار بمانیم ؟

 

۱- رازگاهان، وقت گذراندن با خدا ، رابطه بر قرار کردن با خدا. از طریق دعا ، کلام ، روزه ،

۲- کلیسا، تجربه نشان داده که کسانی که کلیسا را رها می‌کنند و با ایمانداران جمع نمی‌شوند، افکارشان معطوف دنیا و امور زمینی می‌شود و از خداوند دور می‌گردند. در حالی که ما اهل آسمانیم. اتفاقاً در همین آیۀ اول باب ۴ که گوئی جزء فصل سوم است .چرا؟ چون اولین کلمه پس ، بنابراین ، که ارتباط با فصل سوم است دربارۀ آنهائی است که منحرف شدند و دیگر نیستند. چون معطوف به امور زمینی شدند.

۳- افکار ما باید معطوف به امور آسمان باشد. عیسی می‌خواهد که در زندگی ما و زندگی شخصی ما و کلیسای ما باشد.

 

دوم: متحد با‌شید

 

در آیه ۲و ۳ همین باب گوئی در این کلیسا بین دو خواهر مسئله‌ای بوده و پولس تأکید می‌کند که به این دو خواهر برسند تا ناراحتی رفع شود. و اتحاد را نگه دارند. پولس در افسسیان باب ۴ آیۀ ۳ می‌گوید که « به سعی تمام بکوشید تا آن یگا‌نگی را که از روح است ، به مدد رشتۀ صلح حفظ کنید.» نه فقط اتحاد از طریق روح بوجود می‌آید بلکه آن اتحاد را باید حفظ کرد.

 

دشمن زرنگ است مثلاً در اعمال رسولان با جفا ها وایجاد مشکلات تلاش کرد به کلیسا صدمه بزند و بعدکه دید موفق نمی‌شود و ایماندارات هر جامی‌روند پیام را پیروزمندانه می‌برند با ایجاد تفرقه و نفاق ضربه زد به بدن کلیسا. باید خیلی هوشیار بود. ووقتی پولس می‌گوید نامشان در دفتر حیات نوشته شده موضوع این است که همۀ ما در مسیح یکی هستیم. همه از طریق فیض ایمان آورده‌ایم و فخری نسبت به هم نداریم.

 

سوم : آیۀ ۴ همیشه در خداوند شاد باشید

 

باز هم می‌گویم شاد باشید. در باب ۳ آیۀ ۱ هم می‌گوید که در خداوند شاد باشید. در نحمیا باب ۸ آیۀ ۱۰ هم می‌گوید که سرور خداوند قوت من است. پولس در رساله اول تسالونیکیان باب ۵ آیۀ ۱۶ می‌گوید که همیشه شاد باشید.

 

چهارم: ملایم باشید

 

آیۀ ۵ که به رفتار ما مربوط می‌شود . بگذارید حلم ( اعتدال ) شما بر همگان آشکار شود. خداوند نزدیک است. عیسی می‌فرماید آماده باشید زیرا پسر ایسان ساعتی خواهد آمد که انتظارش را ندارید. پس کردار و گفتار ما در رابطۀ با دیگران شایستۀ خداوند باشد. در انجیل متی باب ۵ آیۀ ۱۶ عیسی می‌فرماید که بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شمارا دیده پدر آسمانی را تمجید کنند.

 

پنجم : نگران نباشید

 

اینجا موضوع آرامش است . آیۀ ۶ می‌گوید که برای هیچ چیز نگران نباشید و در هر چیز با دعا و استغاثه همرا ه با شکر گزاری درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. ایۀ ۷ بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است دلها وذهنهای شما را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. و در آیۀ ۹ می‌گوید خدای آرامش با شما خواهد بود. اشعیا ۲۶ آیۀ ۳ دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت زیرا که بر تو توکل دارند. همان توکل باعث می‌شود که آرامش خدا بیاید.

 

آیۀ ۶و ۷ را باید همراه آیۀ ۱۹ دید . درخواستها را ابراز کنید و در آیۀ ۱۹ خدا همۀ نیازهای شما را بر حسب دولت پر جلال خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد.

 

ششم : درست فکر کنید

 

آیۀ ۸ در پایان ای برادران ، هر آنچه راست است ، هر آنچه والاست ، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر انچه دوست داشتنی است، هر آنچه ستودنی است، بدان بیندیشید.

 

یکی از بزرگترین اهداف خداوند این است که عوض شویم . رومیان باب ۱۲ می‌فرماید که خود را به خدا مثل قربانی زنده نقدیم کنیم و هم شکل این جهان نشویم . اجازه دهیم دل ما عوض شود. نوشدن دل. ما هم به انضباط نیاز داریم و هم به کمک خداوند.

 

رسالۀ دوم قرنتیان باب ۱۰ آیه ۴-۵ در مورد این جنگ و سلاح ما که هر اندیشه را به اطاعت مسیح اسیر می‌سازیم.

 

نکتۀ هفتم : فعال باشید

 

موضوع عمل است . آیۀ ۹ « آنچه از من آموخته و پذیرفته‌اید و هر آنچه از من شنیده یا درمن دیده‌اید همان را به عمل آورید. » یعنی پولس را سرمشق گیریم در اعمالمان . آنگونه که او عمل می‌کرد.

 

اهمیت اطاعت است . وقتی عیسی در موعظۀ بالای کوه مثال آن دو نفر راکه خانه می‌سازند بر روی شن و سنگ . هر دو می‌دانستنند که باید چه کنند ولی یکی از آن دو اطاعت کرد . پس موضوع شنیدن فقط نیست . موضوع عمل و فعالیت است. پس فعال باشید.

 

هشتم: قانع باشید

 

قناعت در آیات ۱۲-۱۱ پولس می‌فرماید « این را از سر نیاز نمی‌گویم ،زیرا آموخته‌ام که در هر حال قانع باشم. معنی نیازمند بودن را می‌دانم ، ونیز معنی زندگی در وفور نعمت را . در هر وضع وحالی، رمز زیستن در سیری و گرسنگی ، و بی نیازی و نیازمندی را فرا گرفته‌ام.

 

و در اول تیموتائوس ۶:۶ می‌فرماید که دینداری با قناعت سودی عظیم است . و مزمور ۲۳ چه زیبا می‌گوید که خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم یود.

 

در آخر آیۀ ۱۲ قوت هر چیز را دارم درمسیح که مرا تقویت می‌بخشد. مسیح می‌گوید من تاکم و شما شاخه‌ها جدای از من هیچ نمی‌توانید کرد.

 

کولسیان باب ۱ آیۀ ۱۱ با همۀ نیروئی که از قدرت پر چلال او سرچشمه می‌گیرد از هر حیث نیرومند شوید. افسسیان باب ۳ آیۀ ۱۶ و دعا می کنم که بر حسب غنای جلال خود به شما عطا فرماید که در انسان باطنی خویش به مدد روح او نیرومند و قوی شوید.

 

و در آیۀ ۱۲ پولس می‌گوید که شما لطف کردید که در زحمات من شریک شدید. و در آخر راجع به هدیۀ مقبول خدا که عطری خوشبو و قربانی مقبولی که خدا را خشنود می‌سازد. ما هم به عنوان ایمانداران مسئولیت داریم که به همدیگر برسیم.

 

عیسی مسیح می‌خواهد که دست ما را بگیرد و نوای زیبایی را بسازد و از طریق ما کار کند .

اگر مسیح سرمشق ما باشد بالأخره ناامید خواهیم شد .

اگر مسیح زندگی ما باشد خودمان سرمشق دیگران خواهیم شد

دعا کنیم


قسمت‌های دیگر این سری موعظه‌ها را با کلیک بر روی برچسپ “بررسی رسالۀ فیلیپیان” پیدا کنید.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا