معجزه، ایمان و شفا

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Malcolm200909_1030.mp3{/s5_mp3}

وبرادر مالکوم شفای مرد مفلوج در مرقس ۲، ۱- ۱۱ را با اشاره به نقش ایمان بررسی می‌کند…

متن: انجیل مرقس باب ۲ آیات ۱-۱۲

 

پس از چند روز، چون عیسی دیگر بار به کفرناحوم در آمد، مردم آگاه شدند که او به خانه آمده است. ۲گروهی بسیار گرد آمدند، آن گونه که حتی جلوی در نیز جائی نبود، و او کلام را برای آنها موعظه می‌کرد.۳ در این هنگام ، جمعی از راه رسیدند و مردی مفلوج را که چهارنفر حمل می‌کردند، پیش آوردند. ۴امّا چون به سبب ازدحام جمعیّت نتوانستند او را نزد عیسی بیاورند، شروع به برداشتن سقف بالای سر عیسی کردند. پس از گشودن سقف، تشکی را که مفلوج بر آن خوابیده بود، پائین فرستادند.۵ چون عیسی ایمان آنها را دید، مفلوج را گفت: « ای فرزند، گناهانت آمرزیده شد.» ۶ برخی از علمای دین که آنجا نشسته بودند، با خود اند‌یشید‌ند: ۷ « چرا این مرد چنین سخنی بر زبان می‌راند؟ این کفراست! چه کسی جز خدا می‌تواند گناهان را بیامرزد؟ » ۸ عیسی در دم در روح خود دریافت که با خود چه می‌اند‌یشند،و به ایشان گفت : « چرا در دل چیسن می‌اندیشید؟ ۹ گفتن کدام یک به این مفلوج آسانتراست، اینکه گناهانت آمرزیده شد“ یا اینکه ” برخیز و تخت خود را بردار و راه برو “ ۱۰ حال تا بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد…» – به مفلوج گفت: ۱۱« به تو می‌گویم ، بر خیز، تشک خود بر گیر وبه خانه برو! » ۱۲آن مرد برخاست و بی درنگ تشک خود را برداشت و در برابر چشمان همه از آنجا بیرون رفت. همه در شگفت شدند و خدا را تمجید کنان گفتند « هرگز چنین چیزی ندیده بودیم. »

 

یکی از زیباترین ابعاد مسیحیّت معجزات است، که کارهای عیسی را نشان می‌دهد. گرچه که سخنان او هم عجیب است . امّا خدا را شکر برای معجزات که اقتدار عیسی را آشکار می‌کند.

 

هدف از معجزات چه هست؟

 

دلیل اول – معجزات عیسی تأکید می‌کند که خدای پدر او را فرستاده بود.

 

شاید این سئوال پیش آید که مردی در ۲۰۰۸ سال قبل به دنیا آمده ، و راه می‌رفته ، صحبت می‌کرده، از کجا بدانیم که او از طرف خدا آمده؟ چرا سرودها در وصف پرستش عیسی است؟ پرستش مختص خداست. آیا درست است که عیسی را بپرستیم؟

 

خدای پدر خدای پسر را فرستاد. این تثلیث است. خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس.

 

خود عیسی می‌گوید « پدر مرا جلال ده، همان جلالی که قبل از آفرینش دنیا پیش تو داشتم.»

ببینید مسیح چه می‌گوید ! من آنجا بودم . قبل از آفرینش دنیا !

 

همه چیز بوسیلۀ او بوجود آمده. عیسی مجسّم شده ، ( به صورت انسان در آمد ). ما به تجسّم اعتقاد داریم. سئوال این جاست که از کجا بدانیم که عیسی مسیح واقعاّ از جانب خدای پدر آمده؟ پاسخ را درانجیل یوحنا فصل ۵ ببینیم ، مسیح ۵ دلیل می‌آورد که ثابت کند از جانب خدا آمده.

 

۱- یحیی بر او شهادت می‌دهد.

۲- خود پدر بر او شهادت می‌دهد. بعد از تعمید عیسی صدایی می‌آید . ندایی از آسمان در رسید «تو پسر محبوب من هستی و من از تو خشنودم .» مرقس باب ۱ آیات ۱۱-۹.

۳- کتاب مقدس شهادت می‌دهد ، منظور عهد عتیق است که در بارۀ آمدن عیسی پیش بینی می‌کند . حتی موسی هم دربارۀ آمدن او صحبت می‌کند.

۴- معجزات عیسی مسیح شهادت می‌دهد.

۵- شهادت خود عیسی، او چنین فرمود : « امّا من شهادت استوارتر از شهادت یحیی دارم، زیرا کارهایی که پدر به من سپرده تا به کمال رسانم، یعنی همین کارها که می‌کنم، خود بر من شهادت می‌دهند که مرا پدر فرستاده است. »

 

انجیل یوحنا باب ۵ آیۀ ۳۶. عیسی چند بار به این نکته اشاره می‌کند مثلاّ در همین انجیل باب ۱۰ آیۀ ۲۵ عیسی چنین گفت: «به شما گفتم ، امّا باور نمی‌کنید . کارهایی که من به نام پدر خود می‌کنم، بر من شهادت می‌دهند.» و در همین باب آیات ۳۸-۳۷ چنین فرمود: «اگر کارهای پدرم را به جا نمی‌آورم، کلامم را باور نکنید. امّا اگر به جا می‌آورم، حتی اگر کلام مرا باور نمی‌کنید ، دستِ کم به آن کارها ایمان آورید تا بدانید و باور داشته باشید که پدر در من است و من در پدر» و در باب ۱۴ آیۀ ۱۱ فرمودم «این سخن مرا باور کنید که من در پدرم و پدر در من است؛ وگرنه به سبب آن کارها این را باور کنید.» و در باب ۱۵ آیۀ ۲۴ چنین فرمود: « اگر در میان آنان کارهایی نکرده بودم که جز من هیچ کس نکرده است، گناه نمی‌داشتند؛ امّا اکنون، با اینکه آن کارها را دیده‌اند ، هم از من و هم از پدرم نفرت دارند.»

 

دلیل دوّم – این معجزات پیغام عیسی را تأیید می‌کند ، مخصوصاً پادشاهی خدا را

 

زمانی که عیسی شروع به موعظه کرد، می‌فرماید: « تا بدانید به پادشاهی خدا ایمان آورید. » تمام سخنان عیسی در مورد پادشاهی خدا بود. کار خداوند چه بود؟ کار خداوند تغییر زندگی ما. یعنی به جای لعنت،بدبختی، خرابکاری و غیره، خداوند می‌خواهد مارا آزاد کند. کار او همین است. باز سازی تمام آنچه را که شیطان خراب کرده خداوند تعمیر و احیاء می‌کند. و می‌بینیم که عیسی چنین می‌کند. جا‌ئی که شرارت است آن را بر می‌دارد. جا‌ئی که مرگ است می‌خواهد که آن را بردارد. و معجزات او این را ثابت می‌کند. به همین دلیل اوّلین بار که عیسی در کنیسه شروع به صحبت می‌کند طومار اشعیای نبی را به او دادند. و عیسی این بخش از اشعیا را خواند، « روح خداوند برمن است ، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سا‌ل لطف خداوندرا اعلام نمایم . سپس طومار را فرو پیچید و به خادم کنیسه سپرد و بنشست. همه در کنیسه به او چشم دوخته بودند. آنگاه چنین سخن آغاز کرد: « امروز این نوشته ، هنگامی که بدان گوش فرا می‌داد‌ید، جامۀ عمل پوشید.»

 

می‌بینید که عیسی آمده تغییرات اساسی به زندگی ما ببخشد. گرچه کارهای او در ۴ انجیل نوشته شده ولی در واقع یک انجیل است و آن همان خبر خوش است و همان طورکه مرقس می‌گوید آغاز انجیل عیسی مسیح. یعنی انجیل یک شخص است نه یک کتاب و ۴ شاهد و مدرک از زندگی این شخص ارائه می‌شود یعنی انجیل عیسی مسیح به زبان متی ، مرقس ، لوقا و یوحنا . ولی این ۴ شاهد به طور کامل آنچه را دیده بودند ننوشتند . چون یوحنای رسول به این موضوع اشاره می کند. آخرین آیۀ کتاب یوحنا می‌گوید «عیسی کارهای بسیار دیگر نیز کرد که اگر یک به یک نوشته می‌شد، گمان نمی‌کنم حتی تمامی جهان نیز گنجایش آن نوشته‌ها را می‌داشت.» و در همین کتاب باب ۲۰ آیۀ ۳۶ می‌نویسد « عیسی معجزات دیگرِِ بسیارِ نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد. لیکن این قدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح ، پسر خداست و تا با این ایمان ، در نام او حیات یابید . »

 

امّا معجزات آخر خط نیست ، بلکه وسیله است که ما را به آن پیغام و هدف برساند. هدف چه بود ؟ هدف این بود که ما را به اصل پیغام برساند . که عیسی که بود وچرا آمد وچه کرد؟

 

به موضوع کتاب مرقس باب ۲ آیات ۱۲-۱ بر گردیم . در معجزۀ ذکر شدۀ این بخش کتاب سه نکته یافت می‌شود :

 

۱- ایمان این ۴ نفر

۲- اقتدار مسیح

۳- عکس‌العمل مرد مفلوج

 

۱- ایمان این ۴ نفر: با نگاهی به این قسمت می بینیم که عیسی ایمان آنها را می‌ستاید. درآیۀ ۵ می‌فرماید : « چون عیسی ایمان آنها را دید » . اگر تصویری ذهنی از این قضیّه داشته باشیم که ۴ نفر با مرد مفلوج می‌آیند ، جمعیّت زیاد است . راه بسته شده. راهی برای ورود به جایگاه مسیح نیست . شاید اگر ما بودیم ناامید بر می‌گشتیم ، ولی وجود مانع آنها را از هد‌فشان باز نداشت . پس به بام رفتند و شروع به سوراخ کردن سقف کردند. چه جرأتی ! سقف خانۀ دیگران را سوراخ کنند به حدی که یک مفلوج با تشکش بتواند از آن عبور کند. و از اعتراض صاحب خانه ترسان نباشند.

 

آنها با طناب مفلوج را آویزان کردند . ایمان همین است علیرغم موانع عمل می‌کند. عیسی وقتی ایمان آنها را دید ، گفت « ای فرزند گناهانت آمرزیده شد » و بعد او را شفا داد .

 

ولی عیسی در شهر خودش چه کرد . مردم شهر گفتند ، این عیسی را که می‌شناسیم ، آدم خوبی است ، خانوادۀ او را می‌شناسیم . ولی کلام می‌گوید مسیح نتوانست هیچ معجزه‌ای انجام دهد. می‌دانیم که مسیح قدرت دارد و می‌تواند . ولی چرا در شهر خودش معجزه‌ای نکرد ؟

 

چون آن مردم نخواستند .چرا نخواستند ؟ چون ایمان نداشتند که این شخصی که از بچگی او را می‌شناختند غیر از دیگران است وشخصی قادر و توانا است . این جا مانع وجود داشت . مانع چه بود ؟ بی ایمانی . هوشیار باشید مبادا حکایت ما هم چنین باشد.

 

در باب ۱ آیۀ ۴۰ مردی جذامی است که به عیسی می‌گوید : « اگر بخواهی ، می‌توانی پاکم سازی.» وعیسی پاسخ می‌دهد « می‌خواهم ، پاک شو » در د‌م جذامش پاک شد. ولی در باب ۹ همین انجیل آیات ۲۳ و ۲۴ شخص دیگری می‌بینیم در مورد پسر دیو زده‌اش به عیسی چه می‌گوید . « اگر می‌توانی یاری‌مان ده » به پاسخ عیسی توجه کنیم . عیسی گفت :

 

« اگر می‌توانی؟ برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است.» و پدر گفت که یاری‌ام ده تا بر بی‌‌ایمانی خود غالب آیم . در این دو مورد جذامی و مفلوج مطمئن هستند که عیسی شفا می‌دهد ولی دیگری شک دارد.

 

۲- اقتدار عیسی: عیسی مسیح قبل از فرمان بزرگش که فرمود باید برویم همه جا بشارت دهیم . نکته مهمی را تأکید کرد. چینن فرمود « تمامی قدرت چه بر آسمان ، چه بر زمین ، چه بر زیر زمین به من داده شده. » و این معجزات نه تنها برای آن زمان بلکه امروز هم برای ماست. اقتدار او بر آرام کردن طوفان، اقتدار او بر آزاد کردن پسر دیو زده ، اقتدار او بر شفای مریضان ، اقتدار او بر زنده کردن دختر یایروس و یا ایلعاذر .

 

امّا این اقتدار هم هست که گناهان را بیامرزد. همان طورکه در مورد مفلوج دیدیم . گر چه رهبران یهود ناراحت شدند . چون می‌دانستند که فقط خداست که گناهان را می‌آمرزد. و مسییح که دانست در افکار رهبران چه می‌گذرد پرسید ، کدام آسانتر است برخیز و بخرام ، یا گناهانت آمرزید شد؟

 

ریشۀ مشکلات ما هم همین است . بخشش گناهان . و مسیح آمد که ما را به طرف صلیت برساند و همان طور که گفت : پسر انسان نیامد ک مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و جان خود ر در راه بسیاری فدا سازد. موضوع مهمتر از معجزات او شفای روحانی و آزادی ماست. که در صلیب فراهم شده.

 

گر چه عیسی بارها با شاگردان راجع به این مطلب صحبت کرده بود ولی وقتی عیسی به صلیب کشیده شد . ناامید شدند و این را یک شکست می‌دانستند .، چون موضوع بخشش گناهان را درک نکرده بودند. و در اوج ناامیدی شاگردان ، وقتی مسیح زنده شد و به میان آنها آمد چه گفت ؟ در انجیل لوقا باب ۲۴ آیات ۴۸-۴۴چنین فرمود: « این همان است که وقتی باشما بودم ، می‌گفتم ؛ اینکه تمام آنچه در تورات موسی و کتب انبیا ومزامیر در بارۀ من نوشته شده است باید به حقیقت پیوندد.» سپس ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدّس را درک کنند. و به ایشان گفت : « نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشیدو در روز سوّم از مردگان بر خواهد خاست، و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همۀ قومها موعظه خواهد شد وشروع آن از اورشلیم خواهد بود. » شما شاهدان این امور هستید. من موعود پدر خود را بر شما خواهم فرستاد؛ پس در شهر بمانید تا آنگاه که از اعلی با قدرت آراسته شوید. »

 

پس پیغام اصلی چه هست؟ آمرزش گناهان و فقط از طریق قربانی مسیح روی صلیب. ما از لحاظ روحانی مرده بودیم ولی با مرگ عیسی روی صلیب گناهان ما آمرزیده شده و خدا می‌تواند این معجزه را در ما انجام دهد که از لحاظ روحانی دوباره زنده شویم . و روح خود را در ما قرار دهد و حیات دوباره گیریم . و مسیح به همۀ ما که به او ایمان آوردیم این مأموریت را داده که پیغام آمرزش را به مردم برسانیم .

 

شادی اصلی همین است. آیا چون این مفلوج قلب ما از شادی خداوند پر است . چنانکه مفلوج خدا را حمد گویان به خانه رفت ، لوقا ۵: ۲۶. چون برای ما هم تمام این برکات معجزۀ روحانی و آزادی و آرامش فراهم شده. پس با ایمان موانع را پشت سر خواهیم گذاشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا