شادی خداوند در مشکلات و سختیها

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Edward090809_1200.mp3{/s5_mp3}

چرا و چگونه می‌توان در مشکلات دلیلی برای شادمانی یافت؟ به عبارتی توجه به چه حقایقی ما را قادر می‌سازد در شرایط سخت شکرگزار و شادمان بود؟…

 

متن: رسالۀ فیلیپیان باب ۴ آیات ۴-۷

 

این رساله رسالۀ شادی است. پانزده مرتبه کلمۀ شادی آمده. پولس رسول این رساله را در زندان نوشته و بارها تکرار می‌کند که شاد باشید. در مورد چگونگی حالت روحی اشخاصی که به کلیسا می‌روندآماری گرفته شده که نشان می‌دهد اکثر آنها قبل از رفتن به کلیسا شاد و وسرحال هستند اما به محض این که وارد کلیسا می‌شوند خشک و جدی. البته این نکته بیشتر شامل کلیساهای سنتی است . درکلیساهای کاریزماتیک شادی خداوند مشهود است . فیلم sister act نشان می‌دهد که خانمی سیاه پوست چگونه با پرستشِ شادی که در کلیسای کاتولیک انجام داد نهضت جدیدی دا در پرستش کلیساهای کاتولیک بوجود آورد . البته در بین کاتولیک هاهم ۸۰ میلیون نفر کاریزماتیک هستند. اسقف شهید هایک هوسپیان مهر در جشن تولد با یکی از اسقفهای کاتولیک با عبا و قبا یش، در ضمن اینکه هایک گیتار می‌نواخته و راهبه‌ها هم دست هم را گرفته بودند و طبل زنان همه باهم رقصید‌ند.

 

گرچه بارهائی از غمهای ما طبیعی است ولی می‌توان خود را تربیت کرد و درهمان شرایط سخت شادی را حفظ نمود ، در غیر این صورت مثل افراد دنیوی می‌شویم.

 

دلایل شادی در سختیها:

 

۱- خدا بر همۀ مشکلات و شرایط ناگوار حاکم است.

 

مزمور ۱۰۳ آیۀ ۱۹ می‌فرماید: خداوند بر تخت قدس نشسته و سلطنت او بر همه مسلط است . در مزمور ۴۷ بیان می کند که: بزرگترین دلیل شکرگزاری ما این است که خدا حاکم است . خدا پادشاه است و او بر تخت قدس خود نشسته است . حتی در آسمان. پولس رسول دررسالاتش می‌گوید : پیوسته خدا را برای هر چیز شکر کنید: در همه وقت . آیا می‌توان در بی‌عدالتیها ، ظلم‌ها، بیماریها، حوادث نا‌گوار، تصادفات و غیره ، شکر کرد؟ بله، چون شکر گزاری ما به خاطر تلخیها نیست بلکه چون خدا حاکم است . به همین خاطر عیسی شب مصلوب شد‌نش ضمن این که گفت جان من مشرف به موت است ، چون با پیالۀ گناه روبرو بود ولی همان شب از شادی مخصوص صحبت کرد و به شاگردان گفت : این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. انجیل یوحنا باب ۱۵ آیۀ ۱۱. در باب ۱۶ آیۀ ۲۲ وعده داد که « الان شما محزون می‌باشید لیکن باز شما را خواهم دید و شما شاد خواهید شد و هیچ‌کس آن خوشی را از شما نخواهد گرفت .» و حتی همان شب بعد از عشاء ربّانی شب آخر عیسی با شاگردان خدا را تسبیح خواندند ( سرود خواندند) و به سوی کوه زیتون روانه شدند متی باب ۲۶ آیۀ ۳۰. البته در شب جسیمانی عیسی آن جنگ بزرگ را داشت، چون قدوس مطلق با گناه جهان روبرو بود‌ولی در کنارآن به خاطر انجام ارادۀ خدا شاد بود .

 

مفهوم حاکمیت خدا: وقتی می‌گوئیم خدا حاکم است یعنی خدا آگاه است . او به همه چیز اشراف کامل دارد، خدا به خواب نمی‌رود ، خدا غافلگیر نمی‌شود، خدا کارش به بن بست منتهی نمی‌شود، خدا شکست نمی‌خورد، خدا اشتباه نمی‌کند ، همه چیز در کنترل او قرار دارد. به همین دلیل می‌شود شادی کرد.

 

۲- خدا همه چیز را به خیریت تبدیل می‌کند.

 

رومیان باب ۸ آیۀ ۲۸ پولس می‌فرماید : « می‌دانیم که همه چیز برای ایماندار و کسانی که خدا را دوست دارند و به حسب ارادۀ او خوانده شده‌اند به خیریت تبد‌یل خواهد شد. »

 

در اصل زبان یونانی کلمۀ می‌دانیم تئوری نیست بلکه تجربی است ، یعنی عملاً تجربه شده است . باید بدانیم که اگر در ارادۀ او زندگی کنیم همه چیز به خیریت نمام می‌شود. نگاهی به نمونه هائی از کتاب مقدس مثل زندگی یوسف یا استر ، نشان می‌دهد که به خاطر اعتماد به خدا همۀ سختیها به خیریت تمام شد . چه زیبا گفته شده که « مشغول خود بودن پریشا‌نی است ، مشغول دیگران بودن نگرانی است و مشغول مسیح بودن باعث شادما‌نی است . یک عزیزی گفت « گاهی شیطان ما را می‌اندازد ته درّه ولی می‌افتیم در آغوش مسیح. »

 

 

۳- خدا مارا تبدیل و به شباهت مسیح در می‌آورد.

 

این سومین دلیل شادی ماست که خدا شخصیّت ما را تغییر می‌دهد تا به شباهت پسرش در آییم . کتاب یعقوب باب ۱ آیات ۱-۴ می‌فرماید : « به دوازده قبیله که در جهان پراکنده‌اند . سلام! ای برادران من؛ هر گاه با آزما‌یشهای گوناگون روبرو می شوید ، آن را کمال شادی بینگارید ! زیرا می‌دانید گذشتن ایمان شما از بوتۀ آزمایشها ، پایداری به بار می‌آورد. امّا بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. »

 

این غیر قابل درک است . مگر می‌شود در اوج سختیها کمال خوشی دانید؟ ولی ذکر می‌کند که این امتحان ایمان شماست . که چون از حالت کودکانه بیرون آید عمیق شود و پخته گردد. اغلب شیندن صدای خدا، توبه ها، پیام ها ، تبدیل ها و مکاشفات بیشتر در سختی ها اتفاق می‌افتد.. بعضی ایمان شکلاتی دارند. تا آفتاب به آن بتابد آب می‌شود. صبر ما باید دیده شود. تا درک کنیم که همین عامل بیداری روحانی است . . پولس در زندانها رسالات را نوشت. یوحنا در تبعید ( در پطمس) مکاشفه را نوشت . جان بانیان کتاب سیاحت مسیح را در زندان نوشت که یکی از پر فروش ترین کتابهاست . در مشکلات به جای زانوی غم گرفتن و یا دیگران را محکوم کردن ، هدف را جستجوکنیم . از خدا بپرسیم:

 

خدایا ؛ چه پیامی برای من داری؟

خدایا ؛ چه هدفی برای من داری و چه تغییراتی را در من می‌خواهی انجام دهی ؟

خدایا ؛ برای چه اجازه دادی که از این سختیها عبور کنم ؟

خدایا ؛ چه درسی برای من داری؟ برای چه کاری می‌خوهی مرا آماده کنی ؟

دراین صورت می‌توانیم درخداوند شادی کنیم و شکر گزار باشیم.

 

۴- چهامین دلیل شادی درسختیها ظهور معجزات الهی است.

اعمال رسولان باب ۱۶ آیات ۲۵-۲۶ پولس و سیلاس در زندان به زنجیرها بسته شده بودند وفردای آن روز باید محاکمه می‌شدند . درنیمه های شب هر دو به دعا کردن و سرود خواندن وشادی و شکر گزاری مشغول شد‌ند که خداوند معجزه کرد و در زندان را با زلزله باز کرد . شادی و شکرگزاری در سختیها ثمرۀ احترام و اعتماد به خداست و خدا هم احترام می‌کند. این رمز زندگی پیروزمند مسیح است.

 

مزمور ۱۰ آیه ۹ : همۀ متوکلانت درتو شادی خواهند کرد.

 

ریشۀ بسیاری از بیماریها مشکل روحی وروانی است. امثال سلیمان باب ۱۷ ایۀ ۲۲: می‌گوید: دل شادمان شفای نیکو می‌بخشد .امثال باب ۱۴ ایۀ ۳۰: دل آرام حیات بدن است . یا جای دیگر می‌گوید که یهوه خدای خود را عبادت نمایید نان و آب تورا برکت می‌دهد و بیماری را از تو دورمی‌‌کند.

 

۵- شادی در سختیها سلاح نیرومندی است علیه شیطان.

 

شاید تا به حال شادی را به عنوان سلاح نگاه نکرده‌اید . در کتاب نحمیا باب ۸ آیۀ ۱۰ : می‌فرماید که شادی خداوند قوت ماست . باید دانست که نقشۀ شیطان این است که ما را ناراحت و غمگین نگه دارد. به همین دلیل غرغرها ، شکایت‌ها، محکوم کردن ها، حرفهای زشتن غیبت ها و ..روح القدس را خاموش می کند . یکی از میوه‌های روح‌القدس شادی و خوشی است . شاگردان درجفاها و سختیها شاد بودند. و به این ترتیب بر ضد شیطان می‌جنگیدند. گاهی ارادۀ خدا بر این قرار دارد که در مشکلی باقی بمانیم ، به دلیل مثلاً مغرور نشدن و یا هر دلیل دیگر . مثلاً پولس خاری در بدن داشت . اودر رسالۀ دوم قرنتیان باب ۱۲ آیات ۷- ۱۰ میفرماید: « و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد، فرشتۀ شیطان، تا مرا لطمه زند، مبادا زیاده سرافرازی نمایم.و دربارۀ آن از خداوند سه دفعه استدعا نمودم تا ازمن برود. مرا گفت : ” فیض من تورا کا فی است ، زیرا که قوّت من در ضعف کامل می‌گردد.“ پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوّت مسیح درمن ساکن شود. بنابراین ، از ضعف‌ها و رسوایی‌ها و احتیاجات و زحمات و تنگیها به خاطرمسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم ، آنگاه توانا هستم. »

 

در دوم تواریخ باب ۲۰ ، نشان می‌دهد که : قوم خدا به سرکردگی یهوشافاط ، با شادی به میدان جنگ رفتند . به جای سلاحداران ، گروه کر و دستۀ سرایندگان به جبهه رفتند و وقتی شادی کردند خدا صداهایی را به گوش دشمن انداخت و فکر کردند ک از هر طرف به آنها حمله شده و خودشان همدیگر را کشتند. و شیطان شکست خورد. توجه کنید که چه زمان شیطان شکست خورد ؟ زمانی که قوم خدا شادی کردند.

 

۶- شادی در سختی‌ها سبب جذب افراد به سوی خداوند می‌شود .

 

چهرۀغمگین و خالی از هر نشاط کسی را به سوی خدا نمی‌آورد . دل شادمان چهره را زینت می‌دهد . انجیل یعنی خبر خوش ، خبر خوش را نمی‌شود با چهرۀ غمگین داد .

 

۷- شادی در خداوند سبب پاسخ دعای ماست.

 

مزمور ۳۷ آیۀ ۴ می‌فرماید م در خداوند تمتّع ببر پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد.

 

غم خوردن نشانۀ عدم اعتماد به خداست. کلام خدا می‌گوید « تمام اندیشۀ خود را به خدا واگذار کنید.» در کتاب اول سموئیل باب اول حنا برای بچه دار شدن روزه گرفت و دعا کرد . شوهرش دو زن داشت . زن دیگرش بچه داشت ولی حنا بچه دار نمیشد . شوهرش می‌گفت حنا چرا غمگینی؟ من تو را دوست دارم . آیا من از بچه برای تو بهتر نیستم ؟ ولی حنا قلبش پر از بار بود. حنا به معبد رفت و به تلخی دعا می‌کرد . کاهن معبد به نام ایلی نگاه کرد ، دید که دهان حنا تکان می‌خورد ولی صدائی شنیده نمی‌شود . گفت ای زن تا کی مست می‌کنی؟ شرابت را از خودت دور کن. حنا گفت من زن مست نیستم بلکه زن شکسته دل هستم. من جانم را در حضور خدا ریخته ام . مسئلتی از خدا دارم . ایلی گفت خداوند مسئلت تو را داده است . حنا بعد از آن تلخ رو و ترشرو نبود ، با شادی از آن جا رفت. اعتماد کرد و بعد که بچه دار شد آمد و به کاهن گفت من همان زن شکسته روح هستم . باید به خدا اعتماد کرد با شادی و شکرگزاری. نصیب فرزندان خدا تلخی و شکایت در دعاها نیست بلکه شادی و شکرگزاری . اجازه دهید خدا مارا عوض کند. فیلیپیان ۴:۴ را حفظ کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا