راز یوحنا، آغوش عیسی

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Behrang251009_1200.mp3{/s5_mp3}

مقدمه: چرا یوحنا رسول محبت نامیده شده است؟ و چرا انجیل یوحنا، نامه‌های یوحنا، مکاشفۀ یوحنا با اناجیل و نامه‌های دیگر کتاب مقدس فرق دارد؟ راز آن کجاست؟

 

در رسالۀ اوّل یوحنا باب ۴ آیۀ ۱۶ یوحنا می‌گوید « ما دانسته و باور کرده‌ایم آن محبتی را که خدا به ما نموده است. خدا محبت است ، هر که در محبت ساکن است ، در خدا ساکن است و خدا در او.»

 

دانستن در فکر صورت می‌گیرد ولی باور کردن از فکر به قلب می‌رسد. یوحنا این باور را که نه تنها دانستن است بلکه از مرحلۀ دانستن گذر کرده وبه باور رسیده ، از کجا یافت ؟ راز یوحنا ، آغوش عیسی

 

انجیل یوحنا باب ۱ آیۀ ۱۸ می‌فرماید « خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را شناسانید. » در این آیه راز کجاست ؟ آغوش پدر. عیسی در آغوش پدر بود که قلب پدر را به دنیا شناسانید.

 

نقطۀ ثقل این آیه آغوش پدر است.

یوحنایی که این را می‌نویسد، در باب ۱۳، ۱۹، ۲۰و ۲۱ درمعرفی خود می‌نویسد:

 

«شاگردی که روی سینۀ عیسی تکیه می‌زد» یعنی شاگردی که در آغوش عیسی بود. شاگردی که عیسی او را محبت می‌کرد.

 

یوحنا تجربه‌ای از آغوش عیسی داشت که توانست انجیل و نامه‌ها را بنویسد و هم چنین کتاب مکاشفه را که حتی آیندۀ جهان را در این کتاب به دنیا معرفی کرد. او که از تمام شاگردان جوان‌تر بود.

 

نقطۀ ثقل تمام نوشته‌های یوحنا شامل کلماتی است چون محبت ، محبوب ، حبیب. رازدرک این همه محبت کجاست؟ آغوش عیسی است. یوحنا در معرفت چنین آغوشی است که زیباترین آیۀ توبه را در رسالۀ اول باب ۱ آیۀ ۹ و شفاعت را در همین رساله باب ۲ آیۀ ۱ به جهانیان معرفی کرده است. او با شناسانیدن این حقایق توبه و شفاعت دست دشمن اصلی که می‌خواهد ما را در عذاب اشتباهاتمان اسیر کند کوتاه کرده .

 

راز یوحنا آغوش عیسی، آغوش محبتی که ما را از تمام بستگیهای خود و آنچه ما را اسیر ساخته آزاد می‌کند تا در آزادی بدرخشیم . برای رسیدن به این هدف به بررسی ۷ ایستگاه می‌پردازم.

 

 

در آغوش عیسی قرار گرفتن چه نتایجی دارد؟

 

 

ایستگاه اول: انجیل یوحنا باب ۱۳ آیۀ ۲۳ می‌نویسد:

 

« شاگردی که روی سینۀ عیسی تکیه می‌کرد وعیسی او را محبت می‌نمود. »

 

آیا معنی این آیه این است که عیسی شاگردان دیگر را دوست نداشت؟ نه منظور یوحنا این نیست. بلکه در درجۀ اول یوحنا خود را دیسیپلین کرده، و آغوش عیسی را تجربه کرده و به همین خاطر حتی در نوشته‌ها نمی‌خواهد اسم خود را ببرد. دوم: با بیان شاگردی که بر سینۀ عیسی تکیه می‌کرد و عیسی او را محبت می‌نمود به نوعی اعتراف به محبت عیسی می‌کند. ما چه؟ آیا در طول روز در اعترافاتمان می‌گوئیم که خداوندا، شکرت که چقدر مرا دوست داری !

 

باب ۱۳ انجیل یوحنا آیات ۲۹-۲۱ شب شام آخر است . عیسی نشسته ، شاگردان دور او ، یوحنا به سینۀ عیسی تکیه زده ، عیسی می‌گوید : « آمین ، آمین به شما می‌گویم ، یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد. در این جا شمعون پطرس از شاگردی که روی سینۀ عیسی تکیه زده پرسید که منظور عیسی که بود؟ خود پطرس از عیسی نمی‌پرسد. پس او(یوحنا) در آغوش عیسی افتاده و بدو گفت خداوندا کدام است؟ عیسی گفت آن است که من لقمه را فرو برده و بدو می‌دهم.

 

این جا چند نکته می‌بینیم.

 

۱- عیسی آغوشش باز است

۲- وقتی در آغوش عیسی می‌افتی عیسی جواب می‌دهد.

۳- کسی که به محبت عیسی تکیه می‌کند به محبت خود تکیه نمی‌کند.

۴- در آغوش عیسی اسرار ی که نمی‌دانیم می‌یابیم.

۵- در آغوش عیسی منافذ نفوذ شیطان و اسارت آورندگان ما بر ما مکشوف می‌شود.

۶- اگر در آغوش عیسی باشیم ، پطرس ها به دنبال ما خواهند بودتا جواب را بیابند. چون جواب اسرار را داریم .

 

 

ایستگاه دوم: انجیل یوحنا باب ۱۹ آیات ۲۷-۲۵ عیسی روی صلیب است. پای صلیب چه کسانی هستند؟ مادر عیسی، خواهر مادرش ( خاله‌اش )، مریم زن کلوپا ، مریم مجدلیه و یکی دیگر یعنی آن شاگردی را که دوست می‌داشت .

 

۱- ایستادگی در شرایط سخت و دشوار.

 

وقتی یوحنا آغوش عیسی را تجربه کرده در پای صلیب و جفاها یافت می‌شود. وقتی آغوش عیسی را تجربه می‌کنیم در فشارها و مشکلات بی تفاوت نخواهیم بود. یوحنا در شرایط سخت ایستاد . پطرس چه ؟ او که می‌گفت اگر تو را بگیرند من با تو هستم . ولی سه بار عیسی را انکار کرد. چون تکیه اش روی تلاش خودش بود. این مذهب است . ولی فیض درک محبت عیسی است .

 

۲- در گذر از سختی‌ها خدا افراد روحانی و حامیان می‌فرستد.

 

آیات ۲۷-۲۶ عیسی به یوحنا می‌گوید اینک مادرت و به مریم می‌گوید اینک پسرت . این مشارکت روحانی را عیسی بر قرار کرد و هر دو باعث تسلی هم شدند. برای ما هم وقتی آغوش عیسی را تجربه می‌کنیم عیسی برای ما در شرایط حاد زندگی حامیان قرار می‌دهد.

 

ایستگاه سوم: باب ۲۰ آیات ۸-۲ راز یوحنا آغوش عیسی . در این‌جا مریم مجدلیه به شاگردان خبر می‌دهد که خداوند را از قبر برده‌اند. یوحنا و پطرس هر دو می‌دوند. عکس‌العمل فوری ، چه کسی سریعتر می‌دود؟ شاگردی که آغوش عیسی را چشیده، شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت.

 

۱- آغوش عیسی قدرت می‌بخشد. چون عشق عیسی موتور حرکت هست.

۲- آغوش عیسی معرفت درک پیغام‌های خدا را می‌بخشد و نشانه‌ها را فوراً درک می‌کند. در این آیات ببینید هردو به ورودی قبر رسیده‌اند و پطرس فوری داخل قبر می‌شود . او کنجکاو است. ولی یوحنا چه ؟ او همان جا می‌ایستد. چون تا نگاه کرد فهمید، ایمان آورد. او کار نبوتی و نشانه ها را به یاد آورد که لازم‌ است پسر انسان رنج ببیندو زحمت کشد. و سه روز بعد از مردگان برخیزد. سه بار عیسی قبل از صلیب این خبر را داده بود . حالا تا یوحنا دید فهمید .چرا ؟ آغوش عیسی.

 

صدای ضربان قلبی را که یوحنا تجربه کرده بود پطرس تجربه نکرده بود. یوحنا نماد فیض است ولی پطرس نماد مذهب . گرچه که بعداًعیسی پطرس را در فیض بنا کرد .

 

فیض تکیه به آغوش عیسی است ولی مذهب تکیه به تلاش خود است. هرروز باید خود را تست کرد .آیا مسیحی هستیم یا فریسی. مسیحی تکیه‌اش روی فیض است ولی فریسی نجات را دارد امّا تکیه‌اش به کارهای خودش است و به آغوش عیسی وصل نیست. مسیحیت فیض است و ثمره فیض ایمان .

 

ایستگاه چهارم: راز یوحنا آغوش عیسی باب ۲۱ آیات ۴-۷ در این جا عیسی از مردگان برخیزانیده شده . پطرس کنار دریای طبریه نشسته . قبلاً عیسی پطرس را که ماهیگیر بود از ماهیگیری جدا کرده بود . پطرس بعد از این که سه بار او را انکار کرد ، توبه کرده و احساس تقصیر و گناه دارد . اکنون پطرس به ماهیگیری باز گشته . ولی ۲۰نفر دیگر راهم با خود برده ، ازجمله یوحنا . بعد چه شد؟ شب تا صبح تور انداخته‌اند ولی برکتی نیست . گاهی ایمانداران هم همین طور تلاشی سخت می‌کنند ولی برکت نیست. وقتی عیسی نباشد برکتی نیست.

 

صحنۀ زیبایی است . عیسی کنار سا‌حل آمده ، عیسی قیام کرده . عیسی پطرس و یوحنا و دیگران را محکوم نکرد که چرا بازگشت به ماهیگیری کرده . نمی‌گوید مگر نگفتم نرو! مذهب این چنین محکوم می‌کند. ولی فیض می‌گوید آدم کجایی؟ نمی‌گوید چرا چنین کردی ؟ کجایی !

 

۱- در آغوش عیسی صدای خداوند را تشخیص می‌دهیم.

۲- در آغوش عیسی برکت هست .

 

عیسی گفت : ای فرزندان چیزی برای خوردن دارید؟ گفتند نه. پطرس آنقدر مشغول کارش بود که عیسی را نشناخت . ولی یوحنا گفت خداوند است. آغوش عیسی به ما کمک می‌کند صدای او را تشخیص دهیم . پطرس تا فهمید که خداوند است فوری جامه پوشید و با سرعت شیرجه رفت به سوی او. وقتی صدای خدا را تشخیص می‌دهیم باعث می‌شویم هم خود برکت بگیریم و هم پطرس‌ها برکت گیرند .

 

 

ایستگاه پنجم: راز یوحنا آغوش عیسی . باب ۲۱ آیات ۲۲-۲۰ این جا عیسی با پطرس شروع می‌کند به یک رابطۀ صمیمی. آیا مرا بیش از این‌ها محبت می‌کنی؟ پطرس می‌گوید بله خداوندا تو که می‌دانی دوستت دارم . عیسی در واقع می‌گوید که تو را پذیرفتم،برو گوسفندان مرا غذا ده . پطرسی که سه بار اورا انکار کرده حالا سه بار اقرار می کند که اورا دوست دارد و بنا می‌شود و مأموریت پیدا می‌کند که گمشدگان راغذا دهد. حالا عیسی آینده اورا می‌گوید، چگونگی مرگ او را در پیری . و این که مرگ او عیسی را جلال خواهد داد. پطرس از درون شفا گرفته . نگاه می‌کند به یوحنا ، شاگردی که عیسی او را محبت می‌کرد . یوحنا در عقب عیسی می‌آید . پس پطرس چون اورا دید پرسید ای خداوند او چه می‌شود؟ یوحنایی که در آغوش عیسی است چشمی روی زندگیش هست . ولی عیسی از اودفاع می‌کند. و می‌گوید « اگر بخواهم تا بازگشت من باقی بماند توراچه ؟ تو از پی من بیا.

 

۱- عیسی از زخمها ی درون آزاد می‌سازد و محکوم نمی‌کند بلکه بنا می‌کند.

۲- در آغوش عیسی ، مدافع ما خود عیسی است .

یوحنا که در آغوش عیسی است نگران رقابت‌ها و حسادت‌ها و چشمها نیست . جواب عیسی باعث برکت هردوی آنها شد. بگذار عیسی از تو دفاع کند . خودت دفاع نکن. اگر یوحنا جواب داده بود هر دو زخمی می‌شدند.

 

 

ایستگاه ششم: مرقس باب ۳ آیۀ ۱۷

 

۱- آغوش عیسی تبد‌یل می‌کند. پسر رعد به رسول محبت تبدیل شد.

 

در این آیه یوحنا پسر رعد لقب گرفته و با برادرش یعقوب پسران رعد نامیده می‌شدند. چون سریع به غیرت می‌آمدند وعکس‌العمل نشان می‌دادند. در لوقا باب ۹: ۵۰-۴۹ یوحنا گفت « استاد، شخصی را دیدیم که به نام تو دیو اخراج می‌کرد،

 

امّا چون از ما نبود، اورا باز داشتیم.» عیسی گفت اورا بازش مدارید زیراهرکه بر ضد شما نیست ، با شماست. و در آیات ۵۵-۵۲ که عیسی برای رفتن به اورشلیم باید از سامره عبورکند و سامریها نمی‌گذارندعیسی برود. یوحنا ویعقوب می‌گویند « بگوییم که از آسمان آتش ببارد و همۀ آنها را نابود کند؟ ولی عیسی می‌گوید « شما نمی‌دانید از کدام روح هستید! » ولی همین یوحنا که زود قضاوت می‌کرد و محکوم ، آغوش عیسی اورا به پسر محبت تبدیل کرد که زیباترین کلام محبت رادر نوشته‌هایش آورده. که می‌گوید هیچ محبتی بالاتر از این نیست که جان خود را در راه برادران بدهیم.

 

 

ایستگاه هفتم: عدد ۷ عدد کاملی است . عددی است که خدا در آن استراحت کرد.

 

۱- آغوش عیسی آینده را نشان می‌‌هد و اطمینان به آرامی را در حضور خودش .

۲- از حس مذهبی که طرد شدگی را می‌آورد آزاد کرده ودر خود سکونت می‌دهد. نیقودیموس‌ها را و زنان سامری‌ها را تغییر می‌دهد وتبدیل می‌کند.

۳- آغوش عیسی زبان و گفتار و نوشته ها راهم تغییر می‌د‌‌هد. چنان که زبان و گفتار و نوشته‌های یوحنا چنان تغییری کرد که بزرگترین الهیات کلام خدارا آشکار کرد. شستشوی پای شاگردان تنها در انجیل یوحنا است که بیانگر تحمل ضعف ها و گناهان یکدیگر است.

۴- در آغوش عیسی است که قلب او را می‌توان خواند. کل باب ۱۷ انجیل یوحنا دعای عیسی است برای آینده . در آغوش اوست که می‌دانیم عیسی چه قلبی برای آیندۀ و مردم دارد.

 

بیایید آغوش عیسی را هر چه بیشتر بیابیم .

 

دعا کنیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا