عمل خدا در مسیح: (۳) عیسی پادشاه ما

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Malcolm100509_1030.mp3{/s5_mp3}

در عهد عتیق انبیا، کاهنان و پادشاهان واسطه‌های ارتباطی بین خدا و انسان بودند. ولی مکاشفه و پیام انبیا ناقص، سلطنت پادشاهان ناپایدار، و قربانی کاهنان ناکافی بود. اما عیسی واسطه‌ای از هر جهت کامل و بی‌عیب بود. پادشاه بودن او به چه معناست؟ و چرا کتابمقدس او پادشاه پادشاهان معرفی می‌کند؟…

 

 

———————————————————————————

 

مقدمه: دیدیم که مسیح پیغمبر ما، و نیز کاهن ماست. امروز خواهیم دید که او پادشاه ما هم هست.

 

بررسی کردیم که منظور از پیامبری عیسی تنها سخنان او نیست بلکه خود او پیغام است .

همان کلام است که انسان شده ومی‌گوید هر کس مرا دید پدر را دیده است.به همین دلیل مکاشفۀ کامل است که به نیازهای ما می‌رسد.

 

باز در رسالۀ عبرانیان باب ۱:۳-۱، دیدیم که ما به یک واسطه احتیاج داریم . و آن واسطۀ کامل بین خدا و انسان شخص عیسی مسیح است . و دیدیم که علت احتیاج ما به واسطه نتایج گناه است که شامل:

 

۱- نادانی نسبت به ارادۀ خدا که خود پیغام ( عیسی مسیح) آن مشکل را برمی‌دارد.

۲- جدائی از خدا. که کاهن اعظم (عیسی) با قربانی خودش آن را برطرف می‌کند.

۳- طغیان بر علیه خدا که به بردگی منتهی می‌شود ودرسخن امروزآن را بازمی‌کنیم.

 

یهودیان قرنها منتظر آمدن مسیح بودند . در کتاب دوم سموئیل باب ۷ آیۀ ۱۶، خداوند می‌فرماید خانه و سلطنت تو به حضورت تا به ابد پایدار و کرسی تو تا ابد استوار خواهد ماند. پس طبق کلام ، یهودیان منتظر آمدن پادشاهی از نسل داود بودند که بیاید وسلطنت کند و پادشاهی او ابدی است. هم چینین در اول تواریخ باب ۱۷ آیات ۱۵-۱۱.

 

انجیل لوقا ۳۱-۳۳:۱ فرشته‌ای که بر مریم ظاهر شد چنین گفت: اینک آبستن شده پسری خواهی زایید که باید نامش را عیسی بگذاری . او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد . خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داود را به او عطا خواهد فرمود.او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کردو پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. این آیه نشان می‌دهد که آن فرشته همان شخصی را که قرنها یهودیان منتظرش بودند تایید می‌کند.

 

رسالۀ رومیان ۳:۱ می‌فرماید : ودربارۀ پسر اوست، که چون پسرخاکی از صلب داوود به دنیا آمد.

 

کم کم با خدمات عیسی و معجزات و شخصیّت و تعالیم او فهمیدند که گوئی او همان است که قرار است بیاید ، به طوری که بعد از غذادادن به ۵۰۰۰ نفر با دیدن این آیات گفتند براستی این همان پیامبر است که می‌بایست به جهان بیاید . کم کم متوجّه شدند که این همان پادشاه است. ولی تصوّر آنها از این پادشاه بیشتر سیاسی بود . در این باور بودند که این پادشاه آنها را از زیر بار ظلم نظام سیاسی رومیان آزاد می‌کند . ولی همین مردمی که در زمان ورود مسیح به اورشلیم می‌گفتند بله پادشاه تو می‌آید ، پادشاه تو می‌آید. بعد از چند روز گفتند مصلوبش کن ، مصلوبش کن . چرا؟ آنها پادشاهی خدا را درک نکرده بودند.

 

چرا به پادشاهی خدا احتیاج داریم ؟

به خاطر سرکشی ، طغیان که به بردگی منتهی می‌شود ،ضعف ، یاغی گری ، عصیان ، درماندگی، تحت تسلط گناه ، و حاکمیت شیطان و درواقع بردگان گناه .

 

اما خبر خوش این است که مسیح پادشاه آمده که ما را از تسلط همۀ ای نقص ‌ها

 

نجات دهد و بر ما سلطنت کند. از قلمرو شیطان درآورد به قلمرو خدا واردکند.

 

خصوصیّات و ماهیّت پادشاهی عیسی مسیح

 

۱- صلیب و رستاخیز

 

پادشاهی مسیح مبنی برکار صلیب است. مبنی بر رستاخیز مسیح ازمردگان است . چرا ؟

 

برروی صلیب بود که قدرتهای تاریکی را شکست داد و بر آن غلبه یافت . کلام خدا درکتاب کولسیان باب ۲ آیات ۱۵-۱۴، می‌فرماید که : مسیح برروی صلیب تمام قدرتهای آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروزشد و آنها را پیش همه رسوا سا‌خت. پیروزی و آزادی ما از گناه ، قدرت گناه،و تسلط گناه مبنی بر قربانی او بر صلیب است. گرچه که یهودیان در پی معجزات و آیات بودند و صلیب برای آنها مسخره و جهالت بود ولی پولس نشان می‌دهد که اگر در جستجوی حکمت و قدرت هستند در صلیب یافت می‌شود . این همان است.

 

پادشاه بودن عیسی مبنی بر کار صلیب است.

 

انجیل متی ۱۸:۲۸ تمامی قدرت در زمین و آسمان به من داده شده .

 

اول قرنتیان باب ۱: ۱۸…آخر و باب ۲ صلیب قدرت و حکمت خداست.

 

همین طور مبنی بر قیام اوست که این پیروزی را تضمین می‌کند.

 

باب ۱۷-۲۰:۱۵ اگر مسیح بر نخواسته ایمان شما باطل است و شما هم چنان در گناهان خود هستید ……ولی مسیح براستی از مردگان برخاسته .پس اگر مسیح پادشاه ماست این پیروزی یعنی آزادی از قلمرو شیطان و قدرت گناه مبنی بر صلیب و قیام مسیح است.

 

۲- کار روح‌القدس ( واقعۀ پنطیکاست).

پادشاهی عیسی مسیح پادشاهی روحانی است و از این جهان نیست. در قلب انسان اتفّاق اتفّاق می‌افتد که از پادشاهی ظلمت شریر به پادشاهی خدای قدوس منتقل می‌کند.

 

بعد از دستگیری عیسی او را نزد پیلاطس بردند و گفتند که این پادشاه است )انجیل یوحنا ۳۳-۳۶:۱۸(. پیلاطس لباسهاس پارۀ او را میبیند و به او که فاقد تجهیزات پادشاهی مثل اسلحه و سایر تجهیزات است می‌نگرد . با تعجب می‌پرسد ایا تو پادشاه یهود هستی؟

 

عیسی پاسخ می‌دهد پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان بود خدام من می‌جنگیدند. حتی شاگردان عیسی فکر میکردند که مسیح موعودمی‌آید که آنها را آزاد کند وحالا فکر می‌کردند که مسیح در فکر آزادی آنها نیست . در حالیکه مسیح واقعاّدر پی رهائی انسان از جور ظلم بود . او می دانست که ریشۀ ظلم نه در این رژم است نه در آن رژیم بلکه در ذات انسان . در پاسخ سئوالات زیادی که امروزه از مسیحیان می‌شود که موضع آنها در قبال نظام های سیاسی ظالمانه چیست؟ آیا تغییر رژیم؟ پاسخ عیسی این است که ریشه درذات انسان است و انقلاب مسیح بر قراری چنین تغییری است. تغییر درون انسان. تبد‌یل انسان از ذات شرارت به ذات الهی. مطلبی که حتی شاگردان مسیح تا واقعۀ رستاخیزعیسی و واقعۀ پنطیکاست آن را درک نکرده بودند.

روح خدا نازل شد نیاز ما همین است . آمرزش گناهان و تولد تازه که با روح خدا انجام می‌گیرد

 

خلاصۀ مسیحیّت این است . صلیب مسیح ، قیام او و روح القدس که مارا از درون عوض می‌‌کند. به همین دلیل پیغام پطرس در روز پنطیکاست آمرزش گناهان و عطیۀ روح القدس بود.

 

۳- پادشاهی خدا هم به زمان حا‌ل مربوط است هم به زمان آینده.

 

الف: مسیح واقعاّ در آینده باز می‌گردد و بر همه سلطنت می‌کند و گناه و شرارت برای همیشه نابود خواهد شد.

 

ب: هم اکنون عبسی مسیح می‌خواهد و می‌تواند ما را از تسلط گناه نجات دهد و بر زندگی ما سلطنت کند. وقتی شاگردان از عیسی پرسیدند این پادشاهی که از آن صحبت می‌کنی کی می‌آید ؟ پاسخ داد هم اکنون در دسترس شماست . در شماست انجیل لوقا باب ۱۷ آیات ۲۱-۲۰. و امروزرشد مسیحیّت را در کشورهای مختلف جهان می‌بینیم. به قول پولس در رسالۀ کولسیان باب ۱ آیات ۱۴-۱۳ می فرماید: خدا ما را ازچنگ نیرومند ظلمت رهانید وبه پادشاهی پسرش منتقل ساخته است، به وسیلۀ مسیح ما را آزاد ساخته و گناهان ما را آمرزیده است. یه همین دلیل یکی از واژگان کلام خدا لغت انتقال است. یا این طرف یا آن طرف. راه وسط وجودندارد

 

خاتمه:

 

خدا ما را از این قلمروتاریکی به آن طرف یعنی پادشاهی خودش می‌برد . پولس رسول در رومیان باب ۱۴ آیۀ ۱۷ می‌‌فرماید:

 

پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست . پس چه هست؟ نیکی ، آرامش ، خوشی در روح‌القدس است .

 

وقتی یک نفر توبه می‌کند و می‌پذیرد که گناهکار است و اعتراف می‌کند و ایمان می‌آورد به صلیب عیسی که جانش برای گناهان او فدیه شده و او را به عنوان نجات دهنده و رهبر خود می‌پذیرد خدا او را می‌آ‌مرزد و روح خود را دراو قرار می‌دهد و او را منتقل می‌‌سازد . به کجا ؟ به پادشاهی خودش . در دعای ربانی هم می‌گوئیم : پادشاهی تو بیاید ارادۀ تو بشود برزندگی من، و خانوادۀ من . و از طریق من اجرا شود

 

خواست خدا همین است که ما منتقل شویم

مقدمه : دیدیم که مسیح پیغمبر ماست.
کاهن ماست.
وامروز خواهیم دید که پادشاه ماست.

بررسی کردیم که منظور از پیامبری عیسی تنها سخنان او نیست بلکه خود او پیغام است .
همان کلام است که انسان شده ومی‌گوید هر کس مرا دید پدر را دیده است.به همین دلیل مکاشفۀ کامل است که به نیازهای ما می‌رسد.

باز در رسالۀ عبرانیان باب ۱:۳-۱، دیدیم که ما به یک واسطه احتیاج داریم . و آن واسطۀ کامل بین خدا و انسان شخص عیسی مسیح است . و دیدیم که علت احتیاج ما به واسطه نتایج گناه است که شامل:

۱- نادانی نسبت به ارادۀ خدا که خود پیغام ( عیسی مسیح) آن مشکل را برمی‌دارد.
۲- جدائی از خدا. که کاهن اعظم (عیسی) با قربانی خودش آن را برطرف می‌کند.
۳- طغیان بر علیه خدا که به بردگی منتهی می‌شود ودرسخن امروزآن را بازمی‌کنیم.

یهودیان قرنها منتظر آمدن مسیح بودند . در کتاب دوم سموئیل باب ۷ آیۀ ۱۶، خداوند می‌فرماید خانه و سلطنت تو به حضورت تا به ابد پایدار و کرسی تو تا ابد استوار خواهد ماند. پس طبق کلام ، یهودیان منتظر آمدن پادشاهی از نسل داود بودند که بیاید وسلطنت کند و پادشاهی او ابدی است. هم چینین در اول تواریخ باب ۱۷ آیات ۱۵-۱۱.

انجیل لوقا ۳۱-۳۳:۱ فرشته‌ای که بر مریم ظاهر شد چنین گفت: اینک آبستن شده پسری خواهی زایید که باید نامش را عیسی بگذاری . او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد . خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داود را به او عطا خواهد فرمود.او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کردو پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. این آیه نشان می‌دهد که آن فرشته همان شخصی را که قرنها یهودیان منتظرش بودند تایید می‌کند.

رسالۀ رومیان ۳:۱ می‌فرماید : ودربارۀ پسر اوست، که چون پسرخاکی از صلب داوود به دنیا آمد.

کم کم با خدمات عیسی و معجزات و شخصیّت و تعالیم او فهمیدند که گوئی او همان است که قرار است بیاید ، به طوری که بعد از غذادادن به ۵۰۰۰ نفر با دیدن این آیات گفتند براستی این همان پیامبر است که می‌بایست به جهان بیاید . کم کم متوجّه شدند که این همان پادشاه است. ولی تصوّر آنها از این پادشاه بیشتر سیاسی بود . در این باور بودند که این پادشاه آنها را از زیر بار ظلم نظام سیاسی رومیان آزاد می‌کند . ولی همین مردمی که در زمان ورود مسیح به اورشلیم می‌گفتند بله پادشاه تو می‌آید ، پادشاه تو می‌آید. بعد از چند روز گفتند مصلوبش کن ، مصلوبش کن . چرا؟ آنها پادشاهی خدا را درک نکرده بودند.

چرا به پادشاهی خدا احتیاج داریم ؟
به خاطر سرکشی ، طغیان که به بردگی منتهی می‌شود ،ضعف ، یاغی گری ، عصیان ، درماندگی، تحت تسلط گناه ، و حاکمیت شیطان و درواقع بردگان گناه .

اما خبر خوش این است که مسیح پادشاه آمده که ما را از تسلط همۀ ای نقص ‌ها

نجات دهد و بر ما سلطنت کند. از قلمرو شیطان درآورد به قلمرو خدا واردکند.

متن : خصوصیّات و ماهیّت پادشاهی عیسی مسیح

۱- صلیب و رستاخیز

پادشاهی مسیح مبنی برکار صلیب است. مبنی بر رستاخیز مسیح ازمردگان است . چرا ؟

برروی صلیب بود که قدرتهای تاریکی را شکست داد و بر آن غلبه یافت . کلام خدا درکتاب کولسیان باب ۲ آیات ۱۵-۱۴، می‌فرماید که : مسیح برروی صلیب تمام قدرتهای آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروزشد و آنها را پیش همه رسوا سا‌خت. پیروزی و آزادی ما از گناه ، قدرت گناه،و تسلط گناه مبنی بر قربانی او بر صلیب است. گرچه که یهودیان در پی معجزات و آیات بودند و صلیب برای آنها مسخره و جهالت بود ولی پولس نشان می‌دهد که اگر در جستجوی حکمت و قدرت هستند در صلیب یافت می‌شود . این همان است.

پادشاه بودن عیسی مبنی بر کار صلیب است.

انجیل متی ۱۸:۲۸ تمامی قدرت در زمین و آسمان به من داده شده .

اول قرنتیان باب ۱: ۱۸….آخر و باب ۲ صلیب قدرت و حکمت خداست.

همین طور مبنی بر قیام اوست که این پیروزی را تضمین می‌کند.

باب ۱۷-۲۰:۱۵ اگر مسیح بر نخواسته ایمان شما باطل است و شما هم چنان در گناهان خود هستید ……ولی مسیح براستی از مردگان برخاسته .پس اگر مسیح پادشاه ماست این پیروزی یعنی آزادی از قلمرو شیطان و قدرت گناه مبنی بر صلیب و قیام مسیح است.

۲- کار روح‌القدس ( واقعۀ پنطیکاست). پادشاهی عیسی مسیح پادشاهی روحانی است و از این جهان نیست. در قلب انسان اتفّاق اتفّاق می‌افتد که از پادشاهی ظلمت شریر به پادشاهی خدای قدوس منتقل می‌کند.

بعد از دستگیری عیسی او را نزد پیلاطس بردند و گفتند که این پادشاه است )انجیل یوحنا ۳۳-۳۶:۱۸(. پیلاطس لباسهاس پارۀ او را میبیند و به او که فاقد تجهیزات پادشاهی مثل اسلحه و سایر تجهیزات است می‌نگرد . با تعجب می‌پرسد ایا تو پادشاه یهود هستی؟

عیسی پاسخ می‌دهد پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان بود خدام من می‌جنگیدند. حتی شاگردان عیسی فکر میکردند که مسیح موعودمی‌آید که آنها را آزاد کند وحالا فکر می‌کردند که مسیح در فکر آزادی آنها نیست . در حالیکه مسیح واقعاّدر پی رهائی انسان از جور ظلم بود . او می دانست که ریشۀ ظلم نه در این رژم است نه در آن رژیم بلکه در ذات انسان . در پاسخ سئوالات زیادی که امروزه از مسیحیان می‌شود که موضع آنها در قبال نظام های سیاسی ظالمانه چیست؟ آیا تغییر رژیم؟ پاسخ عیسی این است که ریشه درذات انسان است و انقلاب مسیح بر قراری چنین تغییری است. تغییر درون انسان. تبد‌یل انسان از ذات شرارت به ذات الهی. مطلبی که حتی شاگردان مسیح تا واقعۀ رستاخیزعیسی و واقعۀ پنطیکاست آن را درک نکرده بودند.

روح خدا نازل شد نیاز ما همین است . آمرزش گناهان و تولد تازه که با روح خدا انجام می‌گیرد

خلاصۀ مسیحیّت این است . صلیب مسیح ، قیام او و روح القدس که مارا از درون عوض می‌‌کند . به همین دلیل پیغام پطرس در روز پنطیکاست آمرزش گناهان و عطیۀ روح القدس بود

۳- پادشاهی خدا هم به زمان حا‌ل مربوط است هم به زمان آینده.

الف : مسیح واقعاّ در آینده باز می‌گردد و بر همه سلطنت می‌کند و گناه و شرارت برای همیشه نابود خواهد شد .

ب : هم اکنون عبسی مسیح می‌خواهد و می‌تواند ما را از تسلط گناه نجات دهد و بر زندگی ما سلطنت کند . وقتی شاگردان از عیسی پرسیدند این پادشاهی که از آن صحبت می‌کنی کی می‌آید ؟ پاسخ داد هم اکنون در دسترس شماست . در شماست انجیل لوقا باب ۱۷ آیات ۲۱-۲۰. و امروزرشد مسیحیّت را در کشورهای مختلف جهان می‌بینیم. به قول پولس در رسالۀ کولسیان باب ۱ آیات ۱۴-۱۳ می فرماید: خدا ما را ازچنگ نیرومند ظلمت رهانید وبه پادشاهی پسرش منتقل ساخته است، به وسیلۀ مسیح ما را آزاد ساخته و گناهان ما را آمرزیده است. یه همین دلیل یکی از واژگان کلام خدا لغت انتقال است. یا این طرف یا آن طرف. راه وسط وجودندارد

خاتمه :

خدا ما را از این قلمروتاریکی به آن طرف یعنی پادشاهی خودش می‌برد . پولس رسول در رومیان باب ۱۴ آیۀ ۱۷ می‌‌فرماید:

پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست . پس چه هست؟ نیکی ، آرامش ، خوشی در روح‌القدس است .

وقتی یک نفر توبه می‌کند و می‌پذیرد که گناهکار است و اعتراف می‌کند و ایمان می‌آورد به صلیب عیسی که جانش برای گناهان او فدیه شده و او را به عنوان نجات دهنده و رهبر خود می‌پذیرد خدا او را می‌آ‌مرزد و روح خود را دراو قرار می‌دهد و او را منتقل می‌‌سازد . به کجا ؟ به پادشاهی خودش . در دعای ربانی هم می‌گوئیم : پادشاهی تو بیاید ارادۀ تو بشود برزندگی من، و خانوادۀ من . و از طریق من اجرا شود

خواست خدا همین است که ما منتقل شو

مقدمه : دیدیم که مسیح پیغمبر ماست.

کاهن ماست.

وامروز خواهیم دید که پادشاه ماست.

 

بررسی کردیم که منظور از پیامبری عیسی تنها سخنان او نیست بلکه خود او پیغام است .

همان کلام است که انسان شده ومی‌گوید هر کس مرا دید پدر را دیده است.به همین دلیل مکاشفۀ کامل است که به نیازهای ما می‌رسد.

 

باز در رسالۀ عبرانیان باب ۱:۳-۱، دیدیم که ما به یک واسطه احتیاج داریم . و آن واسطۀ کامل بین خدا و انسان شخص عیسی مسیح است . و دیدیم که علت احتیاج ما به واسطه نتایج گناه است که شامل:

 

۱- نادانی نسبت به ارادۀ خدا که خود پیغام ( عیسی مسیح) آن مشکل را برمی‌دارد.

۲- جدائی از خدا. که کاهن اعظم (عیسی) با قربانی خودش آن را برطرف می‌کند.

۳- طغیان بر علیه خدا که به بردگی منتهی می‌شود ودرسخن امروزآن را بازمی‌کنیم.

 

یهودیان قرنها منتظر آمدن مسیح بودند . در کتاب دوم سموئیل باب ۷ آیۀ ۱۶، خداوند می‌فرماید خانه و سلطنت تو به حضورت تا به ابد پایدار و کرسی تو تا ابد استوار خواهد ماند. پس طبق کلام ، یهودیان منتظر آمدن پادشاهی از نسل داود بودند که بیاید وسلطنت کند و پادشاهی او ابدی است. هم چینین در اول تواریخ باب ۱۷ آیات ۱۵-۱۱.

 

انجیل لوقا ۳۱-۳۳:۱ فرشته‌ای که بر مریم ظاهر شد چنین گفت: اینک آبستن شده پسری خواهی زایید که باید نامش را عیسی بگذاری . او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد . خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داود را به او عطا خواهد فرمود.او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کردو پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. این آیه نشان می‌دهد که آن فرشته همان شخصی را که قرنها یهودیان منتظرش بودند تایید می‌کند.

 

رسالۀ رومیان ۳:۱ می‌فرماید : ودربارۀ پسر اوست، که چون پسرخاکی از صلب داوود به دنیا آمد.

 

کم کم با خدمات عیسی و معجزات و شخصیّت و تعالیم او فهمیدند که گوئی او همان است که قرار است بیاید ، به طوری که بعد از غذادادن به ۵۰۰۰ نفر با دیدن این آیات گفتند براستی این همان پیامبر است که می‌بایست به جهان بیاید . کم کم متوجّه شدند که این همان پادشاه است. ولی تصوّر آنها از این پادشاه بیشتر سیاسی بود . در این باور بودند که این پادشاه آنها را از زیر بار ظلم نظام سیاسی رومیان آزاد می‌کند . ولی همین مردمی که در زمان ورود مسیح به اورشلیم می‌گفتند بله پادشاه تو می‌آید ، پادشاه تو می‌آید. بعد از چند روز گفتند مصلوبش کن ، مصلوبش کن . چرا؟ آنها پادشاهی خدا را درک نکرده بودند.

 

 

 

چرا به پادشاهی خدا احتیاج داریم ؟

به خاطر سرکشی ، طغیان که به بردگی منتهی می‌شود ،ضعف ، یاغی گری ، عصیان ، درماندگی، تحت تسلط گناه ، و حاکمیت شیطان و درواقع بردگان گناه .

 

اما خبر خوش این است که مسیح پادشاه آمده که ما را از تسلط همۀ ای نقص ‌ها

 

نجات دهد و بر ما سلطنت کند. از قلمرو شیطان درآورد به قلمرو خدا واردکند.

 

متن : خصوصیّات و ماهیّت پادشاهی عیسی مسیح

 

۱- صلیب و رستاخیز

 

پادشاهی مسیح مبنی برکار صلیب است. مبنی بر رستاخیز مسیح ازمردگان است . چرا ؟

 

برروی صلیب بود که قدرتهای تاریکی را شکست داد و بر آن غلبه یافت . کلام خدا درکتاب کولسیان باب ۲ آیات ۱۵-۱۴، می‌فرماید که : مسیح برروی صلیب تمام قدرتهای آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروزشد و آنها را پیش همه رسوا سا‌خت. پیروزی و آزادی ما از گناه ، قدرت گناه،و تسلط گناه مبنی بر قربانی او بر صلیب است. گرچه که یهودیان در پی معجزات و آیات بودند و صلیب برای آنها مسخره و جهالت بود ولی پولس نشان می‌دهد که اگر در جستجوی حکمت و قدرت هستند در صلیب یافت می‌شود . این همان است.

 

پادشاه بودن عیسی مبنی بر کار صلیب است.

 

انجیل متی ۱۸:۲۸ تمامی قدرت در زمین و آسمان به من داده شده .

 

اول قرنتیان باب ۱: ۱۸….آخر و باب ۲ صلیب قدرت و حکمت خداست.

 

همین طور مبنی بر قیام اوست که این پیروزی را تضمین می‌کند.

 

باب ۱۷-۲۰:۱۵ اگر مسیح بر نخواسته ایمان شما باطل است و شما هم چنان در گناهان خود هستید ……ولی مسیح براستی از مردگان برخاسته .پس اگر مسیح پادشاه ماست این پیروزی یعنی آزادی از قلمرو شیطان و قدرت گناه مبنی بر صلیب و قیام مسیح است.

 

۲- کار روح‌القدس ( واقعۀ پنطیکاست). پادشاهی عیسی مسیح پادشاهی روحانی است و از این جهان نیست. در قلب انسان اتفّاق اتفّاق می‌افتد که از پادشاهی ظلمت شریر به پادشاهی خدای قدوس منتقل می‌کند.

 

بعد از دستگیری عیسی او را نزد پیلاطس بردند و گفتند که این پادشاه است )انجیل یوحنا ۳۳-۳۶:۱۸(. پیلاطس لباسهاس پارۀ او را میبیند و به او که فاقد تجهیزات پادشاهی مثل اسلحه و سایر تجهیزات است می‌نگرد . با تعجب می‌پرسد ایا تو پادشاه یهود هستی؟

 

عیسی پاسخ می‌دهد پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان بود خدام من می‌جنگیدند. حتی شاگردان عیسی فکر میکردند که مسیح موعودمی‌آید که آنها را آزاد کند وحالا فکر می‌کردند که مسیح در فکر آزادی آنها نیست . در حالیکه مسیح واقعاّدر پی رهائی انسان از جور ظلم بود . او می دانست که ریشۀ ظلم نه در این رژم است نه در آن رژیم بلکه در ذات انسان . در پاسخ سئوالات زیادی که امروزه از مسیحیان می‌شود که موضع آنها در قبال نظام های سیاسی ظالمانه چیست؟ آیا تغییر رژیم؟ پاسخ عیسی این است که ریشه درذات انسان است و انقلاب مسیح بر قراری چنین تغییری است. تغییر درون انسان. تبد‌یل انسان از ذات شرارت به ذات الهی. مطلبی که حتی شاگردان مسیح تا واقعۀ رستاخیزعیسی و واقعۀ پنطیکاست آن را درک نکرده بودند.

 

 

 

روح خدا نازل شد نیاز ما همین است . آمرزش گناهان و تولد تازه که با روح خدا انجام می‌گیرد

 

خلاصۀ مسیحیّت این است . صلیب مسیح ، قیام او و روح القدس که مارا از درون عوض می‌‌کند . به همین دلیل پیغام پطرس در روز پنطیکاست آمرزش گناهان و عطیۀ روح القدس بود

 

۳- پادشاهی خدا هم به زمان حا‌ل مربوط است هم به زمان آینده.

 

الف : مسیح واقعاّ در آینده باز می‌گردد و بر همه سلطنت می‌کند و گناه و شرارت برای همیشه نابود خواهد شد .

 

ب : هم اکنون عبسی مسیح می‌خواهد و می‌تواند ما را از تسلط گناه نجات دهد و بر زندگی ما سلطنت کند . وقتی شاگردان از عیسی پرسیدند این پادشاهی که از آن صحبت می‌کنی کی می‌آید ؟ پاسخ داد هم اکنون در دسترس شماست . در شماست انجیل لوقا باب ۱۷ آیات ۲۱-۲۰. و امروزرشد مسیحیّت را در کشورهای مختلف جهان می‌بینیم. به قول پولس در رسالۀ کولسیان باب ۱ آیات ۱۴-۱۳ می فرماید: خدا ما را ازچنگ نیرومند ظلمت رهانید وبه پادشاهی پسرش منتقل ساخته است، به وسیلۀ مسیح ما را آزاد ساخته و گناهان ما را آمرزیده است. یه همین دلیل یکی از واژگان کلام خدا لغت انتقال است. یا این طرف یا آن طرف. راه وسط وجودندارد

 

خاتمه :

 

خدا ما را از این قلمروتاریکی به آن طرف یعنی پادشاهی خودش می‌برد . پولس رسول در رومیان باب ۱۴ آیۀ ۱۷ می‌‌فرماید:

 

پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست . پس چه هست؟ نیکی ، آرامش ، خوشی در روح‌القدس است .

 

وقتی یک نفر توبه می‌کند و می‌پذیرد که گناهکار است و اعتراف می‌کند و ایمان می‌آورد به صلیب عیسی که جانش برای گناهان او فدیه شده و او را به عنوان نجات دهنده و رهبر خود می‌پذیرد خدا او را می‌آ‌مرزد و روح خود را دراو قرار می‌دهد و او را منتقل می‌‌سازد . به کجا ؟ به پادشاهی خودش . در دعای ربانی هم می‌گوئیم : پادشاهی تو بیاید ارادۀ تو بشود برزندگی من، و خانوادۀ من . و از طریق من اجرا شود

 

خواست خدا همین است که ما منتقل شویم

 

یم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا