اهمیت شفای الهی

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Edward060909_1200.mp3{/s5_mp3}

شفا یکی از خدمات مسیح بود و بسیاری به همین خاطر او را به عنوان شفابخش می‌شناسند. آیا کلیسا هم در این رسالت عیسی سهمی دارد؟ اهمیت شفا در عهدجدید چیست؟…


آیات مربوطه: متی ۴آیات ۲۳-۲۴، یوحناباب ۱۵آیات ۲۲-۲۴،خروج باب ۱۵آیۀ ۲۶،انجیل متی باب ۱۱آیات ۲-۷، مرقس باب ۱۶ آیات ۱۵-۲۰، یعقوب باب ۵ آیۀ ۱۶-۱۵، رومیان باب ۱۵ آیۀ ۱۹، اعمال باب ۱۴ آیۀ ۳، عبرانیان باب ۲ آیات ۳-۴، اشعیا باب ۵۳ آیات ۴-۵

متن:

مطلب امروز راجع به اهمیّت شفا است. شفا فقط مربوط به جسم نیست. شفاهای مختلف داریم. شفای روحانی، شفای روانی ( آنها که از لحاظ فکری روانشان در فشار است)، شفای عاطفی (عواطف آسیب دیده) ، زخمهای کهنۀ گذشته یا خاطراتی که باید شفا یابد… شفای روابط خانواد‌گی، شفای روابط انسانها، شفای اخلاقیات، شفای زبان و… در کنار اینها شفای جسم را هم داریم. هر چند تمرکز ما بر بیماریهای جسمی است.

البته شفای کامل و مطلق منظور نظر ما نیست. چون در این جسم فانی شفای مطلق نیست. بعضی در ارادۀ خدا هست و بعضی در ارادۀ خدا نیست. ما آنچه را در توانمان باشد باید انجام دهیم تا آنچه که در ارادۀ خداست از برکات شفا محروم نشود.

کلیسا به شفای ایمان هم احتیاج دارد. با تمرکز و اتحاد وغیرت ایمانداران، خدا هم عمل خواهد کرد . مبحث شفا بحث وسیعی است ولی با توجه به وقت به شمّه ای از آن اکتفا می کنیم.

چرا شفا اهمیّت دارد :

دلیل اول : بخش عظیمی از پیغام انجیل را تشکیل می‌دهد:

از مجموعۀ ۱۲۵۷ داستان و رویداهای اناجیل ، ۴۸۴ آیه به شفا تخصیص داده شده. ۳۸/۵٪ آیات انجیل به توصیف معجزات و شفا می‌پردازد. در ۴ انجیل ۴۱ مورد معجزات شفا چه جسمی و چه روانی ثبت شده . یوحنای رسول می‌فرماید : اگر می‌خواستم همه کارهای عیسی را بنویسم دنیا گنجایش آن را نداشت. می‌بینیم که خدا توجه خاص به شفا دارد و انجیل خداوند انجیل شفا بخش است. خداوند ، دیروز ، امروز وفردا همان است. خدا می‌توانست با مسائل فلسفی، مذهبی، تاریخی و اخلاقی انجیل خود را پر کند واگر روح‌القدس اجازه داده که انجیل ما با این همه شفاها پر شود به خاطر این است که خدای ما به ما بگوید چگونه خدائی است. اصلاً همه عیسی را با معجزاتش می‌شناسند. ادیان دیگر عیسی را به نام عیسی شفا بخش شناخته اند . هیچ کس به اندازۀ او شفا نداد.

انجیل متی باب ۴ آیات ۲۳-۲۴ می‌فرماید: عیسی در تمام جلیل می‌گشت و در کنایس ایشان تعلیم داده؛ به بشارت ملکوت موعظه همی نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا می‌داد. و اسم او در تمام سوریّه شهرت یافت؛ و جمیع مریضانی که به انواع امراض ودردها مبتلا بودند و دیوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او آوردند، و ایشان را شفا بخشید .

این آیه در جاهای یگر هم تکرار شده . مبینیم او هرجا می‌رفت شفا از او جاری می‌شد، ویکی از طرق مکا‌شفۀ پدر و اثبات خداوندی ومسیح بودن اوست.

بارها عیسی می‌گوید، به خصوص در انجیل یوحنا ۱۵ آیات ۲۲-۲۴ (خلاصۀ آیات ) : « اگر به سخنان من ایمان نمی‌آورید به کارهای من بنگرید و خواهید د‌ید که من ازطرف خدا آمده‌ام. اگر کارهایی که من انجام دادم ندیده بودید عذری نمی‌داشتید . کارهایی که من می کنم نشان می‌دهد که من از طرف خدا هستم. »

درعهد عتیق خدا ، یهوه شفا‌دهنده معرفی می‌شود، خروج باب ۱۵ آیۀ ۲۶. مزمور ۱۰۳ آیۀ ۳ : خداوندی که همۀ مرضهای تورا شفا می‌دهد.

درعهد جدید، انجیل متی باب ۱۱ آیات ۲-۷ ، زمانی که یحیی در زندان به شک افتاده بود ، به یارانش گفت که بروید به عیسی بگویید؛ آیا تو همان هستی؟ یا منتظر کسی دیگر باشیم ؟ ببینیم پاسخ عیسی چه بود. عیسی می‌توانست دلیل از نبوتها و پیشگوئی های عهد عتیق بیاورد و ثابت کند که همان است که قرار است بیاید ، ولی عیسی گفت بروید و معجزات را بگویید که کوران بینا و کران شنوا و جذامیان شفا و مفلوجان خرامان واسیران شیطان آزاد و گناهکاران نجات می‌یابند ( مردگان زنده می گردند) و به فقیران بشارت داده می‌شود.

عیسی مسیح امروز هم همان خداوند شفا دهنده است . رسالۀ عبرانیان باب ۱۵ آیۀ ۸ می‌‌فرماید : عیسی مسیح دیروز، امروزو تا ابد همان است. او انسان نیست که تبدیل بپذیرد. او خدائی است که مجسم شده.

دلیل دوم : خود خداوند عیسی به شاگردان و کلیسا برای کار شفا مأموریت داد .

عیسی ۱۲ نفر را انتخاب کرد و به مأموریت فرستاد . بعد ۷۰ نفر را انتخاب نمود و فرستاد. بعد قبل از صعودش به آسمان این مأموریت را به تمام کلیسا و همۀ ایمانداران داد. در انجیل مرقس باب ۱۶ آیات ۱۵-۲۰ می‌فرماید : پس بدیشان گفت: « در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید . هر که ایمان آورد، تعمید یابد نجات یابد و امّا هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من د‌یوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را بردارند ‌و اگر زهر قاتلی بخورند، ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت. » توجه کنید که نه تنها مأموریت رساندن پیام انجیل و بشارت را به ما داده بلکه انجام خدمت شفا راهم . اصولاً شفای الهی زمینه را برای بشارت هم بسیار فراهم می‌کند ، و این آمادگی را فراهم می‌کندکه راجع به مسیح بشنوند .

یعقوب باب ۵ آیات ۱۵-۱۶ می‌فرماید : دعای ایمان ، مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید ، و اگر گناه کرده باشد، از او آمرزیده خواهد شد. نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد.

یک نمونۀ واقعی از تجربۀ اتحاد ایمانداران دردعا برای شفا : برادر خانم ژرژ هوسپیان مهر به نام هویک به سل استخوان مبتلا شد. برای درمان ۲ بار اورا به اسرائیل بردند ولی بی نتیجه بود. پدرش هر چه داشت اعم از خانه و رستوران و غیره همه را برای هزینه های سنگین معالجۀ پسرش داده بود. بار سوم که خواستند ببرند به اسرائیل به علت جنگ فرودگاه بسته بود . ولی این خانواده بشارت انجیل را و هم این آیات شفا بخش را از خواهری شنیدند . و به کلیسای ما که در ارومیه بود پناه آوردند . همه دردعا و روزۀ متحد برای شفای او بودیم ولی حال او روز بروز بدتر می‌شد. روزی در دید و بازدیدهای تبریکات عید قیام ، نوجوان ایمانداری دوان دوان آمد و گفت « در خانه ام مشغول درس خواندن بودم ناگهان میز م تکان تکان خورد و وسائلم افتاد زمین و حواس من پرت شد ، یک دفعه صدائی شنیدم که گفت ” من هویک را هیجدهم ساعت ۵ بعد از ظهر شفا می‌دهم . » ۲۵ روز به آن روز مانده بود . ما به شدت در دعا و روزه بودیم . حال او در یکی از بیمارستان‌های تهران روز به روز بدتر می‌شد ولی ما ناامید نبودیم در یکدلی دعا می کردیم. روز موعود رسید و هویک گاهی در حال اغماء و گاهی از اغماء بیرون می‌آمد. آمپولهای قوی به نخاع او می‌زدند و گلبولهای سفید او به شدت پائین آمده بود . ما در دعا وروزه ایستاده بودیم . به شبانی در تهران زنگ زدم که ساعت ۵ آن جا در بیمارستان باشد . ایشان هم رفتند . تا قریب به ۵/۵ هم آنجا بودند و اتفاقی نیفتاد . بعد آن شبان زنگ زد که سرنوشت کلیسا را با این رویاها بر باد ندهید. ولی ما در دعا ایستادیم و ساعت ۶ صبح پدر هویک آمد به خانۀ ما ، زبانش بند آمده بود بالاخره گفت که بعد از ساعت ۵ دکتر می‌آید برای آزمایش مشاهده می‌کند که تب او از ۴۴ درجه به ۳۸ رسیده و گلبولها به میزان نرمال خود . دکتر عصبانی شده فکر می‌کنه آزمایش اشتباه است ، دوباره آزمایش می کند و می بیند که همه چیز نرمال است . امروز این پسر ازدواج کرده و زندگی خوبی دارد. خدا دعا و اتحاد کلیسا را احترام کرد .

دلیل سوم : اثبات حقانیّت انجیل است.

مرقس باب ۱۶ آیۀ ۲۰ و اعمال باب ۱۴ آیۀ ۳ ، رومیان باب ۱۵ آیۀ ۱۹، عبرانیان باب ۲ آیات ۳-۴ ، همه نشان دهندۀ اثبات معجزات و شفاها و حقانیت انجیل است. خدا روی کلام خود ایستاده و نه تنها برای نجات و رستگاری از گناه بلکه برای تمام دردهایی که جسم انسان را اسیر خود کرده قدرت اجرایی دارد. و ثمر دارد . بی نتیجه بر نمی‌گردد.

دلیل چهارم : شفای الهی در کفّارۀ مسیح بر روی صلیب قرار دارد.

اشعیا باب ۵۳ آیات ۴-۵ می‌فرماید : «لکن او غم‌های مارا بر خود گرفت و دردهای مارا بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم . وحال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید . و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم . »

در این آیات می بینیم که مسیح نه تنها گناهان ما را بر خود گرفت، بلکه دردهای ما را و بلکه غمهای ما را و مشکلات روانی ما را ونجات و شفای ما را. مسیح امروز ما را شفا نمی دهد بلکه ۲۰۰۸ سال قبل شفا داده.

شفا امری فانی است و برای این دنیا ست . امّا شفای اصلی که همان نجات ماست امری ابدی است. و موضوع دیگر که باید توجه کرد این است که خدا می‌گوید همه باید توبه کنند و نجات یابند ولی نمی‌گوید که همه باید شفا یابند . در کلام خدا می‌بینیم که یعقوب کشته می‌شود ولی پطرس معجز آسا از زندان بیرون می‌آید . ارادۀ خدا یکی را می‌برد ، یکی دیگر را حفظ می‌کند. سهم خدا را ما نمی‌دانیم . فوق از درک ما هست . پولس می‌گوید بعضی چیزها را به صورت معما و کدر در آینه می‌بینم . این ها را به خدا می‌سپاریم ولی سهم خود را باید برای نیازمندان به شفا در دعاو روزه انجام دهیم . این وظیفه به عهدۀ ما گذاشته شده.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا