معجزه غذا دادن پنج هزار نفر

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/malcolm251009_1030.mp3{/s5_mp3}

 

متن: انجیل یوحنّا باب ۶ آیات ۱۵-۱

غذا دادن به ۵ هزارنفر در اناجیل: متی باب ۱۴ آیات ۲۱-۱ و مرقس باب ۶ آیات ۴۴-۳۲و لوقا باب ۹ آیات ۱۷-۱۰ هم آمده . البته غذا دادن به چهار هزار نفر هم بوده . یعنی در واقع دو حادثۀ مختلف غذا دادن انجام شده که مرقس هم آن را تأیید می‌کند.

این متن بالا چهار نکته را به ما می‌آموزد. دو نکته به عیسی مربوط می‌شود و دو نکته به ما.

۱- دلسوزی و شفقت و محبت عیسی مسیح

در متی ۱۴:۱۴ می‌فرماید عیسی دلش برحال آنان به رحم آمده بیمارانشان را شفا داد.

بر عکس شاگردان که خسته شدند و آمده به عیسی می‌گویند « این‌جا مکانی دورافتاده است، مردم را روانه کن تا بروند برای خود خوراک بخرند » عیسی دلش پر از دلسوزی و شفقت ، دلش بر آنان به رحم آمد. عیسی در فکر گرسنگی آنان بود و به حال خودشان رها نکرد.

۲- قدرت عیسی مسیح که نشان می‌دهد که قدرت خدا نامحدود است

تغذیۀ این جمعیّت در این موقعیّت غیر ممکن است. امّا برای خدا غیر ممکن وجود ندارد. شاید شما هم غیر ممکن هائی دارید که هنوز جواب نیافتید . خدای ما قدرتش نامحدود است. و خدای غیر ممکن هاست. و به هیچ چیز محدود نمی‌شود. اگر دعایی هنوز پاسخ نیافته دارید حتماً دلیلی دارد. عیسی همان است که دیروز بوده و امروز هست و تا ابدالاباد خواهد بود.

۳- نکته‌ای مربوط به ما این است که ما همکاران خدا هستیم

و خدا می‌خواهد ما را به کارببرد. در این متن توجه کنید، عیسی می‌گوید که نیازی نیست مردم بروند شما خود به ایشان خوراک دهید. مشخص است که شاگردان در تعجب هستند که چطور آنها را خوراک دهند . ولی خدا می‌خواهد ما را به کار ببرد. ما نمک و نور جهان هستیم. عیسی آنها را می‌فرستد. بروید ببینید چند نان دارید. (مرقس ۶ آیۀ ۳۸). آنها می‌روند میان جمعیّت . مثل کار بشارت . عیسی آنها را فرستاد . برای بشارت مهم دید ما نسبت به عیسی است . و شاگردان ۵نان و دوماهی در دست پسرکی یافتند . و » آن را نزد عیسی آوردند .

۴- نه فقط همکاری بلکه سرسپردگی ما

وقتی عیسی گفت آن ۵ نان و دوماهی را بیاورید، آنها آوردند و شک نکردند. دید شاگردان نسبت به مسیح در اعتماد و سرسپردگی بود. شاید به خودتان نگاه کنید که چیزی چندان در دست ندارید . ولی خدا می‌خواهد همانی که دارید نزد عیسی بیاورید. و خدا همان را بکار می‌گیردو برکت می‌دهد. او نگاه به پیری و جوانی و نوجوانی نمی‌کند. او به توانایی‌های انسانی نگاه نمی‌کند . هرآنچه هستی و داری نزد خداوند بیاور . خدا همان را وسعت می‌بخشد و به کار می‌گیرد.

در اینجا هم در واقع ۵ نان و دو ماهی در قیاس با جمعیّت هیچ چیز نبود ، ولی عیسی گفت کافی است و آن را برکت داد به حدی که نه تنها جمعیّت سیر شد بلکه ۱۲ سبد هم باقی ماند.

بعد از رفتن عیسی و شاگردان . آیات ۲۴-۲۷

چون مردم دریافتند که نه عیسی آنجاست و نه شاگردانش، برآن قایقها سوار شدند و در جستجوی عیسی به کفرناحوم رفتند. چون او را آن سوی دریا یافتند، به وی گفتند : « استاد، کی به اینجا آمدی؟ آیه ۲۶ عیسی پاسخ داد : « آمین آمین به شما می‌گویم،مرا می‌جویید نه به سبب آیاتی که دیدید، بلکه به سبب آن نان که خوردید و سیر شدید. آیۀ ۲۷ کار کنید، امّا نه برای خوراک فانی ، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی است، خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد. زیرا بر اوست که خدای پدر مهر تأیید زده است.»

مردم سیر شده بودند ،ولی کار مسیح خیلی بالاتر از این بود . مسییح می‌دانست که تشنگی و گرسنگی دیگری نیاز مردم است که بالاتر از نیاز فیزیکی است. جای دیگر هم عیسی می‌گوید که انسان تنها به نان زیست نمی‌کند. پاسکال دانشمند معروف فرانسوی که اول به خدا اعتقاد نداشت ولی بعد ایمان آورد ، می‌گوید که در قلب انسان خلا‌ئی است به شکل خدا که به هیچ وسیله پر نمی‌شودمگر به وسیلۀ خدای خالق که در عیسی مسیح متجلّی است.

امروز هم مردمی که ایمان نیاورده اند این خلاء را دارند و تلاش می‌کنند که آن را با طریق‌های گوناگون دنیا پر کنند ، و نمی‌شود . چون خلقت ما به گونه‌ای است که فقط به خود خدا پر می‌گردد. منتها انسان به خاطر ذات گناه از خدا جدا شد. و از دید کلام مرده محسوب شده و به حیات نیاز دارد. این حیات نه در مسیحیّت ، یا در کلیسا بلکه در یک شخص: خداوند عیسی مسیح یافت می‌شود

ادامۀ یوحنا باب ۶ آیات ۳۵-۳۲ عیسی پاسخ داد:« آمین، آمین، به شما می‌گویم، موسی نبود که آن نان را ازآسمان به شما داد، بلکه پدرمن است که نان حقیقی را از آسمان به شما می‌دهد. آیۀ۳۳ زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به جهان حیات می‌بخشد.» آیۀ ۳۴ پس گفتند:« این نان را همواره به ما بده.» آیۀ ۳۵ عیسی به آنها گفت : «نان حیات من هستم. هر که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود، وهر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد.»

پس دیدیم که نان حقیقی خود عیسی است .

امّا این نان حیات چگونه در دسترس ما قرار می‌گیرد؟

طریق اول: فقط از طریق مرگ عیسی (صلیب)

آیۀ ۵۱ « منم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. هر کس از این نان بخورد ، تا ابد زنده خواهد ماند. نانی که من برای حیات جهان می‌بخشم، بدن من است.» هیچ راه دیگری نیست . مگر این که همان مسیح که آمده و خدا را بر ما آشکار می‌کند حتی از طریق معجزات، لازم بود که به اورشلیم برود و خودش را فدا کند و از طریق همین قربانی عیسی مانع و دیوار بین ما و خدا برداشته شود.

می‌بینید که به چه بهایی این حیات به ما داده شده!

طریق دوم: ایمان آوردن به عیسی

در آیات ۲۹-۲۸ می‌فرماید : آنگاه از او پرسیدند « چه کنیم تا کارهای پسند‌یدۀ خدا را انجام داده باشیم » آیۀ ۲۹ عیسی در پاسخ گفت : « کار پسند‌یدۀ خدا آن است که به فرستادۀ او ایمان آورید. »

آیۀ ۵۳ عیسی به ایشان گفت : « آمین ، آمین ، به شما می‌گویم، که تا بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید. » در وهلۀ اول منظور عیسی جسمانی نیست ! و در وهلۀ دوم منظورش مراسم عشاءربانی هم نیست! سوم: حالت روحانی است .

در آیۀ ۶۳ می‌گوید روح است که زنده می‌کند. جسم را فاید‌ای نیست. منظورش چیست ؟

آقای مریل تنی در کتابش در مورد اصطلاح خوردن و نوشیدن می‌گوید: « بهترین نمود است حق نشان دادن تلفیق بدن کسی است به وسیلۀ بدن کسی دیگر، به طوری که حیات از بدن خورده شده به بدن خورنده انتقال می‌یابد. در مورد انتقال حیات از یک شخص به یک شخص دیگر. آشکار است که در این جا مورد خوردن واقعی بدن و خون عیسی نیست . و در آیۀ ۵۶ می‌فرماید : « کسی که بدن مرا می‌خورد و خون مرا می‌نوشد، در من ساکن می‌شود و من در او. » در آیۀ ۵۷ می‌فرماید: « همان گونه که پدر زنده مرا فرستاد ومن به پدر زنده‌ام ، آن که مرا می‌خورد نیز به من زنده خواهد بود. » عیسی شرح می‌دهد که این عمل مشابه عمل زنده بودن او به پدر است و پر واضح است که در این رابطه پدر و پسری خوردن و نوشیدن فیزیکی نیست بلکه منظور این است که حیات پدر و حیات عیسی چنان در هم آمیخته بود که برای تمام گفتار و کردار خویش به پدر وابسته است و همان طور که پدر به عیسی وابسته است . این وابستگی دو جانبه مثل وابستگی دو جانبه‌ای است که بین مسیح و ایماندار وجود دارد. و حاکی از تلفیق و پیوند کامل مسیح با زندگی ایماندار است.»

رمز کار همین است . وقتی کسی به عیسی ایمان می‌آورد و خود را به مسیح می‌سپارد همان طور که بین پدر و پسر حیات وجود دارد همان حیات به او منتقل می‌شود. زیرا که خدا مسیح را در او قرار می‌دهد و حیات جاری می‌شود و مسیح در ما ساکن می‌گردد.

خوردن و نوشیدن ،همان پیوند و انتقال وارتباط نزدیک با خداوند است

چگونه این سکونت بر قرار می‌شود ؟ از طریق نزول روح‌القدس. مراتب کار مسیح به ترتیب ۱- صلیب ۲- قیام مسیح ۳- صعود مسیح ۴- نزول روح‌القدس

روح‌القدس در همۀ ما ایمانداران ساکن می‌شود . ولی درک سخنان مسیح برای خیلی از شاگردان سخت بود و خیلی‌ها برگشتند و دیگر او را همراهی نکردند ، در حالی که ار اول فصل ۶ هزاران نفر دنبال اوبودند. بعد آیۀ ۶۸ عیسی به شاگردان گفت شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید ؟ پطرس گفت: « نزد که برویم ، سخنان حیات جاودان نزد توست.»

امروز نزد که برویم؟ کدام سیاستمدار؟ حیات و نان واقعی فقط مسیح است راه دیگری نیست. به وسیلۀ توبه و ایمان واقعی به شخص عیسی مسیح او را به عنوان منجی و خداوند بپذیرم که ما مرده بودیم و در او زنده شدیم و حیات جاودان را دریافت کنیم.

دعا کنیم

 

به ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا