ثمره امانت

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Mehrdad240110_1200.mp3{/s5_mp3}

ثمره‌ای که در ترجمه‌های مختلف ایمان، امانت، و یا وفاداری ترجمه شده، از دیدگاه کتاب‌مقدس به چه معناست؟ در ارتباط ما با خدا و در ارتباط با یکدیگر چگونه نمودار می‌شود؟

 

متن: انجیل متی ۲۵: ۱۴‏‏-‏۳۰

 

پولس رسول در غلاطیان ۵:‏۲۲ از ثمرات روح سخن گفته که شخصیّت هر مسیحی را باید در بر گیرد. شامل محبت، شادی ، آرامش، صبر، مهربانی، نیکوئی، وفاداری ، فروتنی و، خویشتنداری است. امروز بخش وفاداری یا امانت را بررسی می‌کنیم.

 

بررسی مفهوم دقیق وفاداری یا امانت از دیدگاه عهد جدید و عهد عتیق :

 

ترجمه‌های مختلفی ازاین کلمه چه در فارسی و چه در انگلیسی انجام شده. برای درک دقیق‌تر این کلمه ببینیم ریشۀ این لغت در یونانی و در عهد عتیق چه بوده. کلمۀ دقیق یونانی آن در عهد جدید pistis است که اگر ازبُعد فاعلی بنگریم، به معنی ایمان، ایمان داشتن، ایمان آوردن، باورداشتن، باور کردن و اعتماد کردن است. اگر از زاویۀ مفعولی به این لغت نگاه کنیم به مفهوم مورد اعتماد قرار گرفتن یا قابل اعتماد قلمداد شدن است. پس از یک طرف می‌تواند ایمان ترجمه شود که در آن صورت باید راجع به ایمان صحبت شود، یا می‌تواند قابل اعتماد بودن ترجمه شود یعنی کسی که امین است. معادل عبری این کلمه در عهد عتیق دو کلمۀ ۱- Emuna 2- Emet می‌باشد.

 

که هر دو به معنای ثابت و استوار بودن یا قابل اعتماد بودن یا قابل تکیه زدن است. اگر به ریشۀ عبری آن رجوع کنیم ، کلمۀ Emet برای ستونهای معبد سلیمان به کار می‌رفت. معبد سلیمان روی این ستونها تکیه می‌زدو این ستونها عمارت معبد را نگه می‌داشت.

 

پس با توجه به این ملاحظات مختصر یا باید ایمان ترجمه شود یا امانت ( قابل اعتماد بودن ).

 

امّا، چون پولس رسول در رساله به غلاطیان در قسمتهای اوّل نامه به اندازۀ کافی به موضوع ایمان پرداخته و بحث را به پایان رسانیده ، اکثریت الهیدانان موافقت دارند کلمۀ pistis را که پولس رسول در ثمرۀ روح بکار برده همان امانت یا قابل اعتماد بودن ترجمه کنند.

 

در انگیسی،Faithfulness ترجمه شده که به معنی وفاداری است نه قابل اعتماد بودن، و این ترجمه کمی مفهوم دقیق کلمه را بیان نمی‌کند. یعنی کسی که هم وفادار است و هم قابل اعتماد . البته وفاداری و امانت ( قابل اعتماد بودن ) به هم مربوط است امّا یکی نیست . دقیقاً یک معنی نیست. نکتۀ قابل توجه این جا همان معنی دقیق امانت است ( قابل اعتماد بودن). البته تحت موضوع امانت گریزی به وفاداری هم زده می‌شود، چون به هم مربوط است.

 

با یک داستان شروع می‌کنم. در سال ۱۹۷۲ سازمان فضائی ناسا در آمریکا ماهوارۀ پیشتاز را به فضا پرتاب کرد. مأموریت اصلی این ماهواره رسیدن به سیّارۀ ژوپیتر (زهره ) و فرستادن عکس و اطلاعات از این سیّاره و ماه های کمربند دورش و هر چه که مربوط به این سیّاره است، و مخابرۀ آن به زمین بود. تا آن زمان هیچ ماهواره‌ای نتوانسته بود از ژوپیتر دورتر رود. ماهواره بعد از رسیدن به ژوپیتر و فرستادن اطلاعات با نیروی جاذبۀ بسیار قوی ژوپیتر با سرعت بیشتری به سمت منتهی‌الیه منظومۀ شمسی پرتاب شد. در این سفر منظومه‌ای در فاصلۀ یک بیلیون مایلی خورشید از سیّارۀ ساتون گذشت، در فاصله دو بیلیون مایلی از سیّاره اورانوس گذشت و نپتون و پلاتون را در سه و چهار بیلیون مایلی، و از هر یک از آنها که می‌گذشت اطلاعات و عکس مخابره می‌کرد.

 

سفر ژوپیتر در کمال ناباوری همۀ دانشمندان همچنان ادامه داشت. به طوری که در سال ۱۹۷۷ یعنی ۲۵ سال بعد از پرتاب ۶ بیلیون مایل از خورشید فاصله گرفته بود.

 

از این مهم‌تر و عجیب تر این که این اطلاعات به وسیلۀ یک فرستندۀ کوچک ۸ واتی که قدرت آن از قدرت یک چراغ خواب هم کمتر بود فرستاده می‌شد و این ماهواره برای طول عمر ۳ سال طراحی شده بود. کاری که ماهوارۀ پیشتاز کرد از قدرت تصوّر طراحان بسیارفراتر بود.

 

در مورد ما فرزندان خدا هم همین است . خدا می‌تواند از طریق یک ایماندار ضعیف ۸ واتی کارهای مافوق تصوّری انجام دهد که رهبران کلیسا هم قادر به انجام آن نباشند، البته اگر این ایماندار امین باشد. خدا از کسانی که کار را نیمه رها می‌کنند نمی‌تواند استفاده کند امّا از طریق یک ایماندار امین هر چقدر هم ضعیف باشد خدا کارهای بزرگ انجام می‌دهد.

 

آقای مارک هاکسیلد ، سناتور آمریکائی، تعریف می‌کند که روزی مادر ترزا را در کلکته در حالی که به وضع نیازمندان شهر می‌رسید، همراهی می‌کرده. و در سرکشی به خانه‌ای که بچه‌های در حال مرگ نگهداری می‌شدند، چنان از وضع درد و بدبختی و رنج اینان متأثرشد که از مادر ترزا پرسید، « چگونه می‌توانی بار به این سنگینی را به دوش بکشی و زیر آن خرد نشوی؟ » . مادر ترزا با چشمان نافذ و پر از محبت خودش پاسخ داد که « خدا مرا نخواند تا موفق باشم بلکه تا امین باشم.»

 

امانت یکی از میوه‌های روح است که یکی از خصلت‌های شخص مسیحی است. امّا در وهلۀ اول برای خود خدا بکار می‌رود. خدائی که امین و امانت دار است. رسالۀ افسسیان ۵: ‏۱

 

مهمترین این آیات در خروج ۳۴: ‏۵-‏۷ یافت می‌شود جائی که خدا شخصیّت خود را تعریف می‌کند.

 

مفاهیم امانت در رابطه با شخصیّت خدا

 

تعریف: امانت یعنی خدا در عمل خود نسبت به قوم خود که عهد او را شکسته و به گوساله پرستی رفته‌اند، کماکان ذات حقیقی خود را آشکار و از روی محبت و رحمت ، عهد خود را با قوم عاصی و گناهکار تجدید می‌کند . یعنی خدا مطابق با ذات خود عمل می‌کند و دمدمی و تغییر پذیر نیست. و نسبت به ذات خود ثابت است. پس در شخصیت خدا ثبات هست. دررسالۀ دوم تیموتائوس ۲:‏۱۳ می‌فرماید: « اگر ما بی‌وفا شویم او وفادار باقی خواهد ماند، چون خویشتن را انکار نتوان کرد. » پس:

 

اوّل : خدا نسبت به ذات خود امین است.

دوّم : خدا نسبت به کلام و وعده‌های خودش امین است. کتاب یوشع ۲۱: ۴۵ می‌فرماید: از همۀ سخنان نیکویی که خداوند به اسرائیل گفته بود ، سخنی به زمین نیفتاد.

سوم: خدا نسبت به قوم خود از جهات مختلف امین و وفادار است. او هرگز خیانت نمی‌کند. و مارا وا نمی‌گذارد. رسالۀ عبرانیان ۱۳: ۵-‏۶ هر چند خود کلمۀ امانت مستقیم بکار نرفته ولی مفهوم امانت را می‌دهد. می‌فرماید تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد، پس با اطمینان می‌گوئیم که خداوند یاور من است پس نخواهم ترسید انسان به من چه تواند کرد.

 

چهارم: خدا نسبت به دعوتی که از ما کرده امین است. او کار تبدیل و تقدیس ما را تا رسیدن به هدف نهایی ادامه می‌دهد و نیمه کاره رها نخواهد کرد. رسالۀ اول تسالونیکیان ۵: ۲۳-‏۲۴

 

پنجم: خدا فوق از طاقت ما را آزمایش نمی‌کند. رسالۀ اول فرنتیان ۱۰:‏ ۱۶

 

در رابطه با این که ماهم باید امین باشیم در یوشع ۲۴:‏‏۱۴ …اورا با اخلاص و امانت عبادت کنید.سموئیل در آخر عمرش همین را گفت :« لیکن از خداوند بترسید و او را با امانت و تمامی دل عبادت کنید. کتاب هوشع ۴:‏۱ هوشع قوم را سرزنش کرده چون امانت محو شده ، خدا دنبال قومی امین است. یوسف در خانۀ فوطیفار شخص امین بود. خدا در مورد موسی می‌فرماید که او در خانۀ من امین است. داود حزقیای پادشاه، پولس، تیموتائوس، سیلاس، تیخیکس، استرخس و غیره.

 

مفهوم امانت :

 

معنی امانت در جوهرۀ کلام یعنی قابل اعتماد بودن Reliable, Trustworthy. رابطۀ نزدیکی بین امانت و مسئولیت و نظارت وجود دارد . کسی که ناظر و کارگزار اربابش است باید امین باشد.

 

مشخصّات وفاداری یا امانت:

 

اول‏: درکارهای کوچک امین باشید.

 

داستان ایمان آوردن آقای نرمن گیسلرNorman Gisler , یکی از فیلسوفان و الهیدانان برجسته که کتاب فلسفۀ دین را نوشته و مسلمانها آن را ترجمه کرده‌اند، قابل توجه است:

 

برای اوّلین بار یکی از همبازی‌های نرمن او را به کانون شادی کلیسا دعوت کرد، چون خانوادۀ نرمن به کلیسا نمی‌رفتند ، یک رانندۀ اتوبوس مسیحی اورا هر هفته مجاناً به کلیسا می‌برد. این کار ۴۰۰ یکشنبه انجام گرفت. و سرانجام در چهارصدمین جلسه قلب خود را به مسیح سپرد. اگر این راننده حتی در سیصدونودونهمین مرتبه از بردن او خسته شده بود و فکر می‌کرد که نرمن هیچ گاه ایمان نخواهد آورد، او این فرصت را از دست داده بود . وفاداری ما ، خدمت ما باعث می‌شود که نرمن ‌ها ایمان بیاورند.

 

آقای F B Meyer نوسندۀ معروف دیگری می‌گوید وقت خود را با انتظار کشیدن برای فرصت‌های بزرگی که شاید هرگز دست ندهند به هدر ندهید، بلکه با امانت به انجام کارهای به ظاهر کوچکی مشغول باشید که همواره نیازمند وقت و توجه شماست.

 

دوم: در خدمت خدا به معنای وسیع آن امین باشید. در نگه داری و استفادۀ درست از استعدادها، توانایی‌ها، وقت، و تمام ودیعه‌هائی که خدا به ما داد است.

 

سوم: در دعا و رابطۀ شخصی با خداوند امین باشید.

امانت در مشارکت شخصی با خدا، دعا و شفاعت برای کلیسا ، مردم و نجات جانها.

 

جوج مولر یکی از مسیونرهای بسیار بزرگ خداتصمیم می‌گیرد که برای نجات پنج نفر از دوستانش دعا و شفاعت داشته باشد. ۵ ماه طول کشید یکی از آنها ایمان آورد ، ده سال طول کشید که دو دوست دیگرش ایمان آورد، ۲۵ طول کشید که چهارمی ایمان آورد ، امّا پنجمی تا زمان مرگ جورج مولر ایمان نیاوردو که ۵۲ سال طول کشیده بود، چیزی از مراسم جورج مولر نگذشته بود که پنجمی هم ایمان آورد.

 

چهارم : در کار رهبری کلیسا و امور مالی آن امین باشید.

پنجم : در فراگیری و آموزش و سپس سپردن یافته‌ها به دیگران امین باشید.

ششم: به طور کلی نسبت به خدا ، به دیگران ،و به خود، امین باشید.

 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا