تعلیمی

در این بخش شما می‌توانید از موعظاتی که قالبی تعلیمی دارند و بطور خاص برای ایمانداران به مسیح می‌باشند، استفاده کنید

بگذار آتش بیداری فرو آید

کلام خدا بطور خاص در عهد عتیق به بیداریهای روحانی اشاره می کند، که قلبها و زندگیهای یخ زده و بی تفاوت با مداخله مستقیم خدا گرم شده و تبدیل می گردد. آتش بیداری روحانی می تواند شرایط را عوض نماید، در این موعظه کشیش بزمجو از واقعه ایلیا بر کوه کرمل به نکاتی پیرامون بیداری روحانی اشاره خواهند نمود. که شامل موارد زیر می باشد: 1- موانع و دشمن بیداری 2- عناصر بیداری 3- ثمره و شواهد بیداری اشاره

ادامه مطلب

عیسی نوبر خفتگان

رستاخيز يكي از مهمترين اركان ايمان مسيحي است. در اين آيات پولس رسول در مورد اهميت رستاخيز مسيح در ايمان ما صحبت مي كند و اينكه مسيح به راستي از مردگان برخاست. اگر ما اجازه دهيم كه قدرت رستاخيز در زندگي ما عمل كند ، زندگي ما دگرگون خواهد شد. در اين موعظه كشيش فاتحي در مورد اينكه چرا رستاخيز مسيح اينقدر در ايمان ما اهميت دارد، و اينكه چرا مسيح نوبر خفتگان است ، صحبت خواهند كرد.

ادامه مطلب

صلیب برای ما چه به ارمغان می آورد؟

صليب مركز زندگي مسيحي ميباشد. ما به صليب نزديك ميشويم تا بركات زيادي را دريافت كنيم، اما ايمان ما نبايستي ايماني مصرفي باشد و فقط در پي دريافت بركات از صليب باشيم . صليب از ما مي خواهد كه چيزهايي را نيز بدهيم، و بهائي را پرداخت نمائيم.  ايماني كه فقط در پي دريافت بركات است، ايماني كامل نيست. دعوت عيسي، دعوت شاگردي است، و براي شاگردي مسيح بايستي بها بدهيم. 

ادامه مطلب

عید و آشتی: چطور با خدا و دیگران آشتی کنیم؟

يكي از مهمترين مهارتهاي زندگي اينست كه چطور اختلافات را در روابطمان حل نمائيم. اما چه موانعي در اين مسير گريبان گير ماست؟ چه قدمها اوليه اى را ميتوان از كلام خدا در اين رابطه آموخت؟  واعظ: كشيش منصور برجي

ادامه مطلب

چهار چوب

آيا چهارچوب های فكری ما در زندگی روحانی و شناخت خدا مؤثر هستند؟ در اين موعظه، می خواهيم ببينيم كه اشخاص مختلف در كتاب مقدس چگونه توانستند خدا را در چهار چوب های فكری خود قرار دهند و مانع يا سبب رشد در زندگی شخصی و روحانيشان بشوند.

ادامه مطلب

کلیسا محل سکونت خدا

در عهد عتیق معبد اورشلیم محل ملاقات خدا و قومش و نقطه تماس خدا و انسان محسوب می شد. در عهد جدید کلیسا بدن مسیح معرفی میگردد. عهد جدید تعلیم می دهد که خدا بواسطه روحش در ما ساکن شده و جمیع مومنان و فرد فرد آنها معبد خدا را تشکیل میدهند، اما معبد خداوند در عهد جدید بایستی چه خصوصیاتی را داشته باشد؟

ادامه مطلب

رابطه با خدا

كولسيان ١: ١٥ تا ٢: ١٥ در بخش اول اين پيغام ما مي خواهيم به خود شخص و كار مسيح بپردازيم كه در آيه ١: ١٥-٢٠ برتري و كفايت مسيح را مي بينيم. در بخش دوم اين پيغام مي خواهيم ببينيم كه ما در عيسي مسيح كي هستيم كه در آيه ١: ٢١ تا ٢: ١٣ اين موضوع وجود دارد و همچنين در مورد پيروزي عيسي از طريق صليب بر شيطان كه در فصل ٢ آيات ١٣- ١٥ اين موضوع را بررسي خواهيم كرد. در خاتمه بعنوان عكس العمل، سه گام را مي توانيم در فصلهاي ١: ٢٣ و ٢: ٦ و ٢: ٧ رساله كولسيان پيدا نمائيم.

ادامه مطلب

مذهب دروغین

در كتاب مقدس قوم خدا از شنيدن صداي خدا و اطاعت از آن رو بر مي گردانند و رابطه زنده با خدا جاي خود را به انجام آئينها و بجا آوردن مراسم مذهبي ميدهد كه در آن اثري از حضور خدا نيست، و اين خطر برای قوم خدا وجود دارد كه پشت نقاب اعمال مذهبي پنهان شده و رابطه با خداي زنده را از دست بدهند. انبياء در عهد عتيق صداي خدا بودند كه قوم خدا را به بيداري و احياء رابطه با خدا دعوت ميكردند. در عهد جديد هم مسیح زنده در كليسايش حضور دارد و با آنان سخن ميگويد تا اسير مذهب دروغين نشوند، كه اثري از خداي زنده در آن نيست و بر اعمال مذهبي فرو كاسته شده است. 

ادامه مطلب

چگونه به حضور پادشاه جلال حاضر شوم؟

برای رفتن  به حضور پادشاهان زمینی، باید تشریفاتی را رعایت نمائیم که در خور جایگاه آنان است. اگر می‌خواهیم به حضور این «پادشاه جلال» برویم، تشخیص حقایقی در ارتباط با این خدا برای ما ضروری است. تجربه ایستادن در حضور این پادشاه جلال بر اساس مزمور ۲۴ مستلزم واکنش ایمانی به چه حقایقیست؟

ادامه مطلب

همیشه باید دعا کرد و خسته خاطر نشد

در كتاب مقدس داستان مردان و زنان خدا را مي خوانيم كه به مرز بريدن ميرسند، اما ايمانشان باعث ميگردد كه دوباره احياء شوند. در اين موعظه كشيش سرگيس بنيامين به سه نمونه دل سردي ايمانداران در كتاب مقدس اشاره خواهند نمود. خدا براي همه ملل نقشه عظيمي دارد و كاري را كه شروع كرده، آنرا به كمال خواهد رسانيد. سختي ها و رنجها نميتوانند از كارهاي عظيم خدا در زندگي ما جلوگيري نمايد، ما بعنوان ايمانداران نيز بايستي در ايمان ثابت قدم باشيم و با قدرت دعا كرده و به پيش برويم.

ادامه مطلب