اگر خدا با ماست کیست که بر ضد ماست

پولس رسول در این آیات به قلب پیام کریسمس اشاره میکند. پولس از نجاتی که توسط این نجات دهنده برای ما مهیا شده، صحبت می کند. او از عمانوئیل که همیشه در کنار ما و با ماست سخن می گوید و اینکه هیچ قدرتی نمی تواند ما را از محبت خدا که در عیسی مسیح است، جدا سازد.

نظرات فیسبوکی