زندگی مسیحی در قدرت خداوند

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
240
0
رشد ما در خداوند که مخصوصا در مورد شکر گزاری و دعا، یعنی شکرگزاری برای رشد پیغام انجیل و دعا و برای رشد ایمانداران می باشد. پولس در این آیات می خواهد خدا را برای سه موضوع شکر نماید. ١- امید زنده ٢- رشد پیغام انجیل ٣- پادشاهی خدا
پولس به این موضوع اشاره می کند که از لحاظ  دعا بایستی در شناخت خدا رشد نمائیم.

نظرات فیسبوکی