آزمون محبت

در مسیر زندگی با طوفانها و حوادث ناخوشایندی روبرو می شویم که ممکن است، بنیان بر افکن باشند. کلام خدا توصیه می کند که برای مقاومت در برابر این بحرانها باید در “محبت” ریشه دوانده واستوار باشیم .اما چگونه؟ چگونه در این آزمون محبت سر بلند بیرون آییم؟

نظرات فیسبوکی

نظرات سایت

  1. samuiel
    پاسخ

    Ba dorod va arz adab beh hameghi shoma azizan makhososan salame gharmi barayeh Baradar .Malcom va Khahar Ann , omidvaram hale hameghiton khob basheh. Chiristams va milade monji Esmaeil hastam.jahan ro beh hamaton tabrik migham