آزمون محبت

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
120
0

در مسیر زندگی با طوفانها و حوادث ناخوشایندی روبرو می شویم که ممکن است، بنیان بر افکن باشند. کلام خدا توصیه می کند که برای مقاومت در برابر این بحرانها باید در “محبت” ریشه دوانده واستوار باشیم .اما چگونه؟ چگونه در این آزمون محبت سر بلند بیرون آییم؟

نظرات فیسبوکی