سه پیام از یک ملاقات

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
591
3
از بسیاری از شخصیتها و داستان های کتاب مقدس میتوان درسهای زیادی آموخت. یکی از این داستانها، داستان زن کنعانی در انجیل عیسی مسیح به قلم متی در باب ١۵ می باشد. آن زن به واسطه ایمان عظیم خودش، خواهش خود را یافت.
گاهی،  وقتی دعا میکنیم ، دعای ما مستجاب نمیگردد، برخورد ما چیست؟ آیا با فروتنی و افتادگی و ایستادگی در حضور خدا می مانیم؟
خدا میخواهد اصالت ایمان ما در سختی ها آزموده شود و شخصیت ما متحول گردد و در هر شرایطی با فروتنی بایستیم.

نظرات فیسبوکی