مسابقه ای در زندگی مسیحی

با مطالعه کتاب مقدس میبینیم، که پولس رسول زندگی مسیحی را به یک مسابقه دومیدانی تشبیه کرده است، و ما بعنوان مسیحیان دعوت شده ایم تا در این مسبقه شرکت کرده و برنده شویم .جالب اینجاست که این مسابقه یک برنده نخواهد داشت، بلکه تک تک ما میتوانیم در این مسابقه برنده شویم. حال میخواهیم با مطالعه کتاب اول قرنتیان باب ۹ ایات ۲۴ تا ۲۷ و فیلیپیان باب ۳ ایات ۷ الی ۱۴ دریابیم که این دونده یا به زبانی دیگر یک مسیحی بایستی چه خصوصیاتی را دارا باشد.

نظرات فیسبوکی