موانع پری روح‌القدس

نااطاعتی، شک و بی ایمانی، اتکا به عقل و منطق،‌ انتظار زیاد از حد، افکار پراکنده، یاس و ناامیدی از جمله موانعی اشت که در این پیام برای پری روح‌القدس مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نظرات فیسبوکی