هویت ما در مسیح

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
826
1

اگر ما میخواهیم هویت درست خود را در مسیح درک نمائیم، بایستی به خود عیسی مسیح نگاه نمائیم و برتری و کفایت عیسی مسیح را در نمائیم.

در کولسیان باب اول از آیه ۱۵ الی ۲۰ ، پولس راجع به همین موضوع صحبت میکند و از آیه ۲۱ ببعد و مخصوصا در باب دوم از آیه ۶ الی ۱۵ در مورد هویت و جایگاه ما در مسیح توضیح میدهد.

و در پایان پولس ،در مورد سه مفهوم اساسی توضیح میدهد که در این موعظه خواهید شنید.

نظرات فیسبوکی