رساله به غلاطیان

رفتار شایسته یک ایماندار(غلاطیان باب ۶)

در این پیغام به سه موضوع مهم اشاره میگردد: 1- چطور ایمانداران بایستی باهم رفتار نمایند و بارهای سنگین همدیگر را حمل نمایند.( آیه ۱-۵) 2- در مورد اینکه هرچه بکاریم همانرا درو خواهیم کرد (آیه ۶-۱۰) 3- در مورد مسیحیت اصلی میباشد، که آیا مسیحیت بیرونیست یا درونی و اینکه انسانیست یا الهی (آیه ۱۱-۱۸ا)

ادامه مطلب

زندگی‌ در روح (غلاطیان ۱۶:۵-۲۵)

در این پیغام در مورد کشمکش روحانی صحبت می‌کنیم،در این قسمت نشان میدهد(آیه ۱۶ تا ۲۳)که جنگی بین نفوذ نفس و روح وجود دارد. و همچنین اشاره میشود به راه پیروزی(آیه ۲۴،۲۵)که شامل دو گام می‌باشد: گام اول:باید سهم خود را انجام بدهیموا نفس را مصلوب کنیم. گام دوم:در روح باید قدم برداریم.

ادامه مطلب

آزادی در مسیح

اگر بخواهیم تعریفی برای مسیحیت بگذاریم، آزادی میباشد که از طریق ایمان به مسیح نصیب ما میگردد. اما این آزادی بایستی به چه نحوی باشد. در عیسی مسیح از موارد زیر آزاد میشویم : ۱- از محکومیت و قدرت گناه آزاد خواهیم شد ۲- آزادی از ترس از مرگ ۳- آزادی از شریعت حال آزادی در مسیح شامل چه چیزهائی نمیباشند: ۱- آزادی مسیحی ، آزادی نیست که به بی بند و باری بدل گردد ۲- آزادی مسیحی، آزادی نیست که از همسایه خود سوء استفاده نمائیم ۳- آزادی مسیحی، آزادی نیست که شریعت را نادیده بگیریم شریعت مانند آئینه عمل میکند، شریعت بما نشان میدهد که گناه چیست، و از ما تا آمدن مسیح مراقبت

ادامه مطلب

همانند دیگران و مسیح شوید(غلاطیان ۸:۴-۳۱)

در این موعظه پولس بخاطر دو موضوع نگران غلاطیان می باشد. نگرانی اول اینست که غلاطیان تحت نفوذ شریعت نگرها، فکر میکنند که علاوه بر ایمان به عیسی مسیح ، بایستی شریعت را نگه دارند و به این تشبیه در آخر فصل چهارم در مورد هاجر و سارا(21-31) اشاره شده است. نگرانی دوم ، اینست که غلاطیان می خواهند به گذشته خودشان بر گردند و اجازه دهند که اصول سست و بی ارزش این دنیا، آنها را فرا گیرد. بنابراین تقاضای پولس اینست که مثل من بشوید ، همانطوریکه من مانند شما شده ام. (آیه 12) و اجازه دهید که عیسی مسیح در شما بیشتر شکل بگیرد.(آیه 19)

ادامه مطلب

فرزندان خدا

غلاطیان باب 4: از آیه 1 – 7 در این آیات، کلام خداوند وضعیت انسان را به دو بخش قبل و بعد از ایمان به عیسی مسیح تقسیم خداوند پسر خود را برای ما به جهان فرستاد و همچنین روح آن پسر را نیز به قلبهایمان فرستاد و در حقیقت با فرستادن پسر خود و روح آن پسر، این امکان را فراهم کرد که نه تنها از اسارتها و گناهان رهائی یابیم بلکه فرزندان خدا باشیم.

ادامه مطلب

غلاطیان ۱: انجیل دیگری نیست

پولس رسول در فصل اول نامه خود به غلاطیان از رسالت خویش و انجیلی که به آنها وعظ کرده دفاع میکند. او تاکید می‌کند که فقط یک انجیل وجود دارد و توضیح میدهد که چطور به عیسی ایمان اورده و نشان میدهد : (۱) این انجیل انجیلی بشری نیست، (۲) انجیلی که قادر است سخت‌ترین دل انسانها را تغییر دهد(۳)این انجیل به ما انگیزه میدهد که درباره این خبر خوش با دیگران صحبت کنیم.

ادامه مطلب