هیات شبانی

ICF-Leadership-Mehrdad

کشیش دکتر مهرداد فاتحی

ICF-Leadership-Malcolm

شبان مالکوم استیر

ICF-Leadership-Robert

کشیش روبرت آسریان

ICF-Leadership-Mansour

کشیش منصور برجی

ICF-Leadership-Amir

کشیش سموئیل امیر بزمجو

هیات مشایخ

ICF-Leadership-Elias

الیاس زیدی‌فر

ICF-Leadership-Vazgen

وازگن اُشیان

هیات شماسان

ICF-Leadership-Elias

مژده فاتحی

ICF-Leadership-Jenik

ژنیک اُشیان

ICF-Leadership-Afarin

آفرین مرندی

ICF-Leadership-Vazgen

عطیه فرد

ICF-Leadership-Vazgen

سمیرا بهبد

ICF-Leadership-Vazgen

سهیلا

ICF-Leadership-Vazgen

کورش اسدی

ICF-Leadership-Vazgen

کورش ر

ICF-Leadership-Shahab

شهاب شاکری

ICF-Leadership-Hooman

هومن رستمی

ICF-Leadership-Shahriar

شهریار گرجی