icf-amir

بسوی خط پایان

اگر امروز روز پایان زندگی زمینی شما باشد و دیگران بخواهند زندگی شما را در چند کلمه خلاصه کنند، ارزیابی آنها چه خواهد بود؟ یا اگر چند سال دیگر تا آخر خط فرصت داشته باشید، چه برنامه ای برای یک

icf-feridoon

خدای عاشق

ما در دنیایی زندگی میکنیم که عشق واقعی معنای خود را از دست داده است و به احساسی شهوت آلود تقلیل یافته است. عشق به معنای بخشیدن و دادن است و این کاری بود که خداوند با دادن فرزند یگانه خود انجام

یادداشت‌های رهبران