icf-robert

بهای شاگردی

در دنیائی زندگی میکنیم، که نمیتواند مسیح و تعالیم او را تحمل کند. مسیح برای گناهان این دنیا رنج کشید، اما دنیا اینرا درک نکرد. مسیح از همان ابتدا به شاگردان خود گفت، هرکسی میخواهد مرا پیروی کند

یادداشت‌های رهبران