icf-mehrdad

شناخت خدا از ما

خداوند می‌خواهد در هر شرایطی که هستیم ،دستان پر محبت خود را بر ما بگذرد، داوود در مزمور ۱۳۹ اعلام می‌کند که خداوند چه شناخت عمیقی از انسانها دارد، داود در این مزمور به چند نکته اساسی‌ اشاره

یادداشت‌های رهبران