avatar-sasan

رویارویی با شرم

داستان انجیل, داستان روبرو شدن خدا با شرم انسان است.اگر می خواهید از اسارت شرم آزاد شوید: ۱.آزاد شو از اینکه دیگران درباره تو چه می گویند. ۲.رهایی از کمال طلبی. ۳.آزاد شو از مقایسه کردن

icf-amir

در دستان کوزه گر

خدا در کتاب مقدس خود را بعنوان یک کوزه گر معرفی میکند, کوزه گری که قادر است ما را شکل دهد.خداوند در سرتاسر تا تاریخ دنبال اشخاصی بوده تا گل وجودی خود را در دستان خداوند بگذارند.ممکن است ما فکر

یادداشت‌های رهبران