دیدگاه و نگرش پدر آسمانی عاشق نسبت به فرزندانش چیست؟

خداي ما خداي عشق و محبت است، چون ذات او محبت است. خدا، عشق و محبت خود را بما ابراز ميكند، اما عشق بايستي دو طرفه باشد و ما نيز بايستي عشق خود را به خدا ابراز نمائيم. اگر عشق خدا را بشناسيم

یادداشت‌های رهبران