icf-robert

روابط مسیحیان با یکدیگر چه پیغامی برای دنیا دارد

عیسی مسیح تعلیم میدهد که دنیا از رفتار و روابط ما با یکدیگر، و محبتی که نسبت به یکدیگر داریم پی مبرد که شاگردان او هستیم. بدن میسح، بایستی چنان شایسته عمل نماید تا چهره واقعی مسیح و جلال او را

icf-malcolm

آزادی در مسیح

اگر بخواهیم تعریفی برای مسیحیت بگذاریم، آزادی میباشد که از طریق ایمان به مسیح نصیب ما میگردد. اما این آزادی بایستی به چه نحوی باشد. در عیسی مسیح از موارد زیر آزاد میشویم : ۱- از محکومیت و

یادداشت‌های رهبران