icf-amir

شکستن محدوده ٱمن‭

خدا میخواهد ما را از محدوده های ٱمن خود که برای خویشتن ساخته ایم بیرون آورد تا تنها و تنها محدوده امن ما خود او باشد. همانگونه که عقاب با فرزندانش عمل می کند خدا نیز تمروز در زندگی تو به عنوان

icf-robert

ضرورت شفای درون

در نتیجه زندگی در دنیای سقوط کرده انسانها دچار زخمها و اسیبهای گوناگون میشوند. بخشی از مژده نجات در عیسی مسیح این است که او میخواهد ما را از زخمهای درونمان شفا بخشد. یعنی ما را از احساسات و

یادداشت‌های رهبران