کلیسا

کلیسا محل سکونت خدا

در عهد عتیق معبد اورشلیم محل ملاقات خدا و قومش و نقطه تماس خدا و انسان محسوب می شد. در عهد جدید کلیسا بدن مسیح معرفی میگردد. عهد جدید تعلیم می دهد که خدا بواسطه روحش در ما ساکن شده و جمیع مومنان و فرد فرد آنها معبد خدا را تشکیل میدهند، اما معبد خداوند در عهد جدید بایستی چه خصوصیاتی را داشته باشد؟

ادامه مطلب

روح القدس و کلیسا

یکی از مهمترین کارهای روح القدس قرار دادن ایمانداران در کلیسا از طریق تعمید روح میباشد، ما در یک بدن و در یک روح هستیم. یکی از مهمترین ابعاد و اهداف روح القدس تعمید در روح برای تشکیل کلیساست. روح القدس ما را با مسیح پیوند میزند و از طریق این پیوند با مسیح است که یک بدن را تشکیل میدهیم. مسیحیت خارج از کلیسا وجود ندارد ، کلیسا اعضاء واقعی بدن مسیح هستند که بایستی در کنار هم با تمام کاستیها قرار بگیرند و با صبوری یکدیگر را بپذیرند و بودن در کنار هم است که باعث رشد میگردد. روح القدس به واسطه فیض خود هدیه ای ارزشمند به هریک از ما عطا میکند تا بتوانیم در کلیسا و بدن مسیح از آن استفاده

ادامه مطلب

زندگی باهم

در دنیائی زندگی میکنیم که انسانها رو تشویق میکند که از جمع گرائی دوری نمایند، حتی بعضی از مسیحیان نیز بدنبال فردگرائی و زندگی ایمانی دور از جمع هستند. آیا مسیحیت فردی با معیارهای کتاب مقدسی و گفته های مسیح منطبق می باشد، در این موعظه خواهیم شنید که چرا مسیح اصرار داشت که ایمانداران بایستی در در جمع باشند، تا رشد نمایند.

ادامه مطلب

خانه خدا کجاست؟

در این پیغام می خواهیم به این سوال جواب بدهیم که امروز مسکن خدا کجاست؟ در ابتدا می خواهیم بپرسیم که قبلا از نظر کلام خدا مسکن خدا کجا بوده؟ به اهمیت خیمه خدا در زمان موسی و همچنین به مکان معبد در زمان سلیمان نگاهی خواهیم انداخت. سپس می خواهیم ببینم که خانه خدا امروز کجاست و در مورد چهار خانه صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب

نقش رهبران در رشد کلیسا

پولس رسول در رساله افسسیان باب چهارم به سه نکته اساسی در مورد رهبران و بدن مسیح و نقش آنها در اتحاد و یگانگی کلیسا اشاره مینماید. ابتدا کلیسا را به اتحاد و یگانگی دعوت مینماید و اینکه کلیسا بدن مسیح هست و ما بعنوان ایمانداران مسئولیت داریم که با صبر و بردباری، به شایستگی در این دعوت رفتار نمائیم. نکته دیگر اینکه خداوند مطابق فیض و رحمت خود برای حفظ این اتحاد و رشد آن ، به کلیسا رهبران هدیه نموده است. در پایان به این نکته اشاره مینماید که تمامی ایمانداران در رشد بدن مسیح سهیم هستند و هنگامیکه باهم دراتحاد باشیم کلیسا رشد مینماید.

ادامه مطلب

رفتار شایسته یک ایماندار(غلاطیان باب ۶)

در این پیغام به سه موضوع مهم اشاره میگردد: 1- چطور ایمانداران بایستی باهم رفتار نمایند و بارهای سنگین همدیگر را حمل نمایند.( آیه ۱-۵) 2- در مورد اینکه هرچه بکاریم همانرا درو خواهیم کرد (آیه ۶-۱۰) 3- در مورد مسیحیت اصلی میباشد، که آیا مسیحیت بیرونیست یا درونی و اینکه انسانیست یا الهی (آیه ۱۱-۱۸ا)

ادامه مطلب

هدیه دادن به خداوند

دادن هدیه به خداوند جزیی از پرستش ما می‌باشد و با این کار به خداوند احترام و حرمت می‌گذاریم. در اینجا چهار نکتهٔ مهم قابل ذکر می‌باشد: ۱- با محّبت به خداوند هدیه دهیم ۲- با سخاوت هدیه نمایم ۳- مطابق با امکانات خود هدیه بدهیم ۴- با نظم و ترتیب به خداوند هدیه دهیم اما چرا بایستی به خداوند هدیه بدهیم: ۱- با دادن هدایا به خداوند ،خداوند را حرمت میگذاریم ۲- هدیه دادن به خداوند بزرگترین پادزهر برای طمع و پول دوستی‌ می‌باشد ۳- دادن به خداوند مانع از خرجهای بیهوده در زندگی‌ ما میگردد ۴- دادن به خداوند باعث رفع احتیاجات دیگران میگردد

ادامه مطلب

خواندگی در کلیسا

خدا همه ما مومنین را به سوی خود میخواند تا از تاریکی به نور حیرت انگیز او بیاییم. او ما را به رفاقت با پسرش میخواند تا عضوی از ملت برگزیده و قوم مقدس خدا باشیم ؛ ما جزوی از جماعت فرا خواندگان مسیح هستیم. این خواندگی نیاز هر ایماندار است.

ادامه مطلب

ضرورت عملکرد عطایای روح القدوس در کلیسا

بدون عملکرد عطایای روح القدوس بدن مسیح نمی تواند رشد سالم داشه باشد و بدون عملکرد این عطایا کلیسا نمیتواند ماموریت خود را در بشارت انجیل و گسترش پادشاهی خدا با قوت انجام دهد.

ادامه مطلب

همهٔ شما ایمانداران خادمید

هر مسیحی نقشی در برنامه خدا برای نجات خلقتش دارد. هیچ کس قرار نیست صرفا تماشاگر بوده، یا فقط در تیم ذخیره بنشیند. زیرا خدا ما را خلق کرده، نجات داده، توانایی بخشیده تا نجات او را به دنیا اعلام کنیم. یعنی تداوم همان نجاتی که در مسیح شروع شد.

ادامه مطلب