پنطیکاست

پنطیکاست بازگشت جلال خدا

پنظیکاست تجریه حضور جلال خداست. دوهزار سال پیش، جرقه ای روحانی رخ داد که در پی آن آتشی مشتعل گردید . نزول روح القدس زندگی بشر را دگرگون ساخت. در روز پنطیکاست پنج روخداد مهم اتقاق افتاد: وعده آمدن روح خدا تحقق یافت. ریختن روح القدس بازگشت جلال خدا به قوم بود . به واسطه روح خدا رفاقت خدا با انسان برقرار گردید. روح القدس باعث تبدیل و تغییر بنیادین در شاگردان مسیح و تقویت آنها برای انجام ماموریت بزرگ گردید. آمدن روح خدا تولد و شروع کلیسا بود. در روزهایی که مسیحیان تحت جفا بودند، اگر روح خدا نزول نمیکرد، کسی ایمان نمی آورد و کلیسا بوجود نمی آمد. به برکت آمدن روح خداست که محبت و همبستگی و

ادامه مطلب

صعود مسیح

این پیغام در مورد پنج حقیقت نهفته درباره صعود مسیح و ارتباط آن در زندگی امروز خواهیم پرداخت

ادامه مطلب

تداوم پری روح القدوس

بسیاری از مسیحیان از روح‌القدس پر میشوند اما پری روح‌القدس در آنها تداوم نمی و اثرت و نتایج این پری در زندگی‌ آنان ماندگار نیست، یکی‌ از مهمترین دلایل این موضوع عدم اطاعت آنها از روح‌القدس است.اطاعت بیشتر از روح‌القدس باعث پری بیشتر از و میشود و بدون اطاعت و احترام او نمی‌توان در پری روح‌القدس ماند. نه فقط باید از روح‌القدس پر شد بلکه باید در او زیست و رفتار کرد که اطاعت کلیدی مهم در این مورد است.

ادامه مطلب

روح عهد جدید

روح القدس, ویژگی خاص عهد جدید است و برای ما حیات, آزادی و جلال مسیح را به ارمغان می أورد. این جلال جلالی برتر, رو به فزونی, درونی و جاودانی است.

ادامه مطلب

ضرورت پری روح القدوس

پری روح القدوس یک انتخاب نیست بلکه ضروریتی است که بدون آن زندگی و خدمت مسیحی پیروزمندانه ممکن نیست .

ادامه مطلب

مسکن خدا با آدمیان

خدای کتابمقدس با مفهوم خدا در ادیان دیگر یک فرق اساسی دارد. خدای کتابمقدس مشتاق رابطه با آدمیان است و می‌خواهد بین قوم خود ساکن شود. در جای جای کتابمقدس خدا از رغبت خود به مشارکت با ایمانداران سخن می‌گوید.

ادامه مطلب