نجات‌دهنده

اتحاد با مسیح بنیان نجات ماست

اتحاد و يگانگي و پيوند با مسيح بنياد زندگي مسيحي است. در اتحاد با مسيح است كه ما ميتوانيم نجات يابيم. دريافت بركات خدا فقط از طريق اتحاد و پيوند با مسيح در ما جاري ميشود. در اين موعظه به دو بركت مهم كه در اتحاد با مسيح دريافت مي كنيم، اشاره خواهد شد: ١- در اتحاد با مسيح ما از پارسائي مسيح برخوردار مي شويم و اين پارسائي جدا از مسيح نيست، ما محكوميت خود را به مسيح مي دهيم، و او پارسائي خود را بما ميدهد. ٢- در اتحاد با مسيح ، ما از قدوسيت مسيح برخوردار مي شويم، انسانيت كهنه ما بر صليب مصلوب ميگردد، و انساني نو پديد مي آيد و ميتوانيم براي خدا ثمر بياوريم

ادامه مطلب

در انتظار روح القدس

عیسی از شاگردانش دعوت می کند تا جهت تحقق وعده پدر انتظار بکشند و منتظر ملاقات روح القدس باشند. چرا عیسی از شاگردان خود می خواهد که منتظر روح روح القدس باشند؟ چون هنوزیک قدم مهم از کار نجات بخش خداوند باقی مانده بود و آن نزول روح القدس بود. اگر نزول روح القدس در کلیسا نبود، نقشه نجات خداوند کامل نمی شد. از طریق کار مسیح، ما مقام پسر خواندگی خداوند را پیدا می کنیم، اما از طریق روح القدس است که این مقام را در زندگی خود تجربه می کنیم و در عمل آنرا بدست می آوریم. از طریق روح القدس،حضور فعال خدا و پادشاهی خدا را در خودمان و جمع خودمان تجربه می کنیم. پارسائی، سلامتی، سلامتی در روابط و خوشی

ادامه مطلب

فرزندان خدا

غلاطیان باب 4: از آیه 1 – 7 در این آیات، کلام خداوند وضعیت انسان را به دو بخش قبل و بعد از ایمان به عیسی مسیح تقسیم خداوند پسر خود را برای ما به جهان فرستاد و همچنین روح آن پسر را نیز به قلبهایمان فرستاد و در حقیقت با فرستادن پسر خود و روح آن پسر، این امکان را فراهم کرد که نه تنها از اسارتها و گناهان رهائی یابیم بلکه فرزندان خدا باشیم.

ادامه مطلب

ضرورت شفای درون

در نتیجه زندگی در دنیای سقوط کرده انسانها دچار زخمها و اسیبهای گوناگون میشوند. بخشی از مژده نجات در عیسی مسیح این است که او میخواهد ما را از زخمهای درونمان شفا بخشد. یعنی ما را از احساسات و جریحه دار شدن و افکار منفی و خاطرات تلخ رهایی بخشد و شخصیتی سالم به ما بخشد.

ادامه مطلب

در تنگی

بسیار مواقع در زندگی‌ ایمانداران سختی‌ها و تنگی‌هایی‌ پیش میاید که امان را از شخص می‌گیرد اما هرچه زندگی‌ خود را می‌کاوند دلیلی‌ عیان نمی‌یابند. نه گناهی، نه خطای آشکاری. علت چه میتواند باشد؟ مشکلِ اصلی‌ در کجاست و راهکار چیست؟

ادامه مطلب