مکاشفه

سه مقام عیسی

در این موعظه به سه مقام مهم عیسی اشاره خواهد شد: 1- در مقام نبی: عیسی مسیح بعنوان پسر خدا، بزرگترین پیامبریست که بدنیا آمده است. نبی کسی است که پیام خدا را بر قوم آشکار می سازد، اما مسیح نه تنها پیام آور است، بلکه خود پیام خداست. 2- در مقام کاهن: عیسی مسیح کاهن اعظم است، کاهن واسطه بین انسان گناهکار و خدای قدوس است. کهانت عیسی به واسطه پسر خدا بودن او منحصر بفرد است، عیسی کهانتی جاودانی دارد و قربانی کامل است. 3- او پادشاه کامل است: او بزرگترین پادشاه است، پادشاهی که به دست او عدل و انصاف در جهان برقرار خواهد شد.

ادامه مطلب

شرایط کلام خدا در رشد روحانی

کتاب‌مقدس دستورالعمل زندگی است. خدا سخن گفته و خود را «مکاشفه» کرده است. او از طریق همین کلام کماکان با ما سخن می‌گوید و «رابطه» زنده‌ای با ایمانداران دارد. بنابراین کلام خدا نقش حیاتی در زندگی شاگرد مسیح دارد.

ادامه مطلب

خدایی که ملاقات می‌کند

خدا محبت است و این محبت او را به ایجاد ارتباط نزدیک با انسان می‌اورد. در کلام خدا، این محبت با ملاقات‌های مختلف او با انسان گناهکار آشکار می‌شود و در مسیح در وقت معین خدا کل بشریت را ملاقات کرد. این تصویر حقیقی خداست.

ادامه مطلب