مسیحی در اجتماع

کلیسا محل سکونت خدا

در عهد عتیق معبد اورشلیم محل ملاقات خدا و قومش و نقطه تماس خدا و انسان محسوب می شد. در عهد جدید کلیسا بدن مسیح معرفی میگردد. عهد جدید تعلیم می دهد که خدا بواسطه روحش در ما ساکن شده و جمیع مومنان و فرد فرد آنها معبد خدا را تشکیل میدهند، اما معبد خداوند در عهد جدید بایستی چه خصوصیاتی را داشته باشد؟

ادامه مطلب

پادشاهی مسیح و مسئولیت سیاسی

برخورد و ديدگاه ما بعنوان مسيحيان نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي بايستي چگونه باشد؟ قطعا بعنوان كليساي ايراني،برخورد ما بايستي بر مباني رهنمودهاي كلام خدا و هدايت روح خدا باشد، نه بر اساس معيارهاي گناه آلود اين دنيا. پادشاهي مسيح از نوع حكومتهاي اين دنيا نيست. ما بعنوان سفيران مسيح وظيفه داريم پادشاهي خدا را با معيارهاي او در ابتدا در زندگي خود و كليسا و سپس در جامعه اجراء نمائيم. كشيش دكتر مهرداد فاتحي در اين موعظه به خصوصيات اين پادشاهي اشاره خواهند نمود. @Icfchurch

ادامه مطلب

مطابق انجیل یوحنا مسیحیت چیست؟

مطابق انجیل یوحنا سه موضوع از سخنان مسیح می توان یافت که بما کمک میکند تا درک نمائیم، مسیحیت چیست. در این پیغام به سه موضوع در این زمینه اشاره خواهیم کرد. اول: به من ایمان داشته باشید 1:14 دوم: در من بمانید 15: 4-5 سوم: مانند من رفتارکنید 15:13

ادامه مطلب

ماموریت بزرگ کلیسا

هدف خداوند احیاء و نجات تمامی جهان است. عیسی مسیح قبل از ترک شاگردانش پیغام مهمی را به شاگردان خود داد که همانا رسانیدن خبر خوش انجیل به تمامی جهان است. اما کسانی می توانند این ماموریت را انجام دهند که واقعا برای ملاقات با خدا آماده بوده و در دسترس خدا باشند. ماموریت بزرگ دارای یک محتوا و پیام میباشد، که همانا خبر خوش انجیل است و همچنین گستره آن برای تمامی جهان می باشد. پشتوانه این ماموریت قدرت نامحدود عیسی مسیح و هدف آن شاگرد سازی تمامی ملل میباشد.

ادامه مطلب

چرا زنان در کلیسا و جامعه مسیحی نقش برجسته ای دارند؟

زنان به سه دلیل عمده نقشی اساسی در جامعه مسیحی و پیشبرد ملکوت خدا دارند 1- بخاطر ویژگی دعوت عیسی از زنان 2- بخاطر نوع و کیفیت خدمت کلیسا 3- بخاطر وسعت، و ضرورت گسترش پیغام انجیل

ادامه مطلب

دیدگاه یک مسیحی نسبت به وقایع سخت و ناگوار

در دنیایی زندگی میکنیم که شاهد بی عدالتی های بسیاری هستیم. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم و مسائل دلخراش را می بینیم، بعنوان یک مسیحی بایستی چه دیدگاهی داشته باشیم: دیدگاه یک مسیحی نسبت به وقایع سخت و ناگوار بایستی مملو از دعا ، صبر و شکیبائی، با دیدگاهی بزرگ و گسترده ، مملو از فروتنی و تواضع ، همراه با ایمان و اعتماد به خدا باشد. همچنین بایستی دیدگاهی مسیح محور و مملو از شادی به وقایع روزگار داشته باشیم.

ادامه مطلب

اهمیت درون انسان

در فرهنگ ایرانی مسئله آبروداری و ظاهر بسیار بارز و مورد توجه است، ما همیشه میخواهیم ظاهر خوبی داشته باشند و اینکه مردم در مورد ما چه فکر میکنند برای ما بسیار مهم است. اما وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، بایستی به درون خود بپردازیم، چرا که اساس ایمان مسیحی درون و قلب انسان است و خداوند میخواهد با روح مقدس خود درون ما را تغییر دهد. عدم توجه به درون و قلبمان وتوجه به ظاهر، مانع رشد روحانی ما خواهد شد. آنچه در ظاهراست گذراست ولی آنچه که خداوند در درون ما انجام میدهد ماندی و همیشگی میباشد

ادامه مطلب

شفای زخمهایی از درون

در دنیایی زندگی میکنیم که درد های زیادی در آن مشاهده میگردد.ممکن است زخمهای زیادی در قلب ودرونمان وجود داشته باشند،که بسیاری از این زخمها، ممکن است از طرف دوستان بما وارد شده باشند. خداوند ازهمین زخمها برای سرفرازی ما استفاده خواهد کرد. وقتی زخمی بر داشتیم چطور میتوانیم آنرا درمان کنیم؟ زخمهایی که درمان نشوند،میتوانند انسان را نابود کنند. بایستی زخمهای خود را بحضور خداوند بیاوریم،بایستی فروتن شده و غروررا کنار بگذاریم و خود واقعیمان را به خداوند نشان دهیم. بخشش باعث آزادی و رهایی و شفای زخمهای ما میگردد. بخشش سخت است ،چون برای خود حق قائل هستیم . بخشش دادن بهاست، بخشش بر خلاف

ادامه مطلب

کلیسا و گروههای خانگی

انسانیت تازه ای که خدا در ما بوجود می اورد در بطن کلیسا که جامعه نوین مسیحی است پرورش می یابد و نشو و نما پیدا میکند .جلسات خانگی محیط بسیار مناسب و ضروری برای تبدیل شخصیت ما و پرورش این انسان نوین است.

ادامه مطلب

وضعیت تأهلِ شما در فیسبوک چیست؟

اگر مجرد هستید و می‌خواهید مجرد بمانید، اگر متأهل هستید و یا قصدِ ازدواج دارید، فقط عیسی مسیح است که برای عمیق‌ترین نیازهای شما کافی‌ است.

ادامه مطلب