محبت مسیح

خدا را با فکر خود محبت کنید

در دنیائی زندگی می کنیم که انسانها آنقدر مشغول هستند، که وقت فکر کردن را ندارند، اما ما بعنوان مسیحیان خوانده شده ایم که در حضور خدا تفکر نمائیم. ایمان ما با فهم حقیقت الهی و اطمینان به آن شروع شده و بایستی به این حقایق متعهد باشیم. اما قدم اول فهم و تفکر است. عیسی مسیح از افراد دعوت میکرد که در موقعیتهای مختلف، تفکر نمایند. کلام خدا نیز از ما دعوت میکند که در مورد کارهای عظیم خدا و محبت او و اعمال خودمان در زندگی تفکر و تعمق نمائیم. چقدر در زندگی خود برای تفکر در کلام خدا وقت میگذاریم؟ انتظار کلام خدا از ما اینست که فکر مسیح را داشته باشیم، و اگر در کلام مسیح تفکر نکنیم، نمی توانیم

ادامه مطلب

روح القدس و کلیسا

یکی از مهمترین کارهای روح القدس قرار دادن ایمانداران در کلیسا از طریق تعمید روح میباشد، ما در یک بدن و در یک روح هستیم. یکی از مهمترین ابعاد و اهداف روح القدس تعمید در روح برای تشکیل کلیساست. روح القدس ما را با مسیح پیوند میزند و از طریق این پیوند با مسیح است که یک بدن را تشکیل میدهیم. مسیحیت خارج از کلیسا وجود ندارد ، کلیسا اعضاء واقعی بدن مسیح هستند که بایستی در کنار هم با تمام کاستیها قرار بگیرند و با صبوری یکدیگر را بپذیرند و بودن در کنار هم است که باعث رشد میگردد. روح القدس به واسطه فیض خود هدیه ای ارزشمند به هریک از ما عطا میکند تا بتوانیم در کلیسا و بدن مسیح از آن استفاده

ادامه مطلب

خدای عشق و محبت

به روزهایی نزدیک می شویم که خدای محبت خود را بما آشکار کرده است اول یوحنا 4: 7-10 و 19-21 محبت قطعا یکی از بالاترین صفات بشریست و ما جلوه های گوناگون محبت را در روابط انسانها مشاهده میکنیم. در جهان بینی مسیحی محبت از یک ارزش والا برخوردار میباشد. سرچشمه محبت کجاست ؟ چرا محبت آنقدر تاثیر گذار است؟ کلام خدا به وضوح پاسخ مارا میدهد، چون خداوند خودش محبت است، خدا نه تنها محبت میکند، بلکه ذات خداوند محبت است. ما مسیحیان باور داریم که محبت، ذات خداوند را تعریف میکند. در ذات خداوند سه شخص متمایز وجود دارد که در یک رابطه محبت آمیز از ازل تا به ابد باهم بسر میبرند و این مطلب را کلام خدا بر ما

ادامه مطلب

عشق و محبت واقعی

همه ما ممکن است از عشق و محبت تعاریف مختلفی داشته باشیم. محبت و عشق واقعی چیست؟ انگیزه در محبت چه جایگاهی دارد؟ اول قرنتیان باب 13 مسیح سمبل عشق و محبت واقعیست. وقتی قلبمان را به مسیح میدهیم، زندگی ما عوض میگردد و تعریف ما از عشق و محبت نیز تغییر می کند. در دنیائی زندگی میکنیم که نیاز به درک جدیدی از مفهوم عشق ومحبت احساس میگردد و آن عشق مسیح است ، عشقی که هرگز پایان نمیپذیرد. انگیزه از محبت بسیار مهم میباشد. ما میتوانیم کارهای نیکوی زیادی انجام دهیم ولی با انگیزه هایی اشتباه.

ادامه مطلب

منجی در هئیت نوزاد

پیغام کریسمس تولد نجات دهنده ایست که نه با مرعوب کردن ما و نه با استفاده از خشونت و زور، بلکه با محبت و فروتنی به سراغ ما میاید.پسر خدا با کنار گذاشتن جلال آسمانی خود و با احترام به اراده انسانها از ما می‌خواهد تا آزادانه به محبت فروتنانه او واکنش نشان دهیم.

ادامه مطلب

خواندگی به عنوان والدین و فرزندان

یکی از عالیترین خواندگیها, خواندگی به عنوان والدین و فرزندان است.خدا مسئولیت به دنیا آوردن فرزندان, ‍پرورش و تربیت آ نها را از نظر اجتماعی و روحانی به والدین سپرده است. نیز فرزندان نسبت به والدین از مسئولیت احترام و اطاعت و نگهداری از آنها برخوردارند. اینها خواندگیهای تقدس است که از طریق آنها خدا و یکدیگر را خدمت و محبت می کنیم.

ادامه مطلب

آقای جمشید, مردی با خصوصیا ت نیکو

همانگونه که مسیح در رفتار خود در کارهای کوچک مهربانی را آشکار میکرد ما نیز میتوانیم در کارهای کوچک مهربانی نشان دهیم.

ادامه مطلب

محبت الهی

مسیح تحقق‌ محبتِ پدر به نوع بشر بود. اما این محبت که مسیح بخاطرش حتی سخت‌ترینِ شرایط و مرگ روی صلیب را برای خود پذیرفت چگونه محبتیست؟

ادامه مطلب