محبت خدا

اگر خدا با ماست کیست که بر ضد ماست

پولس رسول در اين آيات به قلب پيام كريسمس اشاره ميكند. پولس از نجاتي كه توسط اين نجات دهنده براي ما مهيا شده، صحبت مي كند. او از عمانوئيل كه هميشه در كنار ما و با ماست سخن مي گويد و اينكه هيچ قدرتي نمي تواند ما را از محبت خدا كه در عيسي مسيح است، جدا سازد.

ادامه مطلب

آزمون محبت

در مسير زندگي با طوفانها و حوادث ناخوشايندي روبرو مي شويم كه ممكن است، بنيان بر افكن باشند. كلام خدا توصيه مي كند كه براي مقاومت در برابر اين بحرانها بايد در "محبت" ريشه دوانده واستوار باشيم .اما چگونه؟ چگونه در اين آزمون محبت سر بلند بيرون آييم؟

ادامه مطلب

فریادی از عمق وجود

همه ما در زندگی درد و رنج را بمعنای عمیق آن تجربه کرده ایم، مزمورنگار چه راهی برای خروج از این وضیعت معرفی می کند.

ادامه مطلب

کلمه انسان شد

کلمه انسان شد و به میان ما آمد. نام عیسی عمانوئیل است که به معنای خدا با ماست، اما عیسی نه تنها خدا با ماست بلکه انسان گردید و انسانیت ما را بر خود گرفت. در این موعظه خواهیم شنید که او چگونه شریک انسانیت ما گردید.

ادامه مطلب

روابط مسیحیان با یکدیگر چه پیغامی برای دنیا دارد

عیسی مسیح تعلیم میدهد که دنیا از رفتار و روابط ما با یکدیگر، و محبتی که نسبت به یکدیگر داریم پی مبرد که شاگردان او هستیم. بدن میسح، بایستی چنان شایسته عمل نماید تا چهره واقعی مسیح و جلال او را به دنیا نشان دهد. ما بایستی کلام مسیح را اعلام نمائیم و رفتارمان نمایانگر این باشد که به کلام او عمل میکنیم. مسیحیت فقط رابطه شخصی ما با خدا نیست، بلکه رابطه ما با یکدیگر و محبت واقعی ما نسبت بهمدیگر میباشد. از محبت شما به یکدیگر، دیگران خواهند فهمید که شاگردان من هستید.

ادامه مطلب

خدای عشق و محبت

به روزهایی نزدیک می شویم که خدای محبت خود را بما آشکار کرده است اول یوحنا 4: 7-10 و 19-21 محبت قطعا یکی از بالاترین صفات بشریست و ما جلوه های گوناگون محبت را در روابط انسانها مشاهده میکنیم. در جهان بینی مسیحی محبت از یک ارزش والا برخوردار میباشد. سرچشمه محبت کجاست ؟ چرا محبت آنقدر تاثیر گذار است؟ کلام خدا به وضوح پاسخ مارا میدهد، چون خداوند خودش محبت است، خدا نه تنها محبت میکند، بلکه ذات خداوند محبت است. ما مسیحیان باور داریم که محبت، ذات خداوند را تعریف میکند. در ذات خداوند سه شخص متمایز وجود دارد که در یک رابطه محبت آمیز از ازل تا به ابد باهم بسر میبرند و این مطلب را کلام خدا بر ما

ادامه مطلب

محبت الهی

مسیح تحقق‌ محبتِ پدر به نوع بشر بود. اما این محبت که مسیح بخاطرش حتی سخت‌ترینِ شرایط و مرگ روی صلیب را برای خود پذیرفت چگونه محبتیست؟

ادامه مطلب

محبت به خدا و همسایه

مسیح اساس تمام احکام شریعت و نبوت انبیاء را در دو حکم مهم دانست. اما محبت به خدا و همسایه چیست و چگونه امکان‌پذیر است؟ برای یک شاگرد مسیح چه راههای عملی برای محبت به خدا و همسایه می‌توان نام برد؟

ادامه مطلب

خدایی که ملاقات می‌کند

خدا محبت است و این محبت او را به ایجاد ارتباط نزدیک با انسان می‌اورد. در کلام خدا، این محبت با ملاقات‌های مختلف او با انسان گناهکار آشکار می‌شود و در مسیح در وقت معین خدا کل بشریت را ملاقات کرد. این تصویر حقیقی خداست.

ادامه مطلب

مسکن خدا با آدمیان

خدای کتابمقدس با مفهوم خدا در ادیان دیگر یک فرق اساسی دارد. خدای کتابمقدس مشتاق رابطه با آدمیان است و می‌خواهد بین قوم خود ساکن شود. در جای جای کتابمقدس خدا از رغبت خود به مشارکت با ایمانداران سخن می‌گوید.

ادامه مطلب