مأموریت کلیسا

کلیسایی که دنیا را تغییر می دهد

چه عواملي باعث گرديد كه كليساي اوليه ، دنياي عصر خود را تغيير دهد. در اين موعظه به چهار ويژگي اصلي كليساي اوليه خواهيم پرداخت، كه باعث گرديد، كه دنياي آن زمان تغيير كند و اينكه كليساي معاصر چه بايد بكند.

ادامه مطلب

نقش رهبران در رشد کلیسا

پولس رسول در رساله افسسیان باب چهارم به سه نکته اساسی در مورد رهبران و بدن مسیح و نقش آنها در اتحاد و یگانگی کلیسا اشاره مینماید. ابتدا کلیسا را به اتحاد و یگانگی دعوت مینماید و اینکه کلیسا بدن مسیح هست و ما بعنوان ایمانداران مسئولیت داریم که با صبر و بردباری، به شایستگی در این دعوت رفتار نمائیم. نکته دیگر اینکه خداوند مطابق فیض و رحمت خود برای حفظ این اتحاد و رشد آن ، به کلیسا رهبران هدیه نموده است. در پایان به این نکته اشاره مینماید که تمامی ایمانداران در رشد بدن مسیح سهیم هستند و هنگامیکه باهم دراتحاد باشیم کلیسا رشد مینماید.

ادامه مطلب

آژان‌کشی‌ در میا‌نِ ایمانداران

در انجام مأموریت کلیسا چهار ضربه و شکست می‌توانند نقش تضعیف کننده داشته باشند. در این رابطه تصویرِ اجتماعی کلیسا، انکارِ دعوتِ آن، نادیده‌گرفتنِ حکمت و ضربه به هویتِ کلیسا بررسی می‌شود.

ادامه مطلب