عید قیام

عیسی نوبر خفتگان

رستاخيز يكي از مهمترين اركان ايمان مسيحي است. در اين آيات پولس رسول در مورد اهميت رستاخيز مسيح در ايمان ما صحبت مي كند و اينكه مسيح به راستي از مردگان برخاست. اگر ما اجازه دهيم كه قدرت رستاخيز در زندگي ما عمل كند ، زندگي ما دگرگون خواهد شد. در اين موعظه كشيش فاتحي در مورد اينكه چرا رستاخيز مسيح اينقدر در ايمان ما اهميت دارد، و اينكه چرا مسيح نوبر خفتگان است ، صحبت خواهند كرد.

ادامه مطلب