عطایای روحانی

پنطیکاست بازگشت جلال خدا

پنظیکاست تجریه حضور جلال خداست. دوهزار سال پیش، جرقه ای روحانی رخ داد که در پی آن آتشی مشتعل گردید . نزول روح القدس زندگی بشر را دگرگون ساخت. در روز پنطیکاست پنج روخداد مهم اتقاق افتاد: وعده آمدن روح خدا تحقق یافت. ریختن روح القدس بازگشت جلال خدا به قوم بود . به واسطه روح خدا رفاقت خدا با انسان برقرار گردید. روح القدس باعث تبدیل و تغییر بنیادین در شاگردان مسیح و تقویت آنها برای انجام ماموریت بزرگ گردید. آمدن روح خدا تولد و شروع کلیسا بود. در روزهایی که مسیحیان تحت جفا بودند، اگر روح خدا نزول نمیکرد، کسی ایمان نمی آورد و کلیسا بوجود نمی آمد. به برکت آمدن روح خداست که محبت و همبستگی و

ادامه مطلب

صعود مسیح

این پیغام در مورد پنج حقیقت نهفته درباره صعود مسیح و ارتباط آن در زندگی امروز خواهیم پرداخت

ادامه مطلب

بیداری روحانی

در عهد عتیق خداوند، عزرا و نحمیا را برای بیداری قوم خود فراخواند. نشانه های بیداری روحانی چیست: یکی از نشانه های بیداری روحانی وجود، اشخاصیست که خدا با آنها حرف میزند و از طریق آنها قوم را آگاه میسازد. بیداری روحانی همچنین باعث میگردد که قوم خدا نسبت به گناه حساس گردد،و توبه کرده و تصمیم جدی برای تغییر خود بگیرند. در بیداری روحانی کلام خدا برای قوم باز میگردد، و به آنها نشان میدهد که در چه وضعیتی هستند، همچنین در بین قوم، خدا ترسی بوجود می آید. البته بایستی توجه داشت که در این میان مقاومت دشمن نیز وجود دارد و بایستی با دعا و ایمانی راسخ و طلبیدن کمک از خداوند، در جهت بیداری زندگی

ادامه مطلب

ضرورت عملکرد عطایای روح القدوس در کلیسا

بدون عملکرد عطایای روح القدوس بدن مسیح نمی تواند رشد سالم داشه باشد و بدون عملکرد این عطایا کلیسا نمیتواند ماموریت خود را در بشارت انجیل و گسترش پادشاهی خدا با قوت انجام دهد.

ادامه مطلب

عطایای روح القدس

خدای کتاب مقدس خدای زنده است که از طریق روح خود و هدایای گوناگون روح در زندگی فردی و کلیسایی ما عمل میکند. عطایای روح از فیض خدا نشات گرفته , در جهت خدمت اعضای کلیسا به یکدیگر به کار گرفته می شوند.

ادامه مطلب

همهٔ شما ایمانداران خادمید

هر مسیحی نقشی در برنامه خدا برای نجات خلقتش دارد. هیچ کس قرار نیست صرفا تماشاگر بوده، یا فقط در تیم ذخیره بنشیند. زیرا خدا ما را خلق کرده، نجات داده، توانایی بخشیده تا نجات او را به دنیا اعلام کنیم. یعنی تداوم همان نجاتی که در مسیح شروع شد.

ادامه مطلب