صعود مسیح

رابطه با خدا

كولسيان ١: ١٥ تا ٢: ١٥ در بخش اول اين پيغام ما مي خواهيم به خود شخص و كار مسيح بپردازيم كه در آيه ١: ١٥-٢٠ برتري و كفايت مسيح را مي بينيم. در بخش دوم اين پيغام مي خواهيم ببينيم كه ما در عيسي مسيح كي هستيم كه در آيه ١: ٢١ تا ٢: ١٣ اين موضوع وجود دارد و همچنين در مورد پيروزي عيسي از طريق صليب بر شيطان كه در فصل ٢ آيات ١٣- ١٥ اين موضوع را بررسي خواهيم كرد. در خاتمه بعنوان عكس العمل، سه گام را مي توانيم در فصلهاي ١: ٢٣ و ٢: ٦ و ٢: ٧ رساله كولسيان پيدا نمائيم.

ادامه مطلب

صعود مسیح

این پیغام در مورد پنج حقیقت نهفته درباره صعود مسیح و ارتباط آن در زندگی امروز خواهیم پرداخت

ادامه مطلب

نتایج صعود مسیح به آسمان

(۱) مسیح سلطنت می‌کند (۲) مسیح برای ما شفاعت می‌کند (۳) مسیح عطایای مخصوص به کلیسا می‌بخشد (۴) مسیح خداوند زمان و مکان است (۵) مسیح دوباره بازمی‌گردد

ادامه مطلب