روحانی

بگذار آتش بیداری فرو آید

کلام خدا بطور خاص در عهد عتیق به بیداریهای روحانی اشاره می کند، که قلبها و زندگیهای یخ زده و بی تفاوت با مداخله مستقیم خدا گرم شده و تبدیل می گردد. آتش بیداری روحانی می تواند شرایط را عوض نماید، در این موعظه کشیش بزمجو از واقعه ایلیا بر کوه کرمل به نکاتی پیرامون بیداری روحانی اشاره خواهند نمود. که شامل موارد زیر می باشد: 1- موانع و دشمن بیداری 2- عناصر بیداری 3- ثمره و شواهد بیداری اشاره

ادامه مطلب

زندگی‌ در روح (غلاطیان ۱۶:۵-۲۵)

در این پیغام در مورد کشمکش روحانی صحبت می‌کنیم،در این قسمت نشان میدهد(آیه ۱۶ تا ۲۳)که جنگی بین نفوذ نفس و روح وجود دارد. و همچنین اشاره میشود به راه پیروزی(آیه ۲۴،۲۵)که شامل دو گام می‌باشد: گام اول:باید سهم خود را انجام بدهیموا نفس را مصلوب کنیم. گام دوم:در روح باید قدم برداریم.

ادامه مطلب

قانون روح حیات

همه انسانها از زمان سقوط ٱدم در اسارت قانون گناه زندگی میکنند. شریعت نمی تواند انسان را از این اسارت آزاد کند بلکه باعث محکومیت او میشود.ولی خدا روح خود را در قلب انسان میگذارد و قانون روح حیات در مسیح انسان را از قانون گناه و مرگ آزاد میکند.کلید آزادی مسیحی, رفتار کردن به روح است که باعث تقدس ایماندار می گردد

ادامه مطلب

معنای زخمهای مسیح قیام کرده چیست؟

مسیح پس از قیامش از مردگان در انجیل لوقا دستها و پهلوی خود را به شاگردان نشان میدهد زخمهای عیسی در بدن جلال یافته هو پس از قیا مش دیده می شود و او از نشان دادن زخمهایش به شاگردان مقصودی داشت معنای الاهیاتی و روحانی زخمهای مسیح برای شما چیست؟

ادامه مطلب