خون مسیح

صلیب برای ما چه به ارمغان می آورد؟

صليب مركز زندگي مسيحي ميباشد. ما به صليب نزديك ميشويم تا بركات زيادي را دريافت كنيم، اما ايمان ما نبايستي ايماني مصرفي باشد و فقط در پي دريافت بركات از صليب باشيم . صليب از ما مي خواهد كه چيزهايي را نيز بدهيم، و بهائي را پرداخت نمائيم.  ايماني كه فقط در پي دريافت بركات است، ايماني كامل نيست. دعوت عيسي، دعوت شاگردي است، و براي شاگردي مسيح بايستي بها بدهيم. 

ادامه مطلب