جمعة الصلیب

صلیب برای ما چه به ارمغان می آورد؟

صليب مركز زندگي مسيحي ميباشد. ما به صليب نزديك ميشويم تا بركات زيادي را دريافت كنيم، اما ايمان ما نبايستي ايماني مصرفي باشد و فقط در پي دريافت بركات از صليب باشيم . صليب از ما مي خواهد كه چيزهايي را نيز بدهيم، و بهائي را پرداخت نمائيم.  ايماني كه فقط در پي دريافت بركات است، ايماني كامل نيست. دعوت عيسي، دعوت شاگردي است، و براي شاگردي مسيح بايستي بها بدهيم. 

ادامه مطلب

آدینه نیک

برای عده زیادی از پیروان عیسی، مرگ او یک شکست و فاجعه بود. تصور شاگردان از مسیح و پادشاهی خدا با تفکر عیسی کاملا مغایر بود. عیسی مسیح به شاگردان توضیح داده بود که مرگ او بر روی صلیب مطابق نقشه خداست. همچنین در این موعظه به این سئوالات پاسخ خواهیم داد که آیا مرگ مسیح واقعا لازم بود؟ آیا خدا نمیتوانست با توجه به رحیم بودنش، بدون صلیب گناهان انسانها را ببخشد؟

ادامه مطلب

به انجام رسید

یکی از آخرین هفت سخن عیسی برروی صلیب این بود ”تِتِلستای” به زبان یونانی که به فارسی ترجمه شده است "به انجام رسید” یا "تمام شد”. این کلمه تِتِلستای تنها یک تمام کردن عادی نبود بلکه به انجام رساندن کاری با موفقیت و پیروزی بود. اشخاصی که در پای صلیب عیسی بودند انتظار نداشتند این کلام را از او بشنوند زیرا برای آنها این سوال بود که عیسی در این وضعیت درد و رنج و جان دادن چه چیز را در حقیقت با موفقیت به انجام رسانید؟

ادامه مطلب

تنهایی عیسی روی صلیب

عیسی روی صلیب کاملا تنها شد. نه فقط شاگردان ونزدیکترین اشخاص به وی او را تنها گذاشتند بلکه او در صلیب از سوی خدای پدر نیز وا گذاشته شد.او به خاطر نجات ما حاظر شدتنهایی به عمیقترین معنای ان را تجربه کند تا ما با خدا اشتی کنیم و وارد مشارکت همیشگی با پدر شویم.

ادامه مطلب

میراث ماندگار یک محکوم به صلیب

روز جمعه الصلیب، جمعة «بد» یا جمعة «سیاه» خوانده نشده است، بلکه «جمعة نیک». چرا؟ چرا دعا و خواست قلبی مسیح برای شاگردان و پیروانش، لحظات و ساعاتی قبل از مصلوب شدن، برخوردای از آرامش،‌ شادی و ایمانی بود از جنس آرامش، شادی و ایمان خود؟

ادامه مطلب