تشبه به مسیح

همانند دیگران و مسیح شوید(غلاطیان ۸:۴-۳۱)

در این موعظه پولس بخاطر دو موضوع نگران غلاطیان می باشد. نگرانی اول اینست که غلاطیان تحت نفوذ شریعت نگرها، فکر میکنند که علاوه بر ایمان به عیسی مسیح ، بایستی شریعت را نگه دارند و به این تشبیه در آخر فصل چهارم در مورد هاجر و سارا(21-31) اشاره شده است. نگرانی دوم ، اینست که غلاطیان می خواهند به گذشته خودشان بر گردند و اجازه دهند که اصول سست و بی ارزش این دنیا، آنها را فرا گیرد. بنابراین تقاضای پولس اینست که مثل من بشوید ، همانطوریکه من مانند شما شده ام. (آیه 12) و اجازه دهید که عیسی مسیح در شما بیشتر شکل بگیرد.(آیه 19)

ادامه مطلب

رشد و بلوغِ روحانی

کلام خدا می‌گوید که شاگردیِ مسیح، شبیهِ مسیح شدن است. این شباهت از نقطه‌ای شروع میشود که به آن "تولدِ تازه" می‌گوییم. رسیدن به شباهتِ کامل مسیح مستلزم یک رشدِ مداوم است که هدفِ آن رسیدن به بلوغ می‌باشد.

ادامه مطلب