ایمان

عیسی نوبر خفتگان

رستاخيز يكي از مهمترين اركان ايمان مسيحي است. در اين آيات پولس رسول در مورد اهميت رستاخيز مسيح در ايمان ما صحبت مي كند و اينكه مسيح به راستي از مردگان برخاست. اگر ما اجازه دهيم كه قدرت رستاخيز در زندگي ما عمل كند ، زندگي ما دگرگون خواهد شد. در اين موعظه كشيش فاتحي در مورد اينكه چرا رستاخيز مسيح اينقدر در ايمان ما اهميت دارد، و اينكه چرا مسيح نوبر خفتگان است ، صحبت خواهند كرد.

ادامه مطلب

صلیب برای ما چه به ارمغان می آورد؟

صليب مركز زندگي مسيحي ميباشد. ما به صليب نزديك ميشويم تا بركات زيادي را دريافت كنيم، اما ايمان ما نبايستي ايماني مصرفي باشد و فقط در پي دريافت بركات از صليب باشيم . صليب از ما مي خواهد كه چيزهايي را نيز بدهيم، و بهائي را پرداخت نمائيم.  ايماني كه فقط در پي دريافت بركات است، ايماني كامل نيست. دعوت عيسي، دعوت شاگردي است، و براي شاگردي مسيح بايستي بها بدهيم. 

ادامه مطلب

ورود مسیح به اورشلیم و بازگشت جلال یهوه به معبد

در كتاب حزقيال باب ١٠ مي خوانيم كه بخاطر گناهان قوم اسرائيل، خدا جلال خود را از دروازه شرقي معبد خارج ميكند. مسيح كه جلال فروغ خداست از دروازه شرقي شهر اورشليم وارد گرديد(حزقيال ٤٣: ٢) و اين دقيقا پيشگوئي بود، كه در عهد عتيق از بازگشت جلال خدا به معبد شده بود. اما دو قدرت بزرگ در اورشليم از ورود عيسي خوشحال نبودند، روميان و يهوديان اوليه، و ميخواستند مسيح را حذف نمايند، چون مسيح مخالف عقايد و رويه آنها بود. اين دو قدرت بزرگ تمام قدرت خود را گذاشتند تا او را حذف كنند، اما عملكرد آنها باعث شد كه اين پادشاه بر تخت بنشيند و جلال خدا آشكار گردد.  قوم خدا نيز متوجه نشدند كه خدا براي ياري و

ادامه مطلب

چهار چوب

آيا چهارچوب های فكری ما در زندگی روحانی و شناخت خدا مؤثر هستند؟ در اين موعظه، می خواهيم ببينيم كه اشخاص مختلف در كتاب مقدس چگونه توانستند خدا را در چهار چوب های فكری خود قرار دهند و مانع يا سبب رشد در زندگی شخصی و روحانيشان بشوند.

ادامه مطلب

رابطه با خدا

كولسيان ١: ١٥ تا ٢: ١٥ در بخش اول اين پيغام ما مي خواهيم به خود شخص و كار مسيح بپردازيم كه در آيه ١: ١٥-٢٠ برتري و كفايت مسيح را مي بينيم. در بخش دوم اين پيغام مي خواهيم ببينيم كه ما در عيسي مسيح كي هستيم كه در آيه ١: ٢١ تا ٢: ١٣ اين موضوع وجود دارد و همچنين در مورد پيروزي عيسي از طريق صليب بر شيطان كه در فصل ٢ آيات ١٣- ١٥ اين موضوع را بررسي خواهيم كرد. در خاتمه بعنوان عكس العمل، سه گام را مي توانيم در فصلهاي ١: ٢٣ و ٢: ٦ و ٢: ٧ رساله كولسيان پيدا نمائيم.

ادامه مطلب

مذهب دروغین

در كتاب مقدس قوم خدا از شنيدن صداي خدا و اطاعت از آن رو بر مي گردانند و رابطه زنده با خدا جاي خود را به انجام آئينها و بجا آوردن مراسم مذهبي ميدهد كه در آن اثري از حضور خدا نيست، و اين خطر برای قوم خدا وجود دارد كه پشت نقاب اعمال مذهبي پنهان شده و رابطه با خداي زنده را از دست بدهند. انبياء در عهد عتيق صداي خدا بودند كه قوم خدا را به بيداري و احياء رابطه با خدا دعوت ميكردند. در عهد جديد هم مسیح زنده در كليسايش حضور دارد و با آنان سخن ميگويد تا اسير مذهب دروغين نشوند، كه اثري از خداي زنده در آن نيست و بر اعمال مذهبي فرو كاسته شده است. 

ادامه مطلب

همیشه باید دعا کرد و خسته خاطر نشد

در كتاب مقدس داستان مردان و زنان خدا را مي خوانيم كه به مرز بريدن ميرسند، اما ايمانشان باعث ميگردد كه دوباره احياء شوند. در اين موعظه كشيش سرگيس بنيامين به سه نمونه دل سردي ايمانداران در كتاب مقدس اشاره خواهند نمود. خدا براي همه ملل نقشه عظيمي دارد و كاري را كه شروع كرده، آنرا به كمال خواهد رسانيد. سختي ها و رنجها نميتوانند از كارهاي عظيم خدا در زندگي ما جلوگيري نمايد، ما بعنوان ايمانداران نيز بايستي در ايمان ثابت قدم باشيم و با قدرت دعا كرده و به پيش برويم.

ادامه مطلب

قواعد بازی ایمان به عیسی مسیح چیست؟

ممكن است در بازي هاي زندگي هر كاري كه بخواهيم ، انجام دهيم ، اما در بازي ايمان به عيسي مسيح نمي توانيم به توانائيهاي خود تكيه نمائيم و اين بازي قوائد مخصوص خود را دارا مي باشد. قوائد اين بازي در كلام خدا نوشته شده است ، اگر بخواهيم در اين بازي پيروز شويم، بايستي قوائد اين بازي را كه در كلام خدا هست، رعايت نمائيم. بايستي طوري زندگي نمائيم كه دنيا با نگاه به ما، متوجه گردد كه ما بازيكن ماهري در بازي ايمان به عيسي مسيح هستيم. @Icfchurch

ادامه مطلب

ورود به فصل تازه

يوشع ٣: ١-١٧ آيا دوست داريد فصل تازه اي در زندگي شما شروع شود؟ كلمه تازه باعث مي گردد كه قلب ما شاد شود. اما براي تازگي بايستي از محيطهاي امن زندگي خود خارج شده و به خدا اعتماد نمائيم، نبايستي از تغيير بترسيم، بلكه با انعطاف پذيري و شجاعت از بيابانهاي زندگي رد شويم، در اين راه با نگاهي اميد وارانه به جلو نگاه كرده و بر خدا متمركز باشيم و وفادارانه با خدا قدم برداريم.

ادامه مطلب

اگر خدا با ماست کیست که بر ضد ماست

پولس رسول در اين آيات به قلب پيام كريسمس اشاره ميكند. پولس از نجاتي كه توسط اين نجات دهنده براي ما مهيا شده، صحبت مي كند. او از عمانوئيل كه هميشه در كنار ما و با ماست سخن مي گويد و اينكه هيچ قدرتي نمي تواند ما را از محبت خدا كه در عيسي مسيح است، جدا سازد.

ادامه مطلب