کشیش مالکوم استیر

رابطه با خدا

كولسيان ١: ١٥ تا ٢: ١٥ در بخش اول اين پيغام ما مي خواهيم به خود شخص و كار مسيح بپردازيم كه در آيه ١: ١٥-٢٠ برتري و كفايت مسيح را مي بينيم. در بخش دوم اين پيغام مي خواهيم ببينيم كه ما در عيسي مسيح كي هستيم كه در آيه ١: ٢١ تا ٢: ١٣ اين موضوع وجود دارد و همچنين در مورد پيروزي عيسي از طريق صليب بر شيطان كه در فصل ٢ آيات ١٣- ١٥ اين موضوع را بررسي خواهيم كرد. در خاتمه بعنوان عكس العمل، سه گام را مي توانيم در فصلهاي ١: ٢٣ و ٢: ٦ و ٢: ٧ رساله كولسيان پيدا نمائيم.

ادامه مطلب

زندگی مسیحی در قدرت خداوند

رشد ما در خداوند كه مخصوصا در مورد شكر گزاري و دعا، يعني شكرگزاري براي رشد پيغام انجيل و دعا و براي رشد ايمانداران مي باشد. پولس در اين آيات مي خواهد خدا را براي سه موضوع شكر نمايد. ١- اميد زنده ٢- رشد پيغام انجيل ٣- پادشاهي خدا پولس به اين موضوع اشاره مي كند كه از لحاظ دعا بايستي در شناخت خدا رشد نمائيم.

ادامه مطلب

دیدن نادیدنی

در دنيائي زندگي مي كنيم كه بسياري از مردم بخاطر نديدن خدا او را انكار مي كنند. اما چطور مي توان خداي نا ديده را ديد؟ كشيش مالكوم در اين موعظه به پنج راه ديدن خدا اشاره ميكنند. ١- با نگاه به آفرينش و خلقت خدا ٢- از طريق كلام خدا ما مي توانيم خدا را ببينيم ٣- از طريق عيسي مسيح كه صورت خداي ناديده است، مي توانيم خدا را ببينيم ٤-از طريق تجربه ايمانداران در زندگيشان ٥- از طريق اتحاد ايمانداران در كليسا و محبت به يكديگر، مي توان خدا را ديد.

ادامه مطلب

مطابق انجیل یوحنا مسیحیت چیست؟

مطابق انجیل یوحنا سه موضوع از سخنان مسیح می توان یافت که بما کمک میکند تا درک نمائیم، مسیحیت چیست. در این پیغام به سه موضوع در این زمینه اشاره خواهیم کرد. اول: به من ایمان داشته باشید 1:14 دوم: در من بمانید 15: 4-5 سوم: مانند من رفتارکنید 15:13

ادامه مطلب

درسهائی از زندگی خنوخ

کلام خدا در سه جا به نام خنوخ اشاره مینماید، که هر کدام اشاره به یکی از خصوصیات خنوخ دارند. 1- (پیدایش 5: 21-24) خنوخ با خدا راه میرفت خدا میخواهد با او راه برویم و او را بشناسیم و در رابطه ای زنده با او قدم برداریم 2- ( عبرانیان11 :5) خنوخ خدا را خشنود می کرد با ایمان و استواری و استقامت است که میتوانیم خدا را خشنود نمائیم 3- (رساله یهودا آیات 14 و 15) خنوخ برای خدا شهادت می داد خدا میخواهد تا در مورد او شهادت دهیم، و نیکوئی و محبت بی پایان او را اعلام نمائیم

ادامه مطلب

صعود مسیح

این پیغام در مورد پنج حقیقت نهفته درباره صعود مسیح و ارتباط آن در زندگی امروز خواهیم پرداخت

ادامه مطلب

آدینه نیک

برای عده زیادی از پیروان عیسی، مرگ او یک شکست و فاجعه بود. تصور شاگردان از مسیح و پادشاهی خدا با تفکر عیسی کاملا مغایر بود. عیسی مسیح به شاگردان توضیح داده بود که مرگ او بر روی صلیب مطابق نقشه خداست. همچنین در این موعظه به این سئوالات پاسخ خواهیم داد که آیا مرگ مسیح واقعا لازم بود؟ آیا خدا نمیتوانست با توجه به رحیم بودنش، بدون صلیب گناهان انسانها را ببخشد؟

ادامه مطلب

پرستش

عیسی مسیح در مورد موضوع عبادت و پرستش واقعی بما تعلیم میدهد و به این سئوالات پاسخ میدهد، که برای پرستش چه شرایطی وجود دارد، و کجا بایستی پرستش نمائیم، چه کسی میتواند پرستش نماید، و چطور بایستی خدا را پرستش نمائیم و در مورد پنج نکته اساسی مکان پرستش، هدف پرستش، ماهیت پرستش، زمان پرستش و اهمیت پرستش صحبت خواهد نمود.

ادامه مطلب

میهن ما کجاست

در این پیغام می خواهیم بدانیم میهن ما کجاست با بررسی رساله عبرانیان فصل ۱۲ آیه ۱۱ الی ۱۳ ملاحظه می کنیم، از یک طرف در این جهان ما غریب و بیگانه هستیم ولی از طرف دیگر غریب و بیگانه نیستیم، چون وارد میهن آسمانی و پادشاهی خدا شده ایم با توجه به رساله عبرانیان باب ۱۲ آیات ۲۹ تا ۱۸ یاد می گیریم، که ما متعلق به یک پادشاهی روحانی و ابدی و تزلزل نا پذیر هستیم. همچنین سه نتیجه عملی از آیات ذکر شده را در این موعظه بررسی خواهیم کرد.

ادامه مطلب

خانه خدا کجاست؟

در این پیغام می خواهیم به این سوال جواب بدهیم که امروز مسکن خدا کجاست؟ در ابتدا می خواهیم بپرسیم که قبلا از نظر کلام خدا مسکن خدا کجا بوده؟ به اهمیت خیمه خدا در زمان موسی و همچنین به مکان معبد در زمان سلیمان نگاهی خواهیم انداخت. سپس می خواهیم ببینم که خانه خدا امروز کجاست و در مورد چهار خانه صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب