کشیش مالکوم استیر

درسهائی از زندگی خنوخ

کلام خدا در سه جا به نام خنوخ اشاره مینماید، که هر کدام اشاره به یکی از خصوصیات خنوخ دارند. 1- (پیدایش 5: 21-24) خنوخ با خدا راه میرفت خدا میخواهد با او راه برویم و او را بشناسیم و در رابطه ای زنده با او قدم برداریم 2- ( عبرانیان11 :5) خنوخ خدا را خشنود می کرد با ایمان و استواری و استقامت است که میتوانیم خدا را خشنود نمائیم 3- (رساله یهودا آیات 14 و 15) خنوخ برای خدا شهادت می داد خدا میخواهد تا در مورد او شهادت دهیم، و نیکوئی و محبت بی پایان او را اعلام نمائیم

ادامه مطلب

صعود مسیح

این پیغام در مورد پنج حقیقت نهفته درباره صعود مسیح و ارتباط آن در زندگی امروز خواهیم پرداخت

ادامه مطلب

آدینه نیک

برای عده زیادی از پیروان عیسی، مرگ او یک شکست و فاجعه بود. تصور شاگردان از مسیح و پادشاهی خدا با تفکر عیسی کاملا مغایر بود. عیسی مسیح به شاگردان توضیح داده بود که مرگ او بر روی صلیب مطابق نقشه خداست. همچنین در این موعظه به این سئوالات پاسخ خواهیم داد که آیا مرگ مسیح واقعا لازم بود؟ آیا خدا نمیتوانست با توجه به رحیم بودنش، بدون صلیب گناهان انسانها را ببخشد؟

ادامه مطلب

پرستش

عیسی مسیح در مورد موضوع عبادت و پرستش واقعی بما تعلیم میدهد و به این سئوالات پاسخ میدهد، که برای پرستش چه شرایطی وجود دارد، و کجا بایستی پرستش نمائیم، چه کسی میتواند پرستش نماید، و چطور بایستی خدا را پرستش نمائیم و در مورد پنج نکته اساسی مکان پرستش، هدف پرستش، ماهیت پرستش، زمان پرستش و اهمیت پرستش صحبت خواهد نمود.

ادامه مطلب

میهن ما کجاست

در این پیغام می خواهیم بدانیم میهن ما کجاست با بررسی رساله عبرانیان فصل ۱۲ آیه ۱۱ الی ۱۳ ملاحظه می کنیم، از یک طرف در این جهان ما غریب و بیگانه هستیم ولی از طرف دیگر غریب و بیگانه نیستیم، چون وارد میهن آسمانی و پادشاهی خدا شده ایم با توجه به رساله عبرانیان باب ۱۲ آیات ۲۹ تا ۱۸ یاد می گیریم، که ما متعلق به یک پادشاهی روحانی و ابدی و تزلزل نا پذیر هستیم. همچنین سه نتیجه عملی از آیات ذکر شده را در این موعظه بررسی خواهیم کرد.

ادامه مطلب

خانه خدا کجاست؟

در این پیغام می خواهیم به این سوال جواب بدهیم که امروز مسکن خدا کجاست؟ در ابتدا می خواهیم بپرسیم که قبلا از نظر کلام خدا مسکن خدا کجا بوده؟ به اهمیت خیمه خدا در زمان موسی و همچنین به مکان معبد در زمان سلیمان نگاهی خواهیم انداخت. سپس می خواهیم ببینم که خانه خدا امروز کجاست و در مورد چهار خانه صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب

هویت ما در مسیح

اگر ما میخواهیم هویت درست خود را در مسیح درک نمائیم، بایستی به خود عیسی مسیح نگاه نمائیم و برتری و کفایت عیسی مسیح را در نمائیم. در کولسیان باب اول از آیه 15 الی 20 ، پولس راجع به همین موضوع صحبت میکند و از آیه 21 ببعد و مخصوصا در باب دوم از آیه 6 الی 15 در مورد هویت و جایگاه ما در مسیح توضیح میدهد. و در پایان پولس ،در مورد سه مفهوم اساسی توضیح میدهد که در این موعظه خواهید شنید.

ادامه مطلب

رفتار شایسته یک ایماندار(غلاطیان باب ۶)

در این پیغام به سه موضوع مهم اشاره میگردد: 1- چطور ایمانداران بایستی باهم رفتار نمایند و بارهای سنگین همدیگر را حمل نمایند.( آیه ۱-۵) 2- در مورد اینکه هرچه بکاریم همانرا درو خواهیم کرد (آیه ۶-۱۰) 3- در مورد مسیحیت اصلی میباشد، که آیا مسیحیت بیرونیست یا درونی و اینکه انسانیست یا الهی (آیه ۱۱-۱۸ا)

ادامه مطلب

زندگی‌ در روح (غلاطیان ۱۶:۵-۲۵)

در این پیغام در مورد کشمکش روحانی صحبت می‌کنیم،در این قسمت نشان میدهد(آیه ۱۶ تا ۲۳)که جنگی بین نفوذ نفس و روح وجود دارد. و همچنین اشاره میشود به راه پیروزی(آیه ۲۴،۲۵)که شامل دو گام می‌باشد: گام اول:باید سهم خود را انجام بدهیموا نفس را مصلوب کنیم. گام دوم:در روح باید قدم برداریم.

ادامه مطلب

آزادی در مسیح

اگر بخواهیم تعریفی برای مسیحیت بگذاریم، آزادی میباشد که از طریق ایمان به مسیح نصیب ما میگردد. اما این آزادی بایستی به چه نحوی باشد. در عیسی مسیح از موارد زیر آزاد میشویم : ۱- از محکومیت و قدرت گناه آزاد خواهیم شد ۲- آزادی از ترس از مرگ ۳- آزادی از شریعت حال آزادی در مسیح شامل چه چیزهائی نمیباشند: ۱- آزادی مسیحی ، آزادی نیست که به بی بند و باری بدل گردد ۲- آزادی مسیحی، آزادی نیست که از همسایه خود سوء استفاده نمائیم ۳- آزادی مسیحی، آزادی نیست که شریعت را نادیده بگیریم شریعت مانند آئینه عمل میکند، شریعت بما نشان میدهد که گناه چیست، و از ما تا آمدن مسیح مراقبت

ادامه مطلب