واعظ میهمان

(کشیش هویک یادگار ) اراده خدا برای من شادیست

شادی اراده خدا برای ایمانداران است. شادی با خوشحالی متفاوت است، خوشحالی احساسیست که با تغییر شرایط زندگی ممکن است از بین برود، اما شادی واقعی که سر منشاء آن خداوند است، هیچگاه پایان نمی پذیرد. آیا شادی واقعی در زندگی ما جریان دارد؟ در این موعظه خواهیم شنید که شادی واقعی چیست و چگونه میتوانیم آنرا که اراده خدا برای زندگی ماست، بدست آوریم.

ادامه مطلب

طرز فکر انسانها در تجربیات و سختی ها

بعنوان یک ایماندار مسیحی طرز برخورد شما برای رویاروئی با آزمایشها و تجربیات چه خواهد بود؟ زندگی انسانها مملو از سختیها، بیماریها ، و چیزهایست که انسان را رنج میدهد.در حقیقت خداوند اجازه میدهد که در زندگی ما ایمانداران، تجربیاتی سخت روی دهد و این رنجها باعث میگردد که هرروزه بیشتر به شکل عیسی مسیح درآئیم. طرز فکر ایمانداران نسبت به آزمایشها بایستی با شادی باشد، و این مطلب امکان پذیر نبوده مگر اینکه فکر خود را تغییرداده و به مشکلات با دید مثبت نگاه کنیم و از خداوند نیز بخواهیم که ما را یاری نماید.درحقیقت آزمایشها و سختیها باعث میگردند که استقامت و پایداری ما بیشتر شده و هر روزه در ایمان و

ادامه مطلب

شفای زخمهایی از درون

در دنیایی زندگی میکنیم که درد های زیادی در آن مشاهده میگردد.ممکن است زخمهای زیادی در قلب ودرونمان وجود داشته باشند،که بسیاری از این زخمها، ممکن است از طرف دوستان بما وارد شده باشند. خداوند ازهمین زخمها برای سرفرازی ما استفاده خواهد کرد. وقتی زخمی بر داشتیم چطور میتوانیم آنرا درمان کنیم؟ زخمهایی که درمان نشوند،میتوانند انسان را نابود کنند. بایستی زخمهای خود را بحضور خداوند بیاوریم،بایستی فروتن شده و غروررا کنار بگذاریم و خود واقعیمان را به خداوند نشان دهیم. بخشش باعث آزادی و رهایی و شفای زخمهای ما میگردد. بخشش سخت است ،چون برای خود حق قائل هستیم . بخشش دادن بهاست، بخشش بر خلاف

ادامه مطلب