کشیش سرگیس بنیامین

همیشه باید دعا کرد و خسته خاطر نشد

در كتاب مقدس داستان مردان و زنان خدا را مي خوانيم كه به مرز بريدن ميرسند، اما ايمانشان باعث ميگردد كه دوباره احياء شوند. در اين موعظه كشيش سرگيس بنيامين به سه نمونه دل سردي ايمانداران در كتاب مقدس اشاره خواهند نمود. خدا براي همه ملل نقشه عظيمي دارد و كاري را كه شروع كرده، آنرا به كمال خواهد رسانيد. سختي ها و رنجها نميتوانند از كارهاي عظيم خدا در زندگي ما جلوگيري نمايد، ما بعنوان ايمانداران نيز بايستي در ايمان ثابت قدم باشيم و با قدرت دعا كرده و به پيش برويم.

ادامه مطلب