راشین سودمند

چهار چوب

آيا چهارچوب های فكری ما در زندگی روحانی و شناخت خدا مؤثر هستند؟ در اين موعظه، می خواهيم ببينيم كه اشخاص مختلف در كتاب مقدس چگونه توانستند خدا را در چهار چوب های فكری خود قرار دهند و مانع يا سبب رشد در زندگی شخصی و روحانيشان بشوند.

ادامه مطلب