عیسی نوبر خفتگان

رستاخیز یکی از مهمترین ارکان ایمان مسیحی است. در این آیات پولس رسول در مورد اهمیت رستاخیز مسیح در ایمان ما صحبت می کند و اینکه مسیح به راستی از مردگان برخاست. اگر ما اجازه دهیم که قدرت رستاخیز در زندگی ما عمل کند ، زندگی ما دگرگون خواهد شد.
در این موعظه کشیش فاتحی در مورد اینکه چرا رستاخیز مسیح اینقدر در ایمان ما اهمیت دارد، و اینکه چرا مسیح نوبر خفتگان است ، صحبت خواهند کرد.

نظرات فیسبوکی