چهار چوب

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
51
0

آیا چهارچوب های فکری ما در زندگی روحانی و شناخت خدا مؤثر هستند؟

در این موعظه، می خواهیم ببینیم که اشخاص مختلف در کتاب مقدس چگونه توانستند خدا را در چهار چوب های فکری خود قرار دهند و مانع یا سبب رشد در زندگی شخصی و روحانیشان بشوند.

 

نظرات فیسبوکی