همیشه باید دعا کرد و خسته خاطر نشد

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
129
1

در کتاب مقدس داستان مردان و زنان خدا را می خوانیم که به مرز بریدن میرسند، اما ایمانشان باعث میگردد که دوباره احیاء شوند.
در این موعظه کشیش سرگیس بنیامین به سه نمونه دل سردی ایمانداران در کتاب مقدس اشاره خواهند نمود. خدا برای همه ملل نقشه عظیمی دارد و کاری را که شروع کرده، آنرا به کمال خواهد رسانید. سختی ها و رنجها نمیتوانند از کارهای عظیم خدا در زندگی ما جلوگیری نماید، ما بعنوان ایمانداران نیز بایستی در ایمان ثابت قدم باشیم و با قدرت دعا کرده و به پیش برویم.

دوم پطرس ١: ١٢-١٣

نظرات فیسبوکی