نگاهی متفاوت به معنای کریسمس

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
151
1
در دنیائی زندگی می کنیم که مردم تعاریف مختلفی از معنای کریسمس دارند؟ اما معنای واقعی کریسمس چیست؟
کریسمس رازی را در خود دارد، که درک این راز زندگی حال و ابدیت انسان را تغییر خواهد داد، و آن راز تجسم پسر خداست. پسری که از ابتدا با خدا بوده، به میان انسانها آمد. خدای عاشقی که به دیدار معشوق خود آمد.
در این موعظه کشیش بزمجو به اهداف آمدن پسر خدا نیز اشاره خواهند نمود.

نظرات فیسبوکی