دیدن نادیدنی

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
263
2
در دنیائی زندگی می کنیم که بسیاری از مردم بخاطر ندیدن خدا او را انکار می کنند.
اما چطور می توان خدای نا دیده را دید؟
کشیش مالکوم در این موعظه به پنج راه دیدن خدا اشاره میکنند.
١- با نگاه به آفرینش و خلقت خدا
٢- از طریق کلام خدا ما می توانیم خدا را ببینیم
٣- از طریق عیسی مسیح که صورت خدای نادیده است، می توانیم خدا را ببینیم
۴-از طریق تجربه ایمانداران در زندگیشان
۵- از طریق اتحاد ایمانداران در کلیسا و محبت به یکدیگر، می توان خدا را دید.

نظرات فیسبوکی