ترس خداوند

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
524
2

گاهی مسیحیان به گونه زندگی می کنند که ترس خداوند در زندگی آنها دیده نمی شود. ترس از خدا، بمعنای وحشت از خدا نیست، بلکه ترس خدا در کتاب مقدس نشانه شناخت و حرمت به خداست، و کسانیکه در دل خود ترس از خدا را دارند، اولویت زندگی خود را به خدا می دهند و با قدوسیت در حضور او زندگی میکنند. خدای ما خدائی قدوس و عادل است، ما بایستی در حضور او با قدوسیت و درستی و مطابق معیارهای کتاب مقدس زندگی کرده، و در تمام عرصه های زندگی ، به او حرمت بگذاریم.

نظرات فیسبوکی