مطابق انجیل یوحنا مسیحیت چیست؟

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
405
0

 

مطابق انجیل یوحنا سه موضوع از سخنان مسیح می توان یافت که بما کمک میکند تا درک نمائیم، مسیحیت چیست.

در این پیغام به سه موضوع در این زمینه اشاره خواهیم کرد.

اول: به من ایمان داشته باشید ۱:۱۴

دوم: در من بمانید ۱۵: ۴-۵

سوم: مانند من رفتارکنید ۱۵:۱۳

نظرات فیسبوکی