فریادی از عمق وجود

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
367
0

همه ما در زندگی درد و رنج را بمعنای عمیق آن تجربه کرده ایم، مزمورنگار چه راهی برای خروج از این وضیعت معرفی می کند.

نظرات فیسبوکی