فریادی از عمق وجود

همه ما در زندگی درد و رنج را بمعنای عمیق آن تجربه کرده ایم، مزمورنگار چه راهی برای خروج از این وضیعت معرفی می کند.

نظرات فیسبوکی

نظرات سایت