دلالتها رستاخیز مسیح

مسیح بعد از قیامش بارها خود را به شاگردانش ظاهر کرد و کلام خدا می گوید که او به دلائل بسیار به شاگردانش ثابت می کرد که حقیقتا زنده شده است. قیام مسیح از مردگان همچنین ادعاهای مسیح را ثابت گردانید و آنچه را او در مورد خودش تعلیم می داد به عینه ثابت کرد.

نظرات فیسبوکی